© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

חקיקה ישראלית חדשה – חסימת אתרי אינטרנט להימורים מקוונים

הכנסת אישרה חוק חדש אשר מסמיך את בתי המשפט בארץ להוציא צווי חסימה שיחולו, בין השאר, על אתרי אינטרנט להימורים מקוונים. החוק החדש, שיכנס לתוקף בספטמבר 2017, בא בין היתר בעקבות החלטה של בית המשפט העליון בארץ שאסרה על חסימת הגישה לאתרי אינטרנט וסגירתם על-ידי המשטרה על סמך סמכותה הרגילה של המשטרה לסגור מקומות פיזיים הקשורים בביצוע עבירה על החוק.

 

החוק מתייחס לסוגים שונים של עבירות, מלבד העבירה של ארגון של פעילויות הימורים, אולם, הסקירה שלנו כאן תתיחס רק לעבירה של ארגון ההימורים. לכן, אין לראות בזה סקירה מלאה של החוק, אלא רק כסקירה של פעילויות בתחום ארגון ההימורים המקוונים.

 

החוק מסמיך בית משפט מחוזי, לאחר קבלת בקשה מאת תובע שהוסמך לכך, להוציא צו  המגביל את הגישה לאתר אינטרנט המפעיל הימורים מקוונים  אם בית המשפט משוכנע שמתקיים אחד מאלה:

(1)   הגבלת הגישה לאתר להימורים מקוונים חיונית למניעת המשך ביצוע העבירה של ארגון הימורים; או

(2)   הגבלת הגישה לאתר להימורים מקוונים חיונית למניעת היחשפות של המשתמש בישראל לפעילות שלו היתה נעשית בישראל היתה עבירה של ארגון הימורים, ויש לפעילות האתר זיקה לישראל.

 

אם מתקיימים התנאים בסעיף (1) או (2) לעיל, אך בית המשפט המחוזי סבר שאין מקום להוצאת צו הגבלת גישה, אזי בית המשפט רשאי להוציא, חלף צו הגבלת גישה, צו אחר  הדורש מספק שירות איתור אינטרנטי שלא לאפשר את איתור האתר להימורים מקוונים שלגביו התבקש הצו.

 

אם מתקיימים התנאים בסעיף (1) או (2) לעיל, והשרת שעליו מאוחסן האתר להימורים מקוונים, נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, אזי חלף הוצאת צו הגבלת גישה או צו הגבלת איתור, רשאי בית המשפט להוציא צו הדורש הסרת האתר להימורים מקוונים מהשרת, אלא אם כן מצא בית המשפט שהסרת האתר מהשרת אינה אפשרית בנסיבות העניין או כי יש טעמים מיוחדים אחרים להימנע מהסרה כאמור.

 

בבואו להחליט על הוצאת צו מהצווים הנ"ל, ישקול בית המשפט, בין השאר, את השיקולים הבאים:

(1)   מידת הפגיעה בציבור בישראל כתוצאה מהמשך פעילותו של האתר להימורים מקוונים, והזיקה של האתר לישראל;

(2)   מידת הפגיעה בגישה של הציבור למידע באמצעות האינטרנט, והסיכון לפגיעה בתוכן אחר שאינו קשור כלל לביצוע העבירה של ארגון הימורים, בין באותו אתר להימורים מקוונים ובין באתר אינטרנט אחר, עקב שיטת ההגבלה המבוקשת;

(3)   מידת הפגיעה בספקי גישה לאינטרנט;

(4)   מידת הפגיעה בפרטיות של משתמשי האינטרנט.

 

בחוק נקבע מפורשות כי ניתן להוציא צווים לאתר להימורים מקוונים, אפילו אם, בנוסף לביצוע עבירה פלילית באמצעות האתר, מבוצעות פעילויות חוקיות באותו אתר, ובלבד שהצווים יורו, ככל האפשר, כי הגבלת הגישה או האיתור או ההסרה תהיה רק לגבי החלק של האתר האינטרנט המשמש לביצוע העבירה של ארגון הימורים.

 

בנוסף לכך, החוק מנסה להתגבר על טקטיקות נפוצות כדי להתחמק מצווים כאמור; קרי, שינוי כתובת ה-IP של האתר. כדי לחסום את השימוש בטקטיקות כאמור, מסמיך החוק קציני משטרה בכירים לקבוע כי כל צו שהוצא על-ידי בית משפט בהתאם לחוק לגבי אתר אינטרנט מסויים חל גם על כתובת אחרת של אתר האינטרנט, ובלבד שאין בהרחבה כאמור כדי לפגוע פגיעה נוספת על זו שאושרה בעת מתן הצו המקורי. בהתאם לחוק, על תובע שהוסמך לכך לבקש את אישורו של בית המשפט תוך שבעה ימים מהמועד שבו הרחיב הקצין הבכיר במשטרה את הצו כך שיחול על הכתובת הנוספת.

 

החוק מחייב את בית המשפט לזמן לדיון בבקשה להוצאת צו כלשהו את בעלי האתר להימורים המקוונים או המפעיל של האתר אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה, וכן את ספק הגישה לאינטרנט או שירות האיתור האינטרנט הנוגעים בדבר, ואם השרת שבו מאוחסן אתר האינטרנט להימורים מקוונים נמצא בישראל, אזי גם את הבעלים או המפעיל של השרת. אם סבור בית המשפט שהמשיבים הוזמנו כדין ולא התייצבו לדיון, רשאי בית המשפט להוציא צווים בהתאם לחוק במעמד צד אחד.

 

בית המשפט רשאי להוציא צווים על בסיס חומר חסוי, וגם על בסיס ראיות שאינן קבילות במשפט.