© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

החלטה מנהלית ניתן לבטל רק באותה פרוצדורה בה התקבלה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע לאחרונה, כי כל ביטול החלטה מנהלית צריך להיעשות על ידי הרשות שקיבלה את ההחלטה ובאותה הפרוצדורה שבה התקבלה. במקרה בו הוענק פטור מהיטל השבחה על מנת לבטלו על חברי מועצת העיר לשוב ולהצביע, להבדיל ממצב בו בקשת הפטור מונחת לראשונה לפניהם.

 

פרטי המקרה

 

חברה יזמית זכתה במכרז לביצוע פרויקט פינוי בינוי במסלול מיסוי המעניק "זכות לפטור מהיטל השבחה בכפוף לאישור מועצת העיר". כתנאי להשתתפות במכרז נדרשו המציעים לשאת בתשלומים מסוימים, להתחייב למטלות ציבוריות ולקריטריונים שנקבעו במכרז, ביניהם תמורה הולמת ומרבית לדיירים. העותרת ניגשה למכרז וזכתה בו.

 

לאחר הזכייה דנה מועצת העיר בנושא הפטור מהיטל השבחה והוחלט על מתן פטור מלא מתשלומו. בהמשך, החלה הזוכה לקדם את תכנון הפרויקט ואף קידמה תכנית בנין עיר, כדי לאפשר את הקמתו. מיד עם אישור התב"ע החלה לפעול לקבלת היתר בניה להקמת הפרויקט.

 

בנוסף, מהנדס העיר שלח לסמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון והבינוי מכתב בקשה לפטור מלא מתשלום היטל השבחה לפרויקט. למכתב צורפה החלטת הפטור וכן שומה מטעם שמאי החברה. במכתב המליץ המהנדס על מתן פטור מלא מהיטל השבחה ותמך זאת בתחשיבים המתאימים. במכתב התשובה הסבירה הסמנכ"לית, כי לצורך הדיון בועדה להתחדשות עירונית וההמלצה לשרי הבינוי והשיכון והפנים על מתן הפטור נדרשת החלטת מועצת עיר עדכנית וכי ניתן להמליץ על מחצית ההיתר בלבד. המועצה, על סמך ממצאי חוות הדעת שלחה לחברה דרישת תשלום וזאת מבלי שסוגית ביטול הפטור הועמדה להצבעה חוזרת.

 

החברה היזמית החליטה לעתור לבית המשפט ובית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירתה. בית המשפט קבע כי  קיימת החלטה של מועצת עיר אשר המליצה על מתן פטור ואין החלטה המבטלת אותה.

 

בית המשפט הסביר כי המכרז שפרסמה הרשות המקומית והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, יוצרים אצל מי שפעל על פיהם אינטרס הסתמכות. אינטרס הסתמכות זה זוכה להגנה רחבה במשפט. העותרת מחזיקה בהחלטת פטור המבוססת על נספח ג' למכרז. החלטה שקיבלה חיזוק בהחלטת הועדה המחוזית בעת אישור התב"ע על בסיס תחשיב ולאחר בחינה ובדיקה של המשמעויות השמאיות/כלכליות של השמאי היועץ מטעמה.

 

ביטול החלטה מנהלית צריך להיעשות על ידי אותה רשות שקיבלה את ההחלטה ובאותה הפרוצדורה שבה התקבלה.

בהקשר זה יש להבחין בין מצב בו התקבלה החלטת פטור ויש כוונה לאשרה, שאז כדי למנוע עיכובים ניתן להסתפק בהמלצת הגזבר, לבין מצב בו קיימת החלטה בדבר פטור שהתקבלה בהצבעת מועצת העיר ומבקשים לבטלה ולחזור ממנה ואז אין מנוס מלעשות זאת בהצבעה חוזרת. משלא נעשה כן, החלטת הפטור שרירה וקיימת ואין בדרישה לתשלום שנשלחה לעותרת כדי לבטלה. כל עוד לא תבוטל החלטה זו, כדין, על העיריה לפעול על פי התחייבותה ולהמליץ על מתן פטור מהיטל השבחה לפרויקט.

תגיות: החלטה מנהלית | היטל השבחה | התחדשות עירונית