© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הרשות והבורסה לניירות ערך פרסמו שורת צעדים מקלים לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים

נוכח המשבר הגלובלי שונצר לאור התפשטות נגיף הקורונה, רשות ניירות ערך פרסמה מספר צעדים מקלים לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

ארכה בהגשת דוחות

הרשות העניקה ארכה לחברות לפרסם את הדוחות השנתיים לשנת 2019 עד ליום 30.4.2020 (במקום 31.3.2020) וכן, ארכה לפרסם את הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020 עד ליום 30.6.2020 (במקום 31.5.2020). לקריאה לחצו כאן.

 

קיום אסיפות מרחוק

כמו כן, ניתנה אפשרות לחברות לקיים, בתקופת המגבלות, אספות כלליות של בעלי מניות ואספות מחזיקי אגרות חוב באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

 

הקלות נוספות

הרשות התירה ביצוע עסקאות רכישה עצמית על-ידי חברות מפוקחות בסמוך לתקופה שלפני פרסום דוחות כספיים. זאת בתנאי שחברות אלו פרסמו דוחות כספיים מקדימים, במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקריים, הערוכים בהתאם לעמדת סגל הרשות וכן, בתנאי שאין בידיהן מידע מהותי אחר לפני ביצוע עסקאות הרכישה העצמית, כמו, למשל, מידע שעוכב פרסומו בדבר משא ומתן מהותי. לקריאה לחצו כאן.

 

בנוסף, מכח תקנות שעת חירום שאושרו ב- 25.3.2020 הוארך תוקפם של תשקיפי מדף, שהתוקף שלהם אמור להסתיים בין 10.3.2020 ל- 10.5.2020, בחודשיים נוספים, במהלכם ניתן יהיה לעשות שימוש בתשקיף המדף.

 

בתוך כך, נוכח הקושי של חברות לעמוד בכללי השימור ושל חברות שכבר נמצאות ברשימת השימור לנקוט בצעדים על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים לשם חזרה לרשימה הראשית, פרסמה הבורסה לניירות ערך בתל אביב הצעה להערות הציבור להוראת שעה להקלות בכללי השימור ומחיקת חברות.

 

הבורסה מציעה לקבוע הוראת שעה, שתוקפה יהיה עד ליום 31.12.2020, על פיה תידחה הבחינה הבאה לעניין עמידת החברות בכללי השימור ותיערך רק בחודש ינואר 2021. זאת על פי נתוני החברות ליום 31.12.2020.

 

כמו כן, תינתן ארכה לעמידה בתנאי הסף המקלים לצורך חזרה לרשימה הראשית לחברות שבמהלך 2020 תסתיים תקופת השימור הראשונה שלהן. כמו כן יידחו מועדי המחיקה, עד ליום 31.12.2020.

 

מחלקת שוק הון של משרדנו עומדת לרשותכם לשאלות נוספות

תגיות: נגיף הקורונה | רשות ניירות ערך