© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מעתה מעסיקים חייבים בפרסום פערי שכר בין נשים לגברים

תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד אשר אושר לאחרונה מחייב מעסיקים לערוך ולפרסם דו"ח שכר שנתי המצביע על פערי שכר בין עובדות לעובדים.

 

עיקר התיקון קובע כי מעסיקים מסוימים (לרבות תאגידים המחויבים בדיווח לפי תקנות ניירות ערך), וכן מעסיקים פרטיים המעסיקים מעל 518 עובדים, יערכו אחת לשנה דו"ח פנימי המפרט את השכר הממוצע בקרב עובדיהם ומצביע על פערי השכר הממוצע בין גברים ונשים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.

 

לאחר עריכת הדו"ח ועל בסיסו, על המעסיק למסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח עובדים, סוגי עובדים, משרות או דירוגים ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. על המעסיק מוטלית חובה לפרסם דו"ח פומבי באתר האינטרנט שלו (ככל שישנו). זאת, באופן שאינו מאפשר זיהוי עובדים או חושף מידע רגיש.

 

התיקון מסמיך את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לערוך שינויים מסוימים בנוגע לחוק. בנוסף הוא גם קובע אפשרות עתידית להחיל את התיקון גם על המעסיקים פחות מ-518 עובדים.

 

התיקון ייכנס לתוקף ביום 25.10.2020, חודשיים מיום פרסומו. על המעסיקים הרלוונטיים לפרסם דו"ח ראשון לא יאוחר מיום 1.6.2022, לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח.