© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

אופציות בינאריות בישראל – הסוף?

ביוני 2017 אישרה ממשלת ישראל הצעת חוק לתיקון חוק ניירות ערך, למאבק בתחום המסחר הפיננסי באופציות בינאריות.

 

להצעת החוק שני רכיבים עיקריים:

 

הרכיב הראשון הוא כי לא ניתן להציע מסחר באופציות בינאריות ללקוחות ישראלים באמצעות זירות סוחר. זאת מכוח הטלת איסור שקובע זאת במפורש; דרישה כי מי שמבקש לקבל רישיון לניהול זירת סוחר מרשות ניירות ערך לא יציע מסחר באופציות בינאריות בעת הבקשה לקבלת רישיון ובכל מועד לאחר קבלת הרישיון; והטלת סנקציות על הפרה של איסור זה, לרבות באמצעות קביעה כי הפרה של איסור זה תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.

 

הרכיב השני מבקש להרחיב את האיסור על מסחר באופציות בינאריות אף ביחס ללקוחות המצויים מחוץ לישראל. לעניין זה קובעת הצעת החוק כי אין לנהל זירת סוחר המשמשת רק לקוחות המצויים מחוץ לישראל אם מוצע בה מסחר באופציות בינאריות, ואין להציע לסחור באופציות בינאריות בזירה. לצורך רכיב, זה, ניהול זירת סוחר כולל (אך אינו מוגבל לרשימה זו) –

(1) קבלת ההחלטות האסטרטגיות של החברה המנהלת את זירת הסוחר.

(2) תפעול של זירת הסוחר, לרבות תפעול המערכת הממוחשבת שבה מתנהלת הזירה, תמחור המכשירים הפיננסיים וסליקה שלהם או של כספי הלקוחות ותפעול מוקדי שירות או שיווק טלפוניים או מקוונים, בין באופן ישיר ובין על ידי נותן שירותים. בדברי ההסבר של הצעת החוק מובהר כי פסקה (2) תחול ביחס לכל הפעולות המהותיות המאפשרות את מתן השירותים על ידי זירת הסוחר, לרבות ביחס לגוף המוכר תוכנה לניהול מערכת המסחר לזירת הסוחר אשר ממשיך לתפעל את התוכנה ולתת תמיכה לזירת הסוחר. מנגד, פסקה (2) לא תחול על פעילות של מכירת תוכנת מדף בלבד.

 

השלכות הצעת החוק

אין ספק כי הרכיב השני של הצעת החוק תקדימי. הוא מטיל איסור פלילי גם מקום שהניהול של הזירה או ההצעה לסחור באופציות בינאריות ללקוחות המצויים מחוץ לישראל נעשים על פי רישיון זר.

כך מבקשת הצעת החוק לאסור גם פעילות שהיא חוקית לחלוטין על פי הרישיון של זירת הסוחר, כפי שגם מצויין במפורש בדברי ההסבר של הצעת החוק. דומה כי היבט זה הינו חריג בכך שהוא מבקש להכפיף את החוקים במדינה הזרה לאיסור שמבקשת הרשות להחיל על אופציות בינאריות.

 

רשות ניירות ערך מבקשת לקדם את הצעת החוק הזו בזריזות, ולשם כך לקדם את הליכי החקיקה במהירות יחסית. המשך יבוא.