© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הכנסת אישרה – ניתן יהיה לנכות הוצאות הנפקה בבורסה מרווחי התאגיד

לאחרונה אישרה הכנסת, לאחר אישור ועדת הכספים, הוראת שעה לחוק מס הכנסה בעניין ניכוי הוצאות הנפקה.

 

בהתאם לחוק, הוצאות הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב של מניות של חברות ויחידות השתתפות של שותפויות, תוכרנה כהוצאות לצורכי מס, כך שלמעשה חברות ושותפויות יהיו רשאיות לנכות מרווחיהן את ההוצאות בגין רישומן למסחר בבורסה, כבר במהלך השנה הראשונה בה בוצעה ההנפקה.

 

במסגרת הוצאות הנפקה, נכללים גם תשלומים לחתמים, מפיצים, עורכי דין ורואי חשבון שליוו את התאגיד בעת רישומו למסחר. הוצאות כאמור כוללות גם אגרות והוצאות נלוות אחרות אגב ההנפקה.

 

בכך יודגש, כי הטבת המס שמעניק החוק הינה רק למניות ויחידות השתתפות, ולא לחברות אשר ינפיקו רק אגרות חוב לציבור (חברות אג"ח).

 

בשלב זה, קבעה הכנסת כי החוק יהיו בתוקף עד לסוף שנת 2020. עם זאת, ייתכן וככל החוק יגשים את תכליתו – עידוד הנפקות בבורסה, החוק יוארך לתקופות נוספות.

 

יתרונותיו הרבים של החוק ברורים לכל, שכן הוא צפוי לעודד רישום של תאגידים חדשים למסחר בבורסה ובכך להגדיל את האטרקטיביות של שוק ההון הישראלי כמקור לגיוס הון עבור התאגידים המקומיים.