© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הקלה בדרישות הביטוח למנהלי תיקים ויועצי השקעות

לפני מספר ימים הודיעה רשות ניירות ערך כי באופן זמני, היא לא תיזום או תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה כנגד תאגידים בעלי רישיון לניהול תיקים, ייעוץ או שיווק השקעות אשר לא יקיימו את דרישות ביטוח אחריות מקצועית.

 

הודעה זו באה לאור התייקרות ביטוח האחריות המקצועית בשנים האחרונות, אשר מקשה על בעלי רישיון לניהול תיקים, ייעוץ או שיווק השקעות, המחויבים כחלק מתנאי הרישיון, להחזיק בביטוח. העליות במחירי הפרמיה הקשו מאוד על בעלי הרשיון, ובייחוד על בתי ההשקעות הקטנים המנהלים כספים בהיקף נמוך שנדרשו לערוך פוליסות ביטוח בעלויות גבוהות מאוד ביחס לפעילותם.

 

רשות ניירות ערך הכירה בבעיה זו ואף הגדירה אותה נכונה ככשל שוק. לאור זאת, הרשות ניסתה ומנסה לקדם תיקוני חקיקה שיאפשרו הרחבת גמישות דרישות הביטוח או העמדת תחליפים לדרישות אלו.

 

לפיכך ולאור הצורך בפתרון מיידי במטרה למנוע פגיעה בענף, שתוצאותיה עלולות להשליך גם על לקוחות בעלי הרישיון, הרשות הודיעה כי באופן זמני לא תיזום או תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה כנגד תאגידים בעלי רישיון אשר לא מקיימים את דרישות הביטוח. זאת ככל שהם יעמדו, בין היתר, במספר תנאים המצטברים:

 

אלו התנאים:

  1. היקף הביטוח שערך, אינו נמוך מסך של 1 מיליון ₪;
  2. אם היקף הביטוח הנדרש מהתאגיד עולה על סך של 1.613 מיליון ₪ –
    • היקף הביטוח יהיה בשיעור של 50% מהיקף הביטוח הנדרש לפי התקנות, ובלבד שלא יפחת מסך של 1 מיליון ₪.
    • אם היקף הביטוח המופחת עולה על 20 מיליון ₪ – גם אם היקף הביטוח שערך נמוך מהיקף הביטוח המופחת, אך אינו נמוך מ- 20 מיליון ₪, ובלבד שהתקבל אישור דירקטוריון התאגיד כי היקף הביטוח כאמור הוא ברמה מספקת להבטחת אחריות התאגיד, בין היתר בהתחשב בהונו העצמי או בבטוחות נוספות שהפקיד.
  3. התאגיד יידרש לעדכן את לקוחותיו כי התאגיד לא עומד בדרישות הביטוח למשך תקופה מוגבלת.

 

הודעת הרשות תהיה בתוקף למשך שלושה חודשים ממועד פרסומה, או עד המועד שבו תתוקן החקיקה בעניין, לפי המוקדם. בהתאם, תאגידים שיתקשרו בביטוח בתקופה זו ובהתאם לתנאים שלעיל, תחול לגביהם ההודעה עד לתום תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה שערך או עד חלוף שנה ממועד עריכת פוליסת הביטוח כאמור, לפי המוקדם.

 

 

***

מחלקת שוק ההון של משרדנו עומדת לרשותכם בכל שאלה בנושא.