© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

היתר חדש להצעת מערכות מסחר בניירות ערך זרים

לאחרונה נכנס לתוקף תיקון 63 לחוק ניירות ערך, בדבר שינוי מבנה הבורסה.

 

במסגרת התיקון נקבע כי לא ניתן יהיה להציע שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת מסחר המופעלת בידי מי שאינה בעלת רישיון, כלומר מערכת שאינה מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. הוראה זו הינה גורפת ללא החרגות, ואינה מבחינה בין לקוחות מתוחכמים ללקוחות "רגילים".

 

בהתאם לכך, גופים הרוצים להציע שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת מסחר המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל, נדרשים  לפנות באופן פרטני אל יו"ר רשות ניירות ערך לצורך קבלת היתר להצעת מערכת המסחר, וזאת גם אם הם כבר מציעים מערכות מסחר עוד בטרם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק.

 

התיקון לחוק נכנס לתוקפו מבלי שניתנו הוראות מעבר לגופים המציעים כבר כיום מערכות למסחר שלא דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ועל כן קיימת אי בהירות בדבר יכולת העמידה של גופים אלו בהוראות הדין.

 

לאור העבודה שלא ניתנו הוראות מעבר ובשל אי הוודאות ששררה, בשוק החליטה רשות ניירות ערך בשלב זה לאפשר לגופים שהציעו מערכות מסחר טרם כניסתו לתוקף של התיקון. 

 

גופים המעוניינים להמשיך להציע מערכות למסחר בניירות ערך המנוהלות בידי בורסה זרה, נדרשים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לגבי הוראות החוק ולקבלת היתר מיו"ר הרשות.