© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חברות המבקשות להעניק שירותי ברוקראז' נדרשות להגיש בקשת היתר עד ה-30 במאי 2019

במטרה לצמצם סיכונים לציבור המשקיעים עד תחילת הסדרת תחום הברוקר-דילר בארץ, קבעה רשות ניירות ערך  מדיניות חדשה של  מתן היתרים למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת מחוץ לישראל ואינה בעלת רישיון בורסה בישראל.  

 

תנאי ההיתר הכללי, שניתן מכח הוראת סעיף 49א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מתייחסים בנפרד לבורסות ולגורמים אחרים שיבקשו לעסוק בפעילות זו.

 

דרישת ההיתר אינה מחליפה דרישות על פי הוראות דין אחרות, אלא מוסיפה עליהן. כך, למשל, היא אינה מחליפה את הצורך ברישיון יועץ השקעות כאשר נעשית פעילות של ייעוץ השקעות, או את הצורך בהיתר לפרסום תשקיף כאשר נעשית פעילות של הצעת ניירות ערך לציבור.

 

רשות ניירות ערך לא כללה בהוראות שום התחייבות לגבי משך הזמן לבחינת הבקשות למתן ההיתר. אולם, מועמדים המגישים בקשה עד למועד האחרון המותר (30 במאי 2019) יהיו רשאים להמשיך להציע שירותי ברוקראז' בהתאם לתנאים הקודמים של הרשות, עד קבלת החלטת הרשות לגבי בקשותיהם.

 

זהות הגורמים בעלי ההיתר תפורסם באתר הרשות.

 

לאחר אישור הרשות, כי על פי הצהרת מבקש ההיתר הוא עומד בתנאי ההיתר הכללי, יידרש בעל ההיתר להגיש הצהרה דומה, אחת לשלוש שנים, בדבר עמידתו בתנאי ההיתר. ככל שיחדל להתקיים בבעל ההיתר תנאי מן התנאים לקבלת ההיתר, יהיה עליו לדווח על כך לרשות במידי.

 

עוד נקבע כי יושב ראש הרשות יהיה רשאי לשנות את תנאי ההיתר מעת לעת בהודעה שתפורסם באתר הרשות ותיכנס לתוקף בתום 60 יום מיום הפרסום.

תגיות: ברוקראז' | ייעוץ השקעות | רשות ניירות ערך