© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

דרישה לבלעדיות: רשות התחרות מגבירה את האכיפה

ביום 30 בדצמבר 2020 הודיעה רשות התחרות לחברת SOS כי היא מטילה עליה עיצום כספי בסך של כ-6,300,000 ש״ח וכן עיצום כספי על נושא משרה בכירה בחברה בסך 350,000 ש״ח.

בעקבות תלונה שהוגשה לרשות על ידי מתחרה של SOS, הגיעה הרשות לכלל מסקנה כי SOS התקשרה עם לקוחותיה בהסכמי בלעדיות ונקטה במדיניות לפיה היא לא תספק שירותי תדלוק ללקוח ככל שזה החל לעבוד במקביל גם עם ספק שירותי תדלוק מתחרה.

בהחלטה מנומקת, קבעה הממונה על התחרות כי SOS ניצלה את מעמדה לרעה כבעלת מונופולין באופן העלול לפגוע בתחרות בניגוד לחוק.

על פי ההחלטה, חברת SOS ניצלה את מעמדה לרעה בהנהגת מדיניות של בלעדיות על ידי איום במניעת שירותי תדלוקי שטח ללקוחותיה שהחלו לעבוד גם עם ספקים אחרים באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. SOS קשרה בין שירותי תדלוקי שטח באתרים שונים ואימה להפסיק את מתן שירותי תדלוקי השטח ללקוחות שיפסיקו לרכוש ממנה בבלעדיות.

הרשות רואה בבעלי מונופולין, אף אם לא הוכרזו באופן רשמי ככאלה, אחראים להימנע מניצול מעמדם לרעה באופן העלול להפחית את התחרות בשווקים בהם הם פועלים. החלטת הרשות הינה צעד נוסף בהגברת האכיפה של הרשות כנגד בעלי מונופולין ונושאי משרה בתאגיד.

אומנם במקרה הזה הרשות הטילה את העיצום הכספי כנגד מונופולין אולם במקרים מסוימים הסדרי בלעדיות עשויים להתפרש על ידי הרשות גם כהסדרים כובלים אסורים עבור תאגידים שאין להם בהכרח כוח שוק ואינם עונים על הגדרת המונופולין.

תשומת הלב מופנית גם לכך שעל פי החוק, אף אם SOS היתה מעוניינת בכך, היא לא רשאית לשפות או לבטח את נושא המשרה הבכירה עליו הוטל עיצום כספי בסך 350,000 ש״ח כאמור ועליו לשלם את הסכום הזה לקופת המדינה מכספו.

 

מגמות האכיפה והענישה, של רשות התחרות מחדדות את החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי בתחום דיני התחרות.

 

 

תגיות: הסכמי בלעדיות