© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

משרד האנרגיה הישראלי פרסם הליך תחרותי שני "להצטרפות למהפכת הגז בישראל!"

משרד האנרגיה פרסם ב-26 לנובמבר 2018 הליך תחרותי נוסף, המזמין שחקנים בינלאומיים בתחום האנרגיה להגיש הצעות לחיפושי גז ונפט במים הכלכליים של מדינת ישראל.

 

יוזמה זו באה בעקבות סבב ראשון, די מאכזב, שפורסם לפני כשנתיים, בו רק חברת אנרג'יאן היוונית וקבוצה הודית אחת הגישו הצעות. התוצאה היתה הענקת ששה רישיונות חיפוש חמישה לאנרג'יאן ואחד לקבוצה ההודית.

 

בהליך התחרותי החדש, יוענקו רשיונות עבור 19 בלוקים בחמישה מקבצים (zones), המופיעים במפה מטה. יוענקו עד ארבעה רישיונות בכל מקבץ. מציע יוכל להגיש הצעות עבור יותר ממקבץ אחד, בתנאי שלא יוענקו למציע אחד יותר משמונה רישיונות (כלומר, עד שני מקבצים).

 

לדברי משרד האנרגיה, ההחלטה לשווק את הבלוקים במקבצים נועדה לאפשר קורלציה נכונה יותר בין אזורי החיפוש לבין מבנים גיאולוגיים תת-ימיים בהם קיימת סבירות למציאת מאגרי גז ונפט. החזקת זכויות בשטחים גדולים יותר תאפשר ביצוע יעיל יותר של סקרים גיאולוגיים וגיאופיזיים ותעלה את האטרקטיביות של המקבצים למשקיעים זרים.

 

המקבצים נמצאים בחלקה הדרומית של המים הכלכליים של מדינת ישראל. ניתנו כבר בעבר רישיונות בחלקים מסוימים בחלק זה ובוצעו סקרים סיסמיים וחיפושים בהיקף מוגבל, המעידים על פוטנציאל למציאת מאגרי פחמימן.

 

להלן לוחות הזמנים להגשת הצעות:

נושאמועדים
פרסום קריאה ראשונה להצעות26 בנובמבר 2018
מועד זמינות חבילות נתונים26 בנובמבר 2018
אישור כשירות מראש של מפעיליםהחל מ- 28 במרץ 2019
הגשת מכתבי התעניינותעד ל- 28 במרץ 2019
סיום תקופת קבלת "שאלות ותשובות"עד ל- 30 באפריל 2019
פרסום הקריאה האחרונה להצעות15 במאי 2019
מועד אחרון להגשת הצעות17 ביוני 2019 בשעה 14:00 (זמן ישראל)
הכרזת הזוכיםהכרזת הזוכים

 

לצורך הגשת הצעה, על המציע לשלם דמי השתתפות בסך 50,000 דולר ולמסור ערבות בסך 70,000 דולר.

 

כמו כן, על המציע לעמוד בדרישות הכשירות המוקדמות, בהתאם לתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), תשע"ז – 2016:

  • סה"כ הנכסים במאזן של המציע יעמוד על 400 מיליון דולר לפחות; ו-
  • סה"כ הון עצמי במאזן של המציע יעמוד על 100 מיליון דולר לפחות.

 

מציע יוכל להציג נתונים של בעל השליטה כדי להוכיח עמידה בקריטריון היכולת הפיננסית.

 

המפעיל המוצע על ידי המציג יידרש לעמוד בדרישות נוספות לעניין יכולת פיננסית וחוסן פיננסי. בנוסף, עליו להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתחומי חיפושי נפט ימיים, קידוח ימי, פיתוח והפקת שדות נפט וגז ימיים, בטיחות ובריאות ותחזוקת מערכת ניהול סביבה ובטיחות עבור פעילויות נפט.

 

State of Israel Petroleum Rights