© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מעסיקים: הנחיות חדשות וחשובות בנוגע להתמודדות עם משבר הקורונה

מדינת ישראל ממשיכה להתמודד עם קורונה בעסקים ובימים האחרונים עודכנו הנחיות חדשות וחשובות בנוגע להתמודדות שוק העבודה הישראלי עם משבר הקורונה.

 

1) מגבלות על כניסה לישראללמעט חריגים, כניסת מומחים זרים לישראל הוגבלה בצורה משמעותית.

 

בחודש מרץ אסרה מדינת ישראל כניסת זרים שאינם אזרחי המדינה או תושביה לתחומיה, זאת למעט מי שמרכז חייו בישראל. כעת מבהירה כעת רשות האוכלוסין וההגירה מהם המקרים בהם ניתן להגיש בקשה חריגה לכניסה לישראל ואת הפרוצדורה הנדרשת לצורך כך. בנוגע לכניסת מומחים זרים, הובהר כי הדבר יאושר במקרים חריגים ביותר בהם יוכח כי כניסת המומחה חיונית למשק הישראלי, ובכפוף להמלצת משרד ממשלתי רלוונטי ורשות האוכלוסין וההגירה.

יודגש, כי  בהתאם לכללים החלים היום, ללא קבלת אישור מיוחד, חל איסור על קיום התכנסויות בינלאומיות בישראל. בנוסף, כל אדם המגיע מחו"ל לשטחי מדינת ישראל נדרש להיכנס לבידוד למשך 14 ימים ממועד הגעתו.  

 

2) השלכות משבר הקורונה על הכיסוי הביטוחי בביטוח פנסיוני:  

 

כיסויים ביטוחיים מסוימים יורחבו החובות כלפי עמיתי קופות הגמל, וזאת במטרה לשמור על הכיסויים הביטוחים של העמיתים על רקע משבר הקורונה. כך למשל, הורחב משך הזמן במסגרתו ניתן לנכות עלות כיסוי ביטוחי מיתרה צבורה, והוחלה על הגוף המנהל את קופות הגמל חובת הודעה בכתב בין היתר בנוגע למשך התקופה בה ישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף, זכויות הפקדה של העמית, וענייני הגביה הצפויה. בנוסף, נקבע מנגנון של שמירת הכיסוי הביטוחי במקרים של הפחתת שכר, בנסיבות מסוימות. 

 

3) ביטול הזכאות לדמי אבטלה במסגרת חל"ת קורונה

 

כללי זכאות מיטיבים לצורך קבלת דמי אבטלה שנקבעו בשיא משבר הקורונה, פקעו בינתיים. כך שנכון להיום, עובד היוצא לחל"ת בטרם ניצל את מלוא ימי החופשה הצבורה שלו או עובד היוצא לחל"ת מבלי שצבר תקופת אכשרה של 12 חודשי ביטוח במוסד לביטוח הלאומי מתוך 18 החודשים שקדמו לחל"ת – אינו זכאי לדמי אבטלה.  

 

4) מענקים למעסיקים שקלטו עובדים לאחר המשבר

 

בחודש יוני  פורסם חוק מענק לעידוד תעסוקה שמטרתו לעודד קליטת עובדים על ידי מתן תמריצים כספיים למעסיקים.

 

מתן המענק כפוף לעמידה במספר תנאים:

 

  • המעסיק "פתח" את עסקו בטרם פרוץ המשבר ולא "סגר" את עסקו לאחר פרוץ המשבר. לצורך כך, על המעסיק לעמוד במספר תנאים מצטברים: המעסיק דיווח לרשות המיסים על פתיחת עסקו עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח על סגירת עסקו עד ליום 31.5.2020, דיווח למוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ליום 29.2.2020 ולא דיווח על סגירת תיק הניכויים עד ליום 31.5.2020. בנוסף, אם היה המעסיק חייב בניהול פנקסים לפי פקודת מס הכנסה לשנת 2019 – הוא פעל על פי חובתו זו.
  • העובד הוא "עובד מזכה". עובד מזכה הוא עובד שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים (למעט מספר חריגים שהוגדרו בחוק): (א) שכרו החודשי אצל המעסיק הוא לפחות בסך של 3,300 ₪; (ב) העובד תושב ישראל; וכן – (ג) מתקיים לגביו אחד מאלה: (1) לעובד מלאו 18 והוא טרם הגיע לגיל פרישה וכן מתקיים לגביו אחד משניים: הוא נרשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה החל מיום 1.1.2020 ועד ליום 29.2.2020 ולא עבד בפועל עד 30.4.2020 או שהוא פוטר או הוצא לחל"ת בתקופה שמיום 1.3.2020 עד ליום 30.4.2020 ,או היה בחופשת לידה במועדים האמורים.
  • העובד היה זכאי למענק הסתגלות מיוחד או לגמלת אבטחת הכנסה או לדמי אבטלה עבור חודש מאי 2020.

 

תשלום המענק

 

המענק ישולם בארבע פעימות (יוני עד ספטמבר 2020/יולי עד אוקטובר 2020). זאת כדי להבטיח את המשך העסקתו של העובד על פני תקופה ארוכה.

 

סכומי המענק שנקבעו:

  • עובדים שחזרו או נקלטו לעבודה לפני 1.6.2020 (בהתאם לתאריכים המפורטים בחוק) – יהיה המעסיק זכאי למענק חודשי בסך 875 ₪, ובסה"כ 3,500 ₪.
  • עובדים שחזרו או נקלטו לעבודה החל מיום 1.6.2020 ביוני – יהיה המעסיק זכאי למענק חודשי בסך 1,875 ₪, ובסה"כ 7,500 ₪.

אם עובד מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, המענק ישולם למעסיק המשלם לעובד את השכר הגבוה יותר.

 

אופן הגשת הבקשה למענק

 

נציין, כי נכון לעכשיו, עדין לא ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק, וניתן יהיה לעשות כן תוך 30 ימים ממועד פרסום החוק. הגשת הבקשה תעשה באופן מקוון באתר שירות התעסוקה, כאשר המעסיק והעובד ידרשו להצהיר כי חלים עליהם תנאי הזכאות המפורטים לעיל.

 

קביעת הזכאות תינתן בכתב ותהא מנומקת, וזאת בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, למעט בנסיבות חריגות.

 

 

 

תגיות: מעסיקים | נגיף הקורונה