© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הסדרת פעילות ברוקר דילר

בתחילת החודש, פרסמה רשות ניירות ערך תזכיר חוק שמטרתו להסדיר את תחום ה – ברוקר דילר בישראל. נכון להיום, בעוד שמרבית פעילות התיווך הפיננסי (כגון פעילותם של מנהלי השקעות, יועצי השקעות, חתמים, מפיצים וכדומה) מוסדרת תחת פיקוח ורגולציה, פעילותם של ברוקרים ודילרים, אינה מפוקחת ואינה תחת רגולציה ייעודית. מצב דברים זה יצר פער רגולטורי, ומטרת תזכיר החוק החדש, וההוראות הרגולטוריות הכלולות בו, הינה לגשר על פער זה.

 

"פעילות ברוקר דילר"

 

הגדרת הפעילות בחוק כוללת את הפעולות הבאות:

  1. הוצאה לפועל של הוראות לביצוע עסקאות בניירות ערך עבור לקוחות;
  2. קבלה והעברה של הוראות לצורך ביצוע עסקאות בעבור לקוחות;
  3. קנייה או מכירה של ניירות ערך לחשבון עצמי על ידי ביצוע הוראות לקוחות.

בעוד ששתי הפעולות הראשונות עוסקות בפעילות ברוקראז' הפעילות השלישית עוסקת בפעילות דילר.

 

בתזכיר החוק מוצע כי ביצוע פעילות ברוקר דילר תעשה אך ורק על ידי גופים שקיבלו רישיון לכך מהרשות. יחד עם זאת, מספר פעילויות וגופים מוחרגים מחובת הרישוי, בעיקר משום שקיימת רגולציה ופיקוח ביחס לפעילותם, כגון: מנהלי תיקים, חתמים ומפיצים, בנקים, רכזי הצעה וזירות סוחר.

בנוסף, הרשות מציעה כי מי שמחזיק ברישיון זר לפעילות ברוקר דילר, ופועל בישראל אך ורק מול "משקיעים מתוחכמים" יוחרג מן החובה לקבלת רישיון, אולם יידרש להירשם במרשם ייעודי.

 

תנאים לקבלת רישיון 

 

התנאים לקבלת רישיון כוללים, בין היתר, דרישה לפעילות באמצעות חברה רשומה בישראל או חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ; השליטה על עסקי התאגיד וניהולו מופעלים בישראל, ואם אינם מופעלים מישראל, נדרש להוכיח כי ביכולתו של התאגיד לקיים את כל ההוראות וכי וניתן לבצע לגביו אכיפה אפקטיבית; דרישה לאמצעים וכישורים מתאימים לפעילות, הגבלות על עיסוקים נוספים של בעל הרישיון; דרישות הון עצמי וביטוח.  

 

כמו כן, השולט במבקש הרישיון יחויב בקבלת "היתר שליטה" מאת הרשות.

 

חובות ארגוניות וממשל תאגידי

 

בתזכיר החוק מוצע כי בעל הרישיון יחויב לעמוד בכללי ממשל תאגידי, וביניהם, חובת מינוי מספר מינימלי של דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, דרישות כשירות לדירקטורים כאמור, חובות פיקוח שונות של הדירקטוריון על פעילות בעל הרישיון; הקמת ועדת ביקורת; חובת קביעת נהלים, חובה למניעת ניגודי עניינים ועוד.

 

תזכיר החוק מסמיך את הרשות לקבוע חובה למינוי בעלי תפקידים אצל בעל הרישיון שיהיו ממונים על מערך הבקרה הפנימית ותכנית האכיפה הפנימית וכן לקבוע חובה למינוי בעלי תפקידים אשר יהיו ממונים על ניהול הסיכונים, מילוי חובות ובקרת האשראי.

 

חובות כלפי הלקוחות

 

נקבעו חובות שונות של בעל הרישיון אל מול לקוחותיו, כך למשל: חובת אמון וזהירות; הוראות בעניין ניגודי עניינים; דרישות כשירות לעובדי בעל הרישיון; הגבלות על קבלת תמריצים על ידי בעל הרישיון מצדדים שלישיים; חובות מסירת מידע ללקוח טרם תחילת הפעילות; חובות לדיווחים שוטפים; איסור על הטעיית הלקוח; חובת התאמת השירות ללקוח (מבחינת מידת הבנתו בדבר הסיכויים והסיכונים הכרוכים בפעילות); חובה לביצוע העסקה הטובה ביותר; חובות הנוגעות לטיפול בכספי ובניירות הערך של הלקוח, כגון החובה להחזיק את כספי הלקוחות בנפרד מנכסי בעל הרישיון.

 

תזכיר החוק גם מציע תמריצים רגולטורים לגופים שיקימו פלטפורמה למתן שירותי ברוקראז' מבוססי טכנולוגיות ללקוחות קמעונאיים בישראל אשר יקבעו בהמשך במסגרת תקנות והוראות.

 

כמו כן, מוצע כי הרשות תהא רשאית לפטור בעלי רישיון מסויימים מהוראות המחייבות בהון עצמי, ממשל תאגידי וחובות בעל רישיון, לפי שיקול דעתה. זאת במקרים בהם: בעל הרישיון כפוף לדין זר אשר מסדיר חובות אלה; במקרה בו מדובר בהיקף פעילות קטן או מספר לקוחות מצומצם; ובמצב בו השירות ניתן ללקוחות כשירים. יודגש כי אין מדובר בפטור מרישיון ברוקר דילר ישראלי, אלא פטור מחובות ספציפיות.

 

לתזכיר החוק באתר משרד המשפטים

תגיות: רגולציה