© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך מציעה לאפשר לחברות המדווחות בישראל לדווח בשפה האנגלית

כידוע, הדין הישראלי קובע, כי דיווחי החברות המדווחות בישראל (חברות ציבוריות וחברות אג״ח), למעט חברות דואליות (כאלה אשר ניירות ערך שלהן רשומים ברישום כפול, קרי – נסחרים הן בארץ והן בחו״ל) וחברות טק-עילית (חברות, הפועלות בתחום המחקר והפיתוח), יהיו בשפה העברית.

 

עם זאת, שווקים מרכזיים ומפותחים בעולם, כדוגמת סינגפור, הונג קונג, פרנקפורט-גרמניה, הודו ועוד, מאפשרים לדווח בשפה האנגלית חלף שפת המקור, גם כאשר היא אינה שפת האם של המשקיעים בהן.

 

במטרה לאפשר לחברות המדווחות בישראל לדווח בשפה האנגלית, פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור טיוטת תקנות (תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשע״ט-2018), אשר ככל שייכנסו לתוקף, ייאפשרו לכלל החברות המדווחות בישראל, שיהיו מעוניינות בכך, לפרסם את דיווחיהן בשפה האנגלית.

 

המהלך נועד לחבר את השוק הישראלי לזירה הבינלאומית. לפי פרסום רשות ניירות ערך, נראה, כי מתן אפשרות לחברות הנסחרות בישראל לדווח באנגלית יביא ליישור קו עם הנהוג בקרב אותם שווקים ויאפשר הנגשה רחבה יותר של שוק ההון המקומי לחברות זרות ומשקיעים בינלאומיים. כך, חברות זרות, אשר היו נמנעות מכניסה לשוק שמתנהל בשפה שאינה מוכרת להן, עשויות למצוא עניין במסחר בתל אביב, וכך, חברות ישראליות פרטיות, שמכוונות עצמן לאופק גלובלי, יראו לנגד עיניהן שוק הון מקומי אשר מחובר לעולם ברמת השפה, המאפשר להן להתחיל להיסחר ולדווח בשפה שתהיה רלוונטית להמשך ההתפתחות שלהן בשוק ההון הבינלאומי.

 

מנגד, מעבר של חברה נסחרת לדיווח בשפה האנגלית הוא אירוע שיש לו השפעה מהותית על המחזיקים בניירות הערך שלה. משיחות שקיים סגל רשות ניירות ערך עם גורמים שונים בשוק ההון עלה, כי למעבר לביצוע דיווחים בשפה האנגלית יכולות להיות גם השלכות שליליות, כמו הצורך בביצוע התאמות אצל הגופים השונים, שמעורבים בהכנת או קריאת דוחות (עורכי דין, רואי חשבון, גופים מוסדיים, חתמים, אנליסטים וכיו"ב), אשר יידרשו להשקעת משאבים ותשומות, כמו גם מומחיות וידע, שלא בהכרח קיימים בידיהם כיום. בנוסף, קיים חשש מסוים לשימוש לרעה בדיווח בשפה שאינה שפת האם של המשקיעים, כך שתיאורים מורכבים או מסובכים יאפשרו להסתיר או לטשטש מידע מהותי.

 

לפיכך, מוצע, כי פתיחת האפשרות בפני החברות לדווח דיווחים פומביים בשפה האנגלית תהיה וולנטרית ותיעשה באופן הבא: חברות חדשות (אשר מנפיקות לראשונה לציבור) – הגילוי בתשקיף לגבי שפת הדיווח של החברה והצלחת ההנפקה יהוו את האישור וההסכמה הנדרשים מצד המשקיעים לגבי שפת הדיווח של החברה; חברות נסחרות – לא יוכלו להחליט חד-צדדית על שינוי שפת הדיווח, אלא מעבר כאמור יותנה באישור דירקטוריון החברה וכן, באישור אסיפה של כל סוג נייר ערך של החברה, ברוב שאינו כולל את בעלי השליטה בחברה.

 

כאמור, מדובר עדיין בנוסח הצעה, שפורסם להערות הציבור. ההצעה, ככל שתאושר, עדיין כפופה לאישור תיקוני החקיקה הנדרשים, כמו גם להיערכות מצד רשות ניירות ערך, בין היתר, ברמת כוח אדם בעל יכולות וכישורים לעבוד בסביבת עבודה באנגלית, תרגום חקיקה ועמדות סגל לאנגלית ועוד, ולפיכך עשויה להימשך עוד זמן רב.