© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

ביטול חובת הגשת דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים

בחודש מרץ 2017 פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), לפיו, "תאגידים קטנים" מדווחים שהציבור אינו מחזיק תעודות התחייבות שהונפקו על ידיהם, יוכלו לפרסם דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי. לעניין זה תשמש הגדרת "תאגיד קטן" הקבועה בתקנות האמורות.

 

בהתאם לתיקון, תאגידים שעומדים בתנאי ההקלה ושייבחרו לעבור למודל הדיווח החציוני, לא יידרשו לפרסם בסיום הרבעונים הראשון והשלישי כל דיווח חלופי במקום הדוחות הרבעוניים.

 

התיקון ייכנס לתוקף בתוך שלושים יום ממועד פרסומו ולמעשה  החל מדוחות הרבעון הראשון של שנת 2017, ניתן ליישם את ההקלה.

 

מדובר בהקלה משמעותית לתאגידים קטנים והינה פועל ישיר למאמצי רשות ניירות ערך להקל את הנטל הרגולטורי על תאגידים מדווחים.

 

מחלקת שוק ההון במשרדנו תשמח לעמוד לשירותכם בשאלות בנושא לרבות ביישום ההקלה.