© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

השלכות מס בשינוי מבנה עסקי – חוזר מס חדש

לאחרונה פרסמה רשות המיסים חוזר העוסק בשינוי מבנה עסקי (Business Restructuring) בקבוצות רבלאומיות, אך לא רק.

 

בחוזר מציגה רשות המיסים את עמדתה בכל הנוגע לדרכי הזיהוי והאפיון של שינוי המבנה העסקי ומציעה מתודולוגיות המקובלות לגישתה לצורך הערכת שווי של השינויים שנעשו, הכרוכים לרוב בהעברת פונקציות (Functions), נכסים (Assets) וסיכונים (Risks) של העסק ("FAR"). כמו כן, כלולים בחוזר היבטי מס בקשר עם שינויים שנעשים במבנה העסקי.

 

עמדת רשות המיסים נשוא החוזר, מבוססת בעיקרה על קווי ההנחיה של ארגון ה-OECD למחירי העברה ולפסק הדין בעניין ג'יטקו שניתן ביוני 2016 על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, המהווה תקדים חשוב, בין היתר בהיבטי שינוי מבנה עסקי.

 

בקליפת האגוז, החוזר דן בשינוי המודל העסקי, בו חברה ישראלית בעלת פעילות עסקית (לרוב תחום הטכנולוגיה) נרכשת על ידי קבוצה רב לאומית, ולאחר הרכישה נעשים שינויי מבנה בחברות הקבוצה כך שאותה חברה ישראלית הופכת להיות מרכז מו"פ המעניקה שירותי מו"פ לחברה זרה בקבוצה או שלאחר הרכישה מועברים כלל עובדי החברה לעבוד החברה הרוכשת, ומשם עשוי להיווצר מצב לפיו במסגרת שינוי זה מועבר ידע ו/או קניין רוחני, אירוע אשר עשוי להתחייב במס (אלו הדוגמאות הבולטות בשינוי מבנה עסקה).

 

בין היתר, עולות הנקודות הבאות מהחוזר:

 

1. הגדרת רשויות המס ל"שינוי מבנה עסקי" הינה רחבה, וכוללת כל העברה, או אפילו הפסקה, של פעילות עסקית קיימת או של FAR לצדדים קשורים בקבוצה רב לאומית, וכן כל שינוי מהותי של ההסדרים שהיו קיימים בקבוצה הרב לאומית.

 

2. כל שינוי במסגרת ההסכמית בין חברות הקבוצה, לפיו עוברות זכויות בין חברות קשורות (באופן פורמאלי או לא), או כל שינוי בתנאים החוזיים והמסחריים בין חברות הקבוצה, אשר בעקבותיו מושפעת חלוקת הרווחים ו/או הסיכונים בחברות הקבוצה עשוי להיחשב שינוי מבנה עסקי וליצור אירוע מס של רווח הון בחברה המקורית.

 

3. ישנם מקרים רבים של קבוצות בינלאומיות המניידות פונקציות שונות בין חברות הקבוצה כחלק מהמגמות והשינויים העסקיים המתרחשים על פני התקופה ולא בהכרח יש לראות בשינויים אלו כאירוע מס בגין העברת נכסים. כל מקרה יבחן לגופו.

 

4. החוזר, בין היתר, מדגיש כי אף במקרים בהם לא השתכללה עסקה משפטית, יש לתת משקל למהות הכלכלית ולבחון לאור זאת האם התבצעה עסקה.

 

5. בקביעת מחיר העסקה והערכת השווי יש להתחשב באינדיקציות צד ג', כגון מחיר רכישה של החברה עצמה, הזרמת הון משמעותית בתקופות הסמוכות למועד שינוי המבנה, כמו גם השינויים האמורים להיכלל בשווי פעילות, כגון התחייבויות, עלויות עסקה, אופציות לעובדים ועוד.

 

6. בקביעת השווי יילקחו בחשבון רכיבים של מוניטין, פרמיות שליטה וסינרגיות קבוצתיות בעלות ערך והשפעה על תמורת העסקה.

 

7. העברת כוח אדם מיומן (Assembled workforce) עשוי להוביל להעברה של נכסים בלתי מוחשיים כגון ידע (know-how), וכאשר העברת כוח אדם מיומן מתחרשת יש לבחון אותה במסגרת בחינת שינוי מבנה עסקי ולקבוע מחיר העברה מתאים המשקף את השווי הזכות לשימוש בידע זה.

 

8. חשוב לציין כי ללא קשר לשאלות העולות משינוי המבנה ישנן השלכות לעניין זכאות להטבות מכוח חוקי העידוד. משכך, נדרשת בחינה של סיווג הכנסות החברה, מפעליה, ההטבות הניתנות וכד'.

 

9. רשימת דרישות אשר מועברת לנישום בכל מקרה בו נבחנת סוגיית שינוי מבנה עסקי כגון הערכות שווי, עבודות מחירי העברה, פרוטוקולים, הקצאת מחיר הרכישה (PPA), הסכמים בין-חברתיים, דוחות כספיים וכיוצ"ב.

 

לאור מורכבות הנושא, והשלכות המס האפשריות העשויות לנבוע משינויי מבנה עסקיים או כל פעולה שהיא אשר עשויה להיחשב כשינוי מבנה עסקי, חשוב ומומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנדון. מחלקת המיסים של משרדנו עומדת כמובן לרשותכם בעניין.