© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הליך הרתעתי מול מפעל מזהם

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 634 אלף שקלים, על חברת גדיב תעשיות פטרוכימיה מקבוצת בזן. העיצום הכספי ניתן בעקבות הפרה של תנאי היתר פליטה על-ידי החברה.

 

במסגרת היתרי הפליטה שניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה, חויבה גדיב, שעוסקת בייצור כימיקלים ארומטיים, להקים מתקן לטיפול בפליטות. החברה מיאנה להקים את המתקן בתקופת הזמן שנקבעה לכך. בשל העיכוב בהתקנת המתקן (שהוקם לבסוף בשנת 2018, כתשעה חודשים לאחר המועד הנקוב בהיתר) נמשכו פליטות עודפות ממתקני החברה במשך מספר חודשים.

 

המשרד להגנת הסביבה ציין בהודעתו כי בשל התנהלות החברה וחומרת ההפרה, הוחלט כי בנוסף לצעדי האכיפה המנהליים שנועדו להפסיק את ההפרה, להטיל על החברה את העיצום הכספי. העיצום הכספי הוטל על החברה במסגרת הליך אכיפה מנהלי שניהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה.

 

הליך האכיפה שננקט והעיצום שהוטל מוסדרים במסגרת חוק אוויר נקי. באמצעות חוק זה ביקש המחוקק להסדיר את הטיפול בבעיות זיהום האוויר בישראל, באופן מקיף, יעיל ומשולב.

 

זיהום האוויר בישראל מהווה אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר המשפיעים על בריאות הציבור בארץ, על איכות חייו ועל סביבתו. זיהום האוויר בישראל הינו גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה מקדמת באזורים רבים בארץ.

 

במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי הפעלה של מקור פליטה טעונה קבלת היתר פליטה מאת המשרד להגנת הסביבה. ההיתר עשוי להינתן תחת תנאים מסוימים שיש לעמוד בהם כתנאי לקבלת ההיתר או במהלך ההפעלה השוטפת של המתקן הטעון היתר.

 

בשנים האחרונים המשרד להגנת הסביבה נוקט בגישה תקיפה יותר בתחומי הפיקוח והאכיפה ובהתאם, גם בפעולות הענישה המנהלית והפלילית. יש להניח שהמשרד ימשיך לנקוט בקו דומה במקרים נוספים של חברות אשר יש בפעילותן כדי לגרום לזיהום ולפגיעה בבריאות הציבור.