© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הוראות חדשות בנוגע לשיווק וניהול מתן אשראי

בנק ישראל פרסם לאחרונה טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין המפרטת הוראות שונות לטובת שינוי דפוסי ההתנהלות של נותני אשראי צרכני אל מול לקוחותיהם, הן בהיבטי שיווק האשראי ומניעת פרקטיקות בעייתיות בהקשר זה, והן בהיבט מדיניות אשראי וחיתום ראויה, שנועדה למנוע סיכוני אשראי שאינם מותאמים ללקוח.

 

במקביל, פרסמה הרשות תיקון לחוזר המאוחד אשר יחול על נותני שירותים פיננסיים שהם בעלי רישיון למתן אשראי, בעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובעלי רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

 

מאחר ושני הרגולטורים עוסקים בפיקוח על גופים נותני אשראי – הבנקאיים והחוץ בנקאים, ומתוך כוונה לייצר הסדרה אחידה של הפיקוח על הבנקים והרשות בנושא שיווק אשראי לצרכנים פרטיים במערכת הפיננסית ולמנוע ארביטראז' רגולטורי ההוראות הרגולטוריות נקבעו בתיאום וקובעות כללים דומים.

 

מטרת ההוראות המשותפות הינה הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים, אשר תקטין את הסיכונים להם חשופים לקוחות האשראי, תעודד התפתחות תחרות בין נותני האשראי ותחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית כולה. 

 

במסגרת ההוראות, המתייחסות ל"אשראי צרכני" בלבד, נדרשים הגופים המלווים לקבוע קריטריונים מינימאליים להעמדת אשראי למשקי הבית. כמו כן, להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות, הן בהיבטי תהליכי שיווק נאותים והן לעניין תהליכי אישור אשראי.

 

בין היתר, נקבע כי על הנהלת נותן אשראי להתוות אסטרטגיה לניהול אשראי צרכני, בדגש על היבטים צרכניים ולפקח אחר יישום האסטרטגיה והציות למדיניות האשראי ולנהלי החיתום. מדיניות האשראי הצרכני ותהליכי אישור האשראי יובילו להתאמת היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח, על מנת לצמצם את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על הלקוח ויכללו, בין היתר, הוראות בנושאים אלה:

 

 • שיקול דעת בהתייחס להיקף המידע הנדרש בתהליכי חיתום, בניסיון למנוע סרבול וייקור תהליך הבחינה;
 • התאמת סוג האשראי המוצע למטרה שלשמה הוא ניתן. זאת בהתאם למצבו הפיננסי של הלווה וליכולתו לעמוד בהחזרים, כמו גם לגילו של הלווה;
 • קביעת קריטריונים מחייבים להעמדת אשראי הכוללים הערכת איתנות פיננסית של הלווה, דירוגו וניסיון מצטבר עמו, כמו גם איסוף מידע פיננסי על הלווה ממקורות פנימיים וחיצוניים והתחשבות ברמת איכותו ועדכניותו של המידע;
 • קביעת מדדים כמותיים ודרישות מינימום להערכת יכולת פירעון הלווה כגון: הכנסה חודשית פנויה מינימאלית, יחס מקסימאלי בין ההחזר החודשים להכנסה הפנויה, יחס מקסימאלי בין סך החוב להכנסה השנתית, מצבת נכסים של הלווה, קיום מסגרות אשראי לא מנוצלות, קיום ביטחונות וערבים;
 • שימוש במודל אוטומטי לדירוג סיכון הלווה, נהלים ומערכות תפעוליות הולמות לתמיכה בניתוח המידע וקבלת החלטות אשראי זהירות במסגרת הליך החיתום;
 • ביטחונות וערבויות לא יהוו תחליף לבחינת הלווה. הן יתווספו אליה בכפוף לכללים ומתודולוגיות להערכת שווי ומרווחי ביטחון, תנאים משפטיים ותהליכים להבטחת מימוש במידת הצורך.

 

בנוסף, על תאגיד הנותן אשראי צרכני לקבוע מי אוכלוסיית היעד לשיווק יזום (קרי פניה ללקוח בהצעת אשראי) ומאפיינים ברורים לקבוצות לקוחות שלא יהוו יעד לשיווק שכזה. ההוראות קובעות כי יש להימנע משיווק אגרסיבי ומדחיקת הלקוח לנטול אשראי, ובכלל זה:

 • לנהל שיחות על פי תסריטי שיחה שהוכנו מראש ותוך מתן גילוי נאות, שלם וענייני, לרבות בדבר מטרת השיחה;
 • להימנע משיווק אשראי לאוכלוסיות מוחלשות;
 • להימנע פניה חוזרת ללקוח שהשיב בשלילה להצעת אשראי, במשך שלושה חודשים;
 • לאפשר הסרת שמו של לקוח מרשימת שיווק;
 • שיווק אשראי בנקודות מכירה יבוצע במתחם ייעודי וברור והעמדת האשראי בפועל תותנה בקבלת הסכמה נוספת שלא באותו מעמד.
 • איסור פניה יזומה ל"לקוח צעיר" בין הגילאים 18-21;
 • קביעת קווים מנחים להכשרה, תגמול והערכה של עובדים, לרבות במיקור חוץ, כך שלא יעודדו שיווק אגרסיבי של אשראי צרכני;

 

ההוראות החדשות אף מוסיפות ללווה את הזכות לבטל בתנאים מסויימים עסקת האשראי בתוך 3 ימים ממועד ההתקשרות. זכות זו לא היתה קיימת קודם לכן.

 

תיקון החוזר לנותני אשראי על ידי הרשות מוסיף הוראות גם בנושא גביית חובות. זאת תוך שמירה על הוגנות ושקיפות ביחסים עם הלווה. בין הדרישות:

 • פיקוח על צדדים שלישיים העוסקים בגביית החוב עבור בעל הרישיון;
 • משלוח הודעה מפורטת וברורה ללווה בפיגור, לרבות הודעה בטרם פתיחה בהליכי גביה;
 • הבהרת משמעויות והשלכות ללווה במקרה של הסדר חוב;
 • איסור המחאת זכות להחזר אשראי אלא לגופים בעלי רישיון מתאים. זה בכפוף להודעה מתאימה ללווה (למעט במקרה של המחאת זכויות הנעשה במסגרת מערכת לתיווך באשראי).

 

תחולת ההוראות על תאגידים בנקאיים וסולקים המעמידים אשראי צפויה להתבצע, בשלבים, במחצית הראשונה של שנת 2021. תחולת ההוראות על נותני שירותים פיננסיים בתוך 9 חודשים – קרי בחודש אוגוסט 2021. מדובר בתקופת התארגנות לא ארוכה עבור גופים העוסקים באשראי צרכני.

 

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא. ליצירת קשר אנא הקליקו כאן