© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

דברים שחשוב לדעת על מס ריבוי דירות

חוק חדש קובע בעלים של 3 דירות ומעלה יחויב בתשלום מס בגין הדירה השלישית ומעלה, בהתאם לאחוז בעלותו בדירות הנוספות כאמור.

כלומר, החל מיום 1.1.2017, חייב במס ישלם, בכל שנת מס, מס בסכום שנקבע בהתאם להוראות החוק, בעד כל דירת מגורים שבבעלותו, למעט 2 דירות, לפי בחירתו.

נציין כי החוק אינו חל על חייב אשר ערך הדירות הכולל שבבעלותו, בהפחתת ערך הדירה הגבוה ביותר, נמוך מסך של 1,150,000 ש"ח. 

 

מיהו החייב במס 

  • יחיד (לרבות בן זוג, למעט מי שגר בנפרד דרך קבע, וילדים עד גיל 18) שהינו בעלים של מספר דירות מגורים ואשר שיעור הבעלות הכולל בהן הוא 249% או יותר.
  • דירת מגורים בבעלות איגוד מעטים כמוה כדירת מגורים בבעלותו של יחיד.
  • החוק מגדיר דירות מגורים המוחרגות מתחולת החוק, ביניהן, בין היתר, דירת מגורים בבעלות עמותה, דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה, דירת מגורים המושכרת בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לצרכי מס הכנסה, דירת מגורים שהתקבלה בירושה ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש (לאחר השנה הראשונה תמנה, בכל מקרה, כדירה).
  • דירה שפוצלה לפי הדין, תחשב כדירה אחת.   

 

מהו סכום המס 

  • שיעור של 1% מערך הדירה, אולם לא יותר מסך של 18,000 ש"ח לשנה, בגין כל דירה שבגינה יש לשלם את המס כאמור.
  • ערך הדירה נקבע בהתאם למדדים כלכליים, חברתיים, פריפריאליים ובהתייחס לשטח הדירה ויחושב בהתאם לנוסחה המפורטת בתוספת לחוק.
  • סכום המס בגין בעלות בחלק מדירה, יחושב בהתאם לשיעור הבעלות היחסי של החייב בדירה.

 

הצהרה ודיווח

בשנת המס 2017 – על החייב בעצמו להגיש הצהרה לרשויות המס עד ליום 31.3.2017 הכוללת בין היתר, את פירוט דירות המגורים שבבעלותו ואת סכום המס שהינו חייב בגינן. 

החל משנת המס 2018, מנהל מיסוי מקרקעין ישלח הודעה לחייבים במס עד סוף חודש ינואר של שנת המס הרלוונטית בה יפורטו הדירות החייבות במס וסכום המס בגינן. חייב שקיבל הודעה רשאי בתוך 30 יום לבחור דירת מגורים אחרת שבבעלותו בגינה יחויב במס. בחירתו תחייב אותו עד לתום אותה שנת מס.

כמו כן, יש לדווח למנהל מיסוי מקרקעין על שינויים שחלו במהלך שנת המס במספר הדירות בבעלותו של  חייב במס. זאת בין אם נמכרו ובין אם נרכשו דירות חדשות וכן בגין שינויים בשטח הדירות שבבעלותו.

ניתן יהיה להגיש דיווח מקוון ישירות באתר של רשות המיסים וכן לחשב את המס החל עליו, בהתאם לפרטים שיזין החייב במס.   

 

תשלום המס וגבייתו 

על החייב לשלם את סכום המס בשני חלקים, הראשון עד ליום 30.6 בשנת המס ותשלום היתרה עד ליום 31.12 של שנת המס. 

 

פטור ומענק במכירת דירות

חייב במס שימכור דירת מגורים עד ליום 1.10.2017 יהיה פטור מהחלק היחסי מהמס השנתי בגין הדירה שמכר, עבור התקופה שהדירה הייתה בבעלותו ובלבד שהמכירה לא הייתה לקרובו.

כמו כן, חייב במס שמכר דירת מגורים עד ליום 1.10.2017, יקבל מענק בתנאי שיתקיימו מלוא התנאים הבאים:

(1) המכירה אינה לקרוב;

(2) המכירה אינה ללא תמורה;

(3) הרוכש הינו חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הינו מתחייב למכור אותה בתוך 18 חודשים ממועד הרכישה;

(4) מקבל המענק לא רכש דירה מיום 16.12.2016 ועד ליום 31.12.2020 (למעט אם רכש דירה שחל עליה מס רכישה בגין מדרגות של דירה יחידה).

גובה המענק יהיה בגובה מס השבח החל על החייב בגין המכירה או בסך של 85,000 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

המענק יינתן בלא יותר מ-3 מכירות.

חריג: במקרה ומדובר במי שבבעלותו שלוש דירות ומעלה אשר החוק לא חל עליו (כמפורט בחריג לעיל בקשר עם שווי דירות ההשקעה), אזי המענק שלו במקרה של מכירה בהתקיים התנאים המפורטים לעיל, יהיה בסך של 15,000 ש"ח או 50% ממס השבח שחל עליו, לפי הנמוך מבניהם.   

***

פורסם לראשונה באתר המשכנתא המרכזי