© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

טיפול בפסולת אלקטרונית

לאחרונה נכנס לתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות וכן תקנות שהותקנו מכוחו. החוק והתקנות קובעים הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים בישראל. זאת על מנת לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים, ועל מנת להקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של ציוד וסוללות כאמור ושל פסולת הנוצרת מהם.

 

החוק מיישם פרקטיקות בינלאומיות אירופאיות מומלצות (WEEE), ומהווה נדבך נוסף במדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת מוצקה, המצטרף להסדרים קיימים אחרים בתחום.

 

תחילה מוגדרים ומפורטים בחוק מהם אותם 'ציוד חשמלי ואלקטרוני' וכן 'סוללות ומצברים'. בעוד שהגדרת 'סוללות ומצברים' שבחוק די ברורה, הרי שהגדרת אותו 'ציוד חשמלי ואלקטרוני' עליו חל החוק הינה מורכבת, וכוללת מספר תנאים טכניים ומצטברים לא מעטים המצריכים בדיקה טכנית-מקצועית מדוקדקת.

 

כך יש לבחון, בין היתר, האם הציוד נכלל ברשימת הפריטים החשמליים המפורטת בתוספת לחוק לפי קבוצות סיווג (שבה מצויים למשל מיקרוגל, מכונת כביסה, מחשב ועוד); מתח חשמלי בהתאם לנתונים מוגדרים שבחוק; האם הציוד מיועד למלא את תפקידו ו/או מותקן כחלק מציוד אחר שהחוק חל/לא חל עליו; האם הציוד מצוי תחת רשימת הפריטים המפורטת בחוק בגינם החוק לא חל (שבה מצויים למשל ציוד חשמלי ואלקטרוני רפואי מזוהם או שצפוי להזדהם, התקנים אלקטרוניים רפואיים המיועדים להשתלה, נורות להט, ציוד תעשייתי רכב מנועי ועוד).  

 

בהמשך, חלק מרכזי ועיקרי בחוק מפרט וקובע הוראות בנוגע לאחריות המוטלת על כל הגורמים בשרשרת המכירה של ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים בישראל: יצרנים, יבואנים, משווקים ומחזיקים בפסולת הציוד, כאשר מסגרת האחריות והחובות המוטלות על יצרנים ויבואנים על-פי החוק הינה הרחבה ביותר מבין כל הגורמים בשרשרת המכירה של ציוד חשמלי וסוללות כאמור.

 

חובותיהם של יצרנים ויבואנים על-פי החוק

 

כך, חובותיהם של יצרנים ויבואנים על-פי החוק כוללות, בין היתר: חובת מחזור פסולת ציוד ואלקטרוני וכן של סוללות ומצברים בהתאם למדרג כמויות שנתי; חובות דיווח למשרד להגנת הסביבה; חובת הכנת ופרסום הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר לכל סוג של ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים הנמכר על-ידם בישראל. חובות משווקים על-פי החוק כוללות, בין היתר: חובת משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני (המתאים גם לשימוש ביתי) לקבל את פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (המתאים גם לשימוש ביתי) בבית העסק במועד המכירה או במועד האספקה; חובת אחסון פסולת ציוד וסוללות; חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לשם העברת ופינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו תמורת מימון הפינוי כאמור; וכן חובת ניהול רישומים בדבר הפסולת והציוד שהתקבלה ושפונתה כאמור. חובותיהם של מחזיקים על-פי החוק כוללות התקשרות עם גוף יישום מוכר לצורך העברת פסולת הציוד והסוללות שברשותו (מימון פינוי הפסולת יחול על אותו גוף יישום מוכר).

 

בפרקים האחרונים של החוק נקבעו הוראות עונשיות (קנסות ומאסרים על-פי 3 רמות חומרה); הוראות בנוגע לחובות ואחריות על נושאי משרה בתאגיד (והטלת קנסות בגין הפרתן); וכן עיצומים כספיים מנהליים בנוגע להפרות חובות רלוונטיות הכלולות בחוק (בהתאם למדרג חומרת ההפרה).

 

חזרה לכל העדכונים