© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

בית המשפט הכלכלי מחזיר את הוודאות למבחן הרווח בחלוקת דיבידנד

בית המשפט הכלכלי בתל-אביב, החזיר את הוודאות לדירקטורים בנוגע למבחן הרווח בחלוקת דיבידנד. בית המשפט קבע כי מבחן הרווח הינו מבחן טכני הצופה פני עבר, אלא אם ידוע לדירקטורים על קיומו של אירוע מהותי שיש בו כדי לשנות את מצבה של החברה.

 

בהתאם לחוק החברות, על-מנת שחברה תוכל לבצע חלוקת דיבידנד, עליה לעמוד ב"מבחני החלוקה":

 

(1) מבחן הרווח;

(2) מבחן יכולת הפרעון.

 

מבחן הרווח הינו מבחן טכני הצופה פני עבר, והוא בוחן את רווחי החברה שנצברו בשנתיים האחרונות.

מבחן יכולת הפירעון הינו מבחן צופה פני עתיד.  על-פיו, על הדירקטוריון לבחון האם אין חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט הכלכלי בשנת 2013 ("עניין להב") נקבע כי למרות שמבחן הרווח הוא מבחן טכני, בנסיבות מסוימות על דירקטוריון החברה, לבחון ולהתחשב במסגרת מבחן הרווח גם במידע עדכני המצוי בידם (לרבות מידע העולה מדוחות כספיים שטרם נחתמו).

ההחלטה בעניין להב הובילה לחוסר וודאות בבחינתו של מבחן הרווח, ובמידה מסוימת גם הרחיבה אותו מעבר לגבולותיו ה-"טכניים". בהתאם, גבר חששם ומידת זהירותם של דירקטורים של חברות ציבוריות, אשר היססו לעיתים לאשר חלוקות דיבידנד גם כאשר החברה עמדה בתנאיו הטכניים צופי עבר של מבחן הרווח.

 

בחזרה לוודאות

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט הכלכלי במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד חברת דיסקונט השקעות בע"מ, נקבע ואף הודגש, כי מבחן הרווח הינו מבחן טכני בלבד.

עוד נקבע בפסק הדין, כי מבחן הרווח יורחב מעבר לגבולותיו הטכניים, רק רק במקום בו חלו התפתחויות בחברה טרם קבלת החלטת החלוקה, אשר גרמו לכך שמצבה החשבונאי של החברה השתנה באופן מהותי (בלבד) מזה שהיה כאשר פורסמו הדוחות שעל בסיסם מתבצעת החלוקה.

פסק דין זה, יביא להגברת הוודאות של הדירקטורים בעת קבלת ההחלטה על חלוקת דיביבנדים, וימנע את הרתעת היתר שהייתה קיימת עד כה בעניין זה.

 

***

עו"ד רון שוחטוביץ הוא שותף במחלק שוק הון במשרדנו. רון מייעץ לחברות ציבוריות ופרטיות, דירקטורים וגופים מוסדיים מובילים.

 

תגיות: דיבידנדים | דירקטורים