© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חברות נדרשות להסדיר מחדש את תכנית האופציות שלהן

ב-5 בדצמבר, 2018, רשות המיסים פרסמה חוזר, הקובע את התנאים להענקת אופציות לעובדים שהבשלתן תלויה בביצועי העובד או תלוית אירוע אקזיט או הנפקה.

 

החוזר החדש תחת הכותרת "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" ישפיע על כל חברה שתעניק מעכשיו אופציות לעובדים ומכיל הוראות כיצד יש לנקוט ביחס להענקות שבוצעו בעבר ואשר אינן עומדות בהוראותיו.

 

הענקת אופציות לפי סעיף 102 אשר הבשלתן תלוית ביצועים

בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המחוקק לא קבע הוראות מיוחדות לקביעת תנאי ההבשלה ותקופת ההבשלה של אופציות ונושא זה הושאר לשיקול דעתה של החברה.

תנאי ההבשלה המקובלים בחברות הם: (1) תנאים מבוססי זמן – תנאים המחייבים את העובד, תוך פרק זמן מוגדר, להשלים בחברה תקופת עבודה ; (2) תנאי ביצוע – תנאים המחייבים את העובד, תוך פרק זמן מוגדר, לעמוד ביעדי ביצוע מוגדרים מראש, כגון עמידה ביעדי מכירות; (3) תנאי שוק – תנאים המחייבים ביצוע מוגדר של שווי החברה, הנגזר ממחיר המניה (לדוגמה, עליית מחיר המניה או שווי החברה בשיעור מוגדר).

 

החוזר החדש מגדיר את התנאים המצטברים, לפיהם יש להעניק אופציות לעובדים שהבשלתן תלויה בתנאי ביצוע (מעבר לתנאים הנוספים הקבועים בפקודה). הענקה זו תחסה תחת המסלול ההוני של סעיף 102. ההענקה על כל תנאיה (מחיר מימוש, מועדי ההבשלה ומועד פקיעת האופציות) צריכה לקבל את אישור דירקטוריון החברה או האורגן המוסמך בחברה.

  • על תנאי ההבשלה להיות קבועים, מדידים ומוגדרים מראש במועד אישור ההענקה על ידי החברה. התייחסות ערטילאית וכללית לתנאי ההבשלה ו/או הותרת שיקול דעת נוסף לחברה להתקיימות תנאי ההבשלה תביא לכך שמועד ההענקה יחשב ליום בו התגבשו התנאים ולא ליום ביצוע ההענקה המקורי, שאושר על ידי הדירקטוריון. לפיכך תקופת החסימה בת השנתיים הקבועה בסעיף 102 תחל במועד זה.
  • על ההענקה להתבצע לפי תכנית התגמול של החברה, אשר כוללת אפשרות הבשלה תלוית ביצועים, ואשר הוגשה לאישור פקיד השומה כדין.

 

הבשלה תלוית אירוע אקזיט או הנפקה

 

החוזר קובע, כי התנית הבשלת אופציות באירוע אקזיט או הנפקה של מניות החברה למסחר בבורסה אינה מקיימת את תנאי המסלול ההוני של סעיף 102. על פי רשות המיסים, יצירת תנאים אלה מהווה תגמול שניתן לעובד במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר ההכנסות הנובעות ממנו יסווגו כבונוס או מענק הצלחה. במקרה זה ההכנסות תמוסנה בקרות האירוע המזכה כהכנסת עבודה ולפי שיעור המס השולי של העובד.

 

הסדרה

 

החוזר יחול באופן רטרואקטיבי גם על אופציות אשר הוענקו טרם פרסומו ואשר אינן עומדות בהוראותיו.

החוזר מתיר לחברות אשר ביצעו הענקות שלא על פי הוראות החוזר לפעול כדלקמן:

  1. ככל שמדובר ב אופציות שהוענקו אך טרם התרחש בעניינן מועד המימוש – החברות יכולות לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים לשם קבלת החלטת מיסוי פרטנית.
  1. ככל שמדובר באופציות אשר טרם הבשילו, על חברות לשנות את תנאי ההבשלה המוגדרים בתכנית האופציות הקיימת של חברות אלה תוך 180 יום ממועד פרסום החוזר (קרי עד ליום 4 ביוני, 2019). כמו כן, עליהן לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה בו מתנהל תיק החברה, בהודעה על אימוץ "הסדר מס להענקה חדשה" בנוסח המצורף כנספח לחוזר.

 

 שינוי תנאי ההבשלה והתאמתם לתנאי החוזר "ימרקו" את אותן הענקות מפרות ויותירו אותן תחת המסלול ההוני של סעיף 102, אך יחלו מחדש את תקופת החסימה בת השנתיים ביחס לאותן הענקות.

מדובר במהלך משמעותי ביותר אשר לא רק יכתיב את אופן ההתנהלות של חברות מעתה ואילך אלא  יחייב כל חברה שהעניקה אופציות בעבר שלא על פי תנאי החוזר החדש, להיערך מחדש ולפנות לרשות המיסים על מנת להסדיר את אותן ההענקות. זאת בכדי להקטין את חשיפת המס של העובדים להן הוענקו האופציות. חברות אשר לא תסדרנה את הנושא תחשופנה את עובדיהן למיסוי כפול בעת מכירת המניות.

 

לאור חשיבות הנושא ומרכזיותו עבור חברות המעניקות תמריצים הוניים לעובדיהם, אנו ממליצים לבצע בדיקה יסודית ביחס לתחולת החוזר להענקות שבוצעו בעבר לעובדים.