© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הצעת חוק קבוצות רכישה

ועדת השרים אישרה ב-23 בדצמבר 2018, את הצעת החוק העוסקת בקבוצות רכישה.

 

הצעה זו נועדה, מצד אחד, להגן על חברי קבוצות רכישה ומצד שני, לאפשר את המשך קיומו של כלי זה, כמנוע להקמת דירות מגורים תוך חיסכון בעלויות.

 

הצעת החוק חלה על קבוצות רכישה המונות מעל 10 חברים והמתארגנות לבנייה משותפת של דירות מגורים.

 

חידושי הצעת החוק הינם בעיקר בתחום ההגנה על השקעות חברי הקבוצה. להלן עיקרי הדברים –

 

חובת קיום תכנית מפורטת ביחס למקרקעין כתנאי לארגון הקבוצה.

 

חובת קיומו של דו"ח שמאי מקרקעין לגבי המקרקעין לפני תחילת פרסום או שיווק.

 

הגבלת התשלום למארגן ו/או דמי ההצטרפות לקבוצה.

 

שכר טרחת המארגן קבוע וסופי וכן, ישולם בהתאם להתקדמות הפרויקט ובחלקו אף לאחר סיום הקמת הדירות.

 

הסכם השיתוף בין חברי קבוצת הרכישה יכלול, בין היתר, פירוט אומדן העלויות, לוחות זמנים משוערים, מספר הדירות שניתן להקים ופירוט פעולות שנעשות להגדלת מספר היחידות, ככל שנעשות.

 

ניהול כספי הקבוצה יהיה בחשבון נאמנות לטובת חברי הקבוצה כנהנים ובנפרד לכל קבוצה.

 

לא תהיה זיקה אישית או עסקית של הנאמן למארגן או שיהא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.

 

הוצאת כספים מחשבון הנאמנות למטרות החורגות מקידום ענייני הקבוצה, לא תתאפשר.

 

חובת המארגן לרשום את זכויות חברי הקבוצה, למסור לחברי הקבוצה אחת ל- 6 חודשים דין וחשבון המפרט את הפעולות שנעשו ומצב ענייני הקבוצה.

 

ניתנה אפשרות להחליף את המארגן בהחלטה של 70% מחברי הקבוצה.

 

קיימת אפשרות להשתחרר מהקבוצה ככל שלא נחתם הסכם לרכישת המקרקעין בחלוף 3 שנים ממועד הצטרפות החבר הראשון כנגד השבת הכספים ששילם בניכוי דמי הצטרפות ושכר המארגן עד אותו מועד.

 

ניתנה אפשרות להחליט ברוב של חברי הקבוצה על מכירת זכויות הקבוצה במקרקעין וסיום פעילות הקבוצה, ככל שחלפו ארבע שנים מיום רכישת המקרקעין ולא נתקבל היתר בניה.

 

ככל שמספר חברי הקבוצה עלה על מספר הדירות יש לציין במפורש את הפעולות הנדרשות על מנת לאשר את הדירות הנוספות וכן את סדר הקדימות בין חברי הקבוצה לקבלת דירות נוספות שתאושרנה. כספי חברים אלה ינוהלו בחשבון נאמנות נפרד.