© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

החלטת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל בדבר עקרונות להליך תחרותי למתקנים סולאריים

בהמשך לפרסום הצעת החלטת הרשות לשירותים ציבוריים לפני כחודשיים, לשימוע להסדרת הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, ביום 19.12.16 פרסמה רשות החשמל החלטה הקובעת את עקרונות המתווה להסדרת ההליך התחרותי.

מטרתו של ההליך הינה הקצאת מכסות נוספות של כ-1,300 MW לייצור חשמל, בכדי לעמוד ביעד שהציבה ממשלת ישראל לפיו עד לשנת 2020, 10% מסך ייצור החשמל בארץ יהיה ממקורות מתחדשים. ההחלטה מפרטת את העקרונות, הכמויות ולוחות הזמנים להליך התחרותי הראשון.

 

בהחלטה נקבע כי במהלך השנים 2017-2018 יתקיימו מספר הליכים תחרותיים כמפורט להלן:

 

השיטה

 • כלל ההצעות שיתקבלו בהליך התחרותי ידורגו מהצעת המחיר הנמוך ביותר לקוט"ש ועד להצעה הגבוהה ביותר. ההצעות הזוכות, יהיו ההצעות הנמוכות ביותר עד לכמות המינימום המוקצית לכל הליך, כמפורט בטבלה שלעיל.
 • התעריפים ייקבעו בשיטת "מחיר שני אחיד" (clearing price), כך שהתעריף שייקבע יהיה בגובה ההצעה הנמוכה ביותר שלא נבחרה ויהיה אחיד לכל הזוכים באותו הליך, גם אם בין הזוכים יש כאלה שהציעו תעריף נמוך יותר.
 • התעריף ישולם לתקופה של 23 שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית של כל אחד מהמתקנים.

 

ערבויות

 • כתנאי להשתתפות בהליך התחרותי, על המציעים להפקיד ערבות בגובה של 100 ₪ לכל קו"ט מוצע.
 • לאחר הזכייה, בתוך 7 ימי עבודה ממועד קביעת התעריף ופרסומו על ידי רשות החשמל, על הזוכים יהיה להגדיל את הערבות לערבות הקמה בגובה של 300 ₪ לכל קו"ט זוכה.
 • זוכה שלא יעמיד ערבות הקמה, תחולט ערבות השתתפותו והצעתו תוכרז כפסולה.

 

תנאים למניעת ריכוזיות

 • כל אחד מהמציעים יהיה רשאי להגיש הצעה אחת או יותר, בכפוף לכך שסך ההצעות לא יעלה על 70 MW. יודגש, כי המציעים לא יהיו רשאים להחזיק, במישרין או בעקיפין, במהלך תקופת ההקמה באישורי תעריף עבור הספק העולה על 70MW כאמור.
 • על בעל שליטה המחזיק באמצעי שליטה ביותר ממציע אחד לידע את הרשות על אחזקותיו כאמור ואם לא יעשה זאת, ייפסלו כל ההצעות בהן מחזיק אותו בעל שליטה. בעל שליטה מוגדר לצורך ההליך התחרותי כמי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות ב- 10% מאמצעי השליטה במגיש ההצעה.
 • מציע שיפר את תנאי הריכוזיות לא יורשה להגיש הצעות או להחזיק באמצעי שליטה בהליכים התחרותיים לפחות עד סוף שנת 2018. בפועל, המציע כאמור לא יורשה להשתתף כלל בהליכים התחרותיים כיון שלא צפויים הליכים תחרותיים נוספים מעבר למפורט בטבלה שלעיל.

 

הפעלה מסחרית

 • רשות החשמל קבעה מועד נוקשה עבור תחילת ההפעלה המסחרית של המתקנים – 18 חודשים החל מיום קביעת התעריף ופרסומו. לא תתאפשר דחייה של המועד להפעלה מסחרית מכל סיבה שהיא, למעט במקרה של החלטה רוחבית שתחול על כלל הזוכים או בשל אירוע כוח עליון כמפורט באמת מידה 130.
 • לאחר המועד המחייב המרבי, קרי 20 חודשים החל מיום קביעת התעריף ופרסומו, יפקע התעריף שקבעה רשות החשמל ועמו יפקעו זכויות החיבור לרשת של הזוכים שלא החלו בהפעלה מסחרית עד למועד זה.
 • למרות האמור, רשות החשמל כן תאפשר לזוכה אשר לא עמד במועד המחייב המרבי ויהיו ברשותו מתקנים בשלבי הקמה שונים אשר טרם הופעלו מסחרית, לגשת להליכים תחרותיים הבאים ולהשלים במסגרתם את ההקמה של המתקנים, ככל שיוכרז כזוכה.

 

 

הערות נוספות

 • רשות החשמל קבעה כי במסגרת ההליך התחרותי הראשון לא תתאפשר צריכה עצמית מהמתקן, ככל שזה יקום בחצרי צרכן, וכל האנרגיה תימכר לרשת בתעריף הזוכה. עם זאת, רשות החשמל תשקול את שילוב האפשרות לצרוך מהמתקן במסגרת ההליכים התחרותיים הבאים.
 • רשות החשמל ביטלה, בעבור הליך זה, את המגבלה שאסרה הקמת מספר מתקנים לייצור חשמל בחטיבת קרקע אחת ולכן, ניתן לממש את הזכייה באמצעות הוספת מתקן בחטיבת קרקע בה קיים מתקן.
 • אמות מידה תומכות מימון לא יחולו על מתקנים שיוקמו במסגרת ההליך התחרותי.
 • רשות החשמל תפרסם חוברת הכוללת את אמות המידה אשר יחולו על המשתתפים בהליך התחרותי, לרבות הסכמים לדוגמה, אישור תעריף לדוגמה והסברים כללים על התנהלות ההליך. המעוניינים, יוכלו להשפיע על תוכן החוברת הסופית ולהעיר הערות לאחר פרסומה.

 

 

תגיות: חשמל