© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הארכת תוקף אישורים רגולטורים לאור משבר הקורונה

במסגרת תקנות שעת חירום אשר התקבלו ב-25.3.2020 אושרה הארכה רוחבית של אישורים רגולטוריים, העתידים לפקוע בתקופה הקרובה. הארכת תוקף אישורים רגולטורים נועדו להבטיח את המשך תפקודם של הגופים העסקיים, שאלמלא ההארכה היו עלולים להישאר ללא רישיון תקף. אי מתן רישיון בתוקף היה חושף עסקים אלה, לסנקציות הקבועות בחוק.

 

התקנות מאריכות את תוקפם של הרישיונות שפקעו או עתידים לפקוע בתקופה שבין ה- 10.3.2020 ועד ליום 10.05.2020, וזאת בפרק זמן של חודשיים ובתנאי שלא ניתנה החלטה שמתלה או מבטלת את האישור. התקנות גם קבעו פטור מאגרה בגין הארכה זו. הוראה זו חלה גם על רישיונות עסק.

 

במקביל, הוארכו בשלושה חודשים מועדים להגשת טיעונים בעניין עיצומים כספיים, התראות מנהליות ומסירת כתבי התחייבות וערבון.

 

נציין כי התקנות החריגו מהוראת הארכה שורה של אישורים הנוגעים למצב הנוכחי. כמו כן, היתרים מסוימים הנוגעים לבטיחות בעבודה, חומרים מסוכנים, היתרים בתחום דיני העבודה ועוד.

 

לכל עסק שמחזיק בהיתרים רגולטוריים לצורך פעילותו אשר חידושם נדרש בזמן הקרוב, מומלץ לבחון האם ההיתרים המוחזקים על ידו נכללים ברשימת ההיתרים המוארכים או שנדרשת פעולה גם בתקופה זו.

 

עוד נציין כי הממשלה פרסמה להערות הציבור תזכיר לתקנות שאמורות להאריך מועדים נוספים. בכלל זה את המועדים שנקצבו בדין לקבלת החלטות מנהליות מסוימות, וכן את המועד האחרון לפעולות מול הרשויות הציבוריות וזאת בפרק זמן של 90 יום. ככל שהתקנות יתקבלו, זה ישפיע על חלק מהליכים התלויים ועומדים מול הרשויות, אשר גם הן נדרשו לצמצם את כח האדם בתקופה זו.

 

עדכון בעניין הנפקת חתימה אלקטרונית מאושרת

השימוש בחתימות אלקטרוניות מאושר הולך וגובר בעסקים רבים, במיוחד בתקופה זו של עבודה מרחוק.

 

הנפקת תעודה אלקטרונית מאושרת נעשית על בסיס זיהוי פנים אל פנים של מבקש התעודה. נוכח מגיפת הקורונה ועל מנת לאפשר טיפול בבקשות להנפקת תעודות וחידושן, פורסמו הוראות שעה על ידי ממלא מקום הרשם, המפקח על הגופים הפרטיים המוסמכים להנפיק חתימות אלקטרוניות מאושרות. 

 

על פי הוראת השעה, הגורמים המאשרים הונחו להתקין אמצעי הפרדה פיזיים שונים שיבטיחו את שלומם ובריאותם של המבקש והגורם המנפיק. לפיכך, ביחס לחידוש תעודה אלקטרונית, על המנפיק לאפשר למבקש לחדש את התעודה באמצעי אלקטרוני. הוראת השעה קבעה בנוסף שורה של דרישות אבטחה ביחס לאתר החידוש. תוקף ההוראות הוא 90 יום והוא יוארך במידת הצורך.

 

על כן, מי שצריך לחדש תעודה או להפיק חדשה יוכל לעשות זאת גם בתקופה זו.

 

משרדנו ישמח לסייע לכם בנושא זה ובנושאים רגולטורים נוספים. 

תגיות: אישורים רגולטוריים | נגיף הקורונה