© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

החלטה תקדימית של בית המשפט העליון תאפשר למשתמשי רשתות חברתיות לתבוע בישראל על אף תניית שיפוט זרה בתנאי השימוש

בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי כי סכסוך משפטי בין רשת חברתית לבין משתמשיה הישראלים יתברר בבית המשפט בישראל וזאת על אף שבתנאי השימוש קיימת תניית שיפוט המקנה סמכות שיפוט בלעדית לבית המשפט בקליפורניה.

 

ההחלטה התקבלה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד פייסבוק, בטענה כי הרשת החברתית פוגעת בפרטיות של משתמשיה. פייסבוק הגישה בקשה לסילוק על הסף בטענה כי בתנאי השימוש נקבע שכל סכסוך בין פייסבוק למשתמשיה יתברר בבית המשפט בקליפורניה ועל פי דיני מדינת קליפורניה.

 

בית המשפט קבע כי תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה אחיד, וכי התניה של סמכות השיפוט הינה מקפחת הואיל והיא מרתיעה את מי שמבקש לתבוע את פייסבוק מלנקוט בהליך משפטי נגדה. בית המשפט דחה טענות של פייסבוק כי אספקת השירות בחינם והחשש מפני כפייתה להתדיין בכל מקום בעולם מצדיקים קביעה כי התניה של סמכות השיפוט אינה מקפחת. דחיית הטענה האחרונה הסתמכה, בין היתר, על היקף העסקים המשמעותי של פייסבוק בישראל. לפיכך, הורה בית המשפט על הביטול של תניית סמכות השיפוט והתיר את המשך ניהולה של התובענה הייצוגית בישראל.

 

במקביל, בית המשפט קבע כי יש לכבד את התניה של הדין החל על ההליך המשפטי (דין קליפורניה), הואיל והתובע לא הוכיח כי התדיינות לפי דיני קליפורניה תשלול ממנו את האפשרות להעלות טענות משפטיות. יחד עם זאת, אחד השופטים של בית המשפט פסק כי יש לכבד את תניית הדין החל ובלבד שלא ייעשה בה שימוש על מנת לעקוף הוראות קוגנטיות של הדין הישראלי, דוגמת חוק הגנת הצרכן.

 

פסק דין זה מתווה לראשונה את עמדתו של בית המשפט העליון ביחס לסעיפים של סמכות השיפוט והדין החל הקבועים בתנאי שימוש של אתרי אינטרנט זרים, וחושף את חברות האינטרנט הזרות להתדיינות בישראל. כמו כן, על אף הותרתו בתוקף של הסעיף בדבר הדין החל, דומה שבעניין זה טרם נאמרה המילה האחרונה – בין משום שבתביעות אחרות עשוי התובע להצליח להוכיח את המגבלות המוטלות עליו על פי הדין הזר, ובין משום שחברות האינטרנט הזרות יבקשו לחמוק מתחולה של הגנות הניתנות לצרכנים על פי הדין הישראלי.

 

התפתחות זו מחייבת את חברות האינטרנט המציעות מוצרים ושירותים לתושבי ישראל לכלכל את צעדיהן כיאות על מנת להקטין את החשיפה המשפטית הנובעת מפסק הדין.