© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חברות ב-"High"

בשנה האחרונה אנו ערים לדיווחים רבים של חברות ציבוריות רבות בישראל על כוונתן לפעול בתחום הקנביס הרפואי. על-פי רוב, עצם פרסום הדיווח האמור מביא לזינוק בשוויה של החברה המדווחת. עם זאת, עד כה, רק חלק קטן מאותן החברות השלים עסקאות, שתכליתן יציקת פעילות ריאלית בתחום הקנביס הרפואי. כמו כן, מתעוררות לא מעט שאלות משפטיות ורגולטוריות לגבי הפעילות בתחום הקנביס הרפואי בישראל.

 

לאור האמור, רשות ניירות ערך פרסמה הודעה למשקיעים ובה דגשים בנוגע לחברות ציבוריות שפועלות בתחום הקנביס הרפואי. בהודעה הרשות אינה מביעה עמדה כלשהי באשר לנאותות פעילותן של חברות הקנביס הרפואי או לכדאיות ההשקעה בניירות הערך שלהן, אלא מבקשת להסב את תשומת לב המשקיעים למספר פרמטרים, הנוגעים לחברות ציבוריות שפועלות או צפויות לפעול בתחום הקנביס הרפואי, בבואם לקבל החלטה בדבר השקעה בניירות ערך של חברות אלו.

 

כללי

חברות המבקשות לפעול בתחום הקנביס הרפואי כפופות לפיקוח והסדרת הטיפול בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר של היק"ר – היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות, אשר אמונה על מתן אישורים מתאימים לכל פעולה בצמח הקנביס: ריבוי, גידול, ייצור, הפצה, שינוע והחזקה. בהתאם למסמך, שפורסם על-ידי היק"ר, יש לקיים הפרדה תאגידית בין חוליה לחוליה בשרשרת הגידול, הייצור והניפוק של קנביס רפואי, כך שישות משפטית אחת תוכל להחזיק באישור לריבוי וגידול או באישור לחוליה אחרת (ייצור או ניפוק), אך לא מעבר לכך. בנוסף, על מי שעוסק בתחום להחזיק באישור על עמידה בדרישות תקן (IMC-GAP מיועד לחוות ריבוי ו/או חוות גידול; IMC-GMP מיועד למפעל ייצור; IMC-GDP מיועד לאחסנה והפצה; IMC-GSP מיועד לעמידה בתנאי אבטחה). כמו כן, יש לקבל מהיק"ר רישיון לפעילות בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חד], תשל"ג-1973.

 

לפיכך, טרם ביצוע השקעה ב"חברות קנביס ציבוריות", שפועלות בישראל, רצוי להבין אם יש בידיהן את האישורים והרישיון הנדרשים לפעילותן בתחום זה ומה המשמעות המעשית של אישורים כאמור.

 

העברת זכויות בחברות המחזיקות באישורים המתאימים

האישורים המתאימים הניתנים על-ידי היק"ר אינם ניתנים להעברה, ולפיכך העברת הפעילות מחברה בעלת אישור מתאים לחברה אחרת או העברת השליטה בחברה בעלת אישור מתאים, ללא קבלת אישור היק"ר מראש, עלולה להביא לכך שאותו אישור יפקע מאופן מידי.

 

ייצוא קנביס רפואי מישראל למדינות שונות בעולם ופעילות בחו"ל

גם אם יתאפשר ייצוא של קנביס רפואי (עניין זה מצוי בהסדרה בימים אלו), אין כל וודאות כי איזו מחברות הקנביס הציבוריות תקבל היתר לייצוא קנביס רפואי. גם חברות ציבוריות, הפועלות בתחום הקנביס הרפואי בחו"ל, נדרשות לפרט את הסדרי הרגולציה הקיימים באותן מדינות ואת יכולתן לפעול תחת הרגולציה הרלבנטית להן, כמו גם לפרט את השינויים הרגולטוריים אשר צפויים להתרחש, למיטב ידיעתן, בעתיד הנראה לעין.

 

כוונות ומזכרי הבנות

הרשות מפנה את תשומת לב המשקיעים לכך שמזכר כוונות הינו רק מזכר כוונות ודיווחים על כוונה להיכנס לתחום הקנביס הרפאי או כוונה לבחון כניסה לתחום כאמור אינם מבטיחים כי אותה חברה אכן תפעל בתחום הקנביס הרפואי. לכן יש להתייחס לדיווחים כאמור בזהירות המתבקשת.

 

הערכות שווי

חלק מהחברות הציבוריות, המבקשות להיכנס לתחום הקנביס הרפואי, מפרסמות הערכות שווי התייחסות לפעילותן העתידית. בשורה של מקרים מצאה הרשות כי לא ניתן גילוי נאות במסגרת הערכות השווי שפורסמו ודרשה מהחברות האמורות לפרסם לציבור מידע נוסף אודות ההנחות העיקריות שבבסיס הערכות השווי. כמו כן, מפנה הרשות את תשומת לב המשקיעים לכך, שהשווי של חברות הקנביס הציבוריות עשוי להיות מושפע באופן מהותי ממגוון גורמים, שכרוכים בחוסר וודאות, כגון: הליך הרישוי, אפשרויות הייצוא, היתרי השימוש בישראל ובמדינות נוספות, גודל השוק העתידי, רמת המחירים העתידית, עלויות הגידול והייצור העתידיות, מתחרים וכל כיוצא באלה.

 

לסיכום

על רקע הגידול במספרן של חברות הקנביס הרפואי הציבוריות, ומכיוון שמדובר בתחום פעילות מתפתח המושפע ממגוון של גורמי סיכון מהותיים, ובהם אי-ודאות רגולטורית בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם, מבקשת הרשות להסב את תשומת לב המשקיעים לחשיבות שבבדיקת ההשקעה בתחום זה.