© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מוצרי השקעה חדשים: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

במטרה להרחיב את אלטרנטיבות ההשקעה של הציבור פרסמה רשות ניירות ערך בפברואר טיוטה ראשונה להערות הציבור של מפרט מאפייני ליבה של שני מוצרים פיננסיים חדשים – קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרן גידור ואגד קרנות גידור. 

 

הרעיון העומד מאחורי מוצרים אלו, הוא  לשלב מאפיינים של "קרן נאמנות" מפוקחת יחד עם מאפיינים של "קרן גידור" שאינה מפוקחת היום, כך שיתאפשר לציבור המשקיעים ליהנות משני העולמות: מחד, נגישות לעולם ההשקעות של קרנות הגידור הלא מפוקחות ומאידך, הסדרת המוצרים הללו כקרנות נאמנות לכל דבר ועניין אשר כולל בין היתר גם פיקוח של הרשות.

 

לאחרונה פרסמה הרשות טיוטה שנייה למפרט מאפייני הליבה למוצרים אלו, ובכוונתה להמשיך ולקדם את המוצרים הללו, ולבחון את מאפייניהם הייחודיים, לרבות אופן סליקתם, ולאחר מכן לפעול לעגנם בחקיקה (שגם תובא להערות הציבור).

 

 

קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרנות גידור

 

אלו עיקר העדכונים שבוצעו בטיוטה השנייה למפרט מאפייני הליבה ביחס לקרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרנות גידור:

 1. מועדי ההודעה המוקדמת לצורך הזמנת יחידות בקרן ופדיונן שונו מארבע עשר ימים לעשרה ימים. נציין כי קרנות נאמנות אלטרנטיביות הינן קרנות מועדים קבועים. כך ניתן יהיה לבצע הזמנה או פדיון של יחידותיהן במועדים שיוגדרו על ידי מנהלי הקרנות, והסמיכות בין מועדים אלו לא תפחת מ-3 חודשים ולא תעלה על חצי שנה.
 2. מנהלי הקרנות יידרשו לפרסם את מחירי הרכישה והפדיון של יחידות הקרנות 3 ימי חישוב (ימי מסחר) קודם למועד האחרון למתן הודעה.
 3. הוסרו המגבלות בנוגע לשיעורי חשיפה מקסימאליים של הקרנות למניות או מט"ח.
 4. דמי הצלחה – גם הגרסה המעודכנת של המפרט מאפשרת גביית דמי הצלחה בקרן גידור בנאמנות, אולם התנאים לצורך גבייתם שונו. הגרסא הקודמת של המפרט אפשרה למנהל הקרן שיקול דעת רחב יותר בכל הנוגע למנגנון החישוב, אולם במפרט המעודכן, שיקול הדעת ומרחב הפעולה של מנהל הקרן צומצם משמעותית.
 5. הועלה רף הכשירות הנדרש של משתתף בקבלת ההחלטות על ניהול תיק ההשקעות של הקרן, שאינו בעל רישיון אך אשר בעל ניסיון מוכח בניהול תיקי השקעות בעלי מאפיינים לזה של קרן גידור, משנה לשלוש שנים.
 6. נוסף על כל אלה, הגרסא החדשה כללה סעיפים חדשים לגמרי המתייחסים לנושאים הבאים:
  • חובת גילוי נאות לרשות ניירות ערך ולבורסה על ידי מנהל הקרן אודות הנכסים המוחזקים בקרן. דיווח כאמור יוגש אחת לחודש ולא יהיה פתוח לעיון הציבור.
  • מגבלה על מנהל קרן לניהול קרן גידור בנאמנות אחת בלבד, למעט קרנות שמנוהלות במיקור חוץ, שאז לא תחול המגבלה (הוסטינג).

 

אגד קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרנות גידור

 

העדכונים העיקריים שחלו במפרט ביחס לאגד קרנות נאמנות אלטרנטיביות מסוג קרנות גידור –

 1. שונו מועדי ההודעה המוקדמת על הזמנת יחידות ופדיונן באופן זהה לשינוי שנעשה ביחס לקרן גידור בנאמנות. המועדים יחולו עשרה ימים לפני המועד הקובע.
 2. חישוב ופרסום מחירי היחידה והפדיון של האגד יפורסם ב-20 לכל חודש ליום חישוב המחירים של החודש שקדם לו.
 3. הורחבו סוגי הנכסים שאגד קרנות בגידור רשאי לרכשם.
 4. על אף ההקלות בסוגי הנכסים שניתן לרכוש, הוראה חדשה קובעת כי השווי הכולל של יחידות קרנות גידור מוחזקות באגד לא יפחת מ –75% מהשווי הנקי של נכסי האגד.
 5. בדומה לקרן גידור בנאמנות, גם כאן הוגבלו מנהלי הקרנות לנהל קרן אחת בלבד מסוג אגד קרנות גידור והתאפשר מינוי אדם חיצוני שאינו בעל רישיון ניהול תיקים לשם קבלת החלטות בניהול התיק ובלבד שיש לו לפחות שלוש שנים נסיון (בגרסה הקודמת לא הייתה אפשרות למינוי אדם חיצוני).
 6. נוצרה דרישה נוספת לפיה יש למנות אדמיניסטרטור שנועד להבטיח את זכויות המשקיעים בקרן הגידור באמצעות פיקוח על כל כניסה ויציאה של כספים מחשבון קרן הגידור ולרבות לצורך תשלום דמי ניהול ודמי ההצלחה למנהל הקרן.
 7. שכר מנהל האגד לא ישולם מתוך הפקדונות המוחזקים באגד.
 8. הורחבה ההתייחסות להחזקת קרנות גידור "מקורבות" לפיה על מנהל הקרן לפרסם כבר במסגרת מדיניות ההשקעות האם בכוונתו להחזיק קרנות בעלות "מקורבות". במקרה זה, לא יפרעו מנכסי האגד שכר למנהל הקרן ביחס לקרנות המקורבות המוחזקות באגד.

 

לקריאת העדכון באתר הרשות, לחצו כאן

תגיות: קרנות גידור | קרנות גידור בנאמנות