© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

משרד המשפטים מבקש להעניק סמכות מנהלית לרשם החברות למחוק חברה ממרשם החברות

לאחרונה פרסם משרד המשפטים תזכיר לתיקון חוק החברות, התשנ"ט–1999, שעניינו מחיקה מנהלית של חברה ממרשם החברות. מטרת התיקון היא להסמיך את הרשם לבצע מחיקה מנהלית של חברה ממרשם החברות, כמקובל אצל רשמי חברות אחרים בעולם וכן להסדיר את הדרך והתנאים להפעלת סמכות זו.

 

בתזכיר נאמר, כי חברות רבות שמסווגות כיום כ"חברות מפרות" על פי חוק החברות (בשל כך שאינן מקיימות את חובותיהן לשלם אגרה שנתית או להגיש דוח שנתי), רשומות כחברות פעילות במרשם החברות, על אף שהן אינן פעילות מול רשות המיסים (תיקן נסגר, מצוי בהליכי סגירה או שמעולם לא נפתח). כפועל יוצא מכך, המרשם כולל חברות רבות שפרטיהן לא מעודכנים ואשר נחזות להיות פעילות. יתרה מכך, מרשם לא מעודכן עלול להוביל לניצול לרעה של אותן חברות לא פעילות גם לצרכים פליליים (למשל, בהיבטי מיסוי). "ניקוי" מרשם החברות הינו אינטרס ציבורי, ולפיכך מוצע במסגרת התיקון כי תינתן סמכות לרשם למחוק חברות שהוכרזו כ"חברות מפרות".

 

ככל שבכוונתו של הרשם למחוק חברה, עליו לפרסם הודעה באתר האינטרנט של משרד המשפטים וכן לשלוח הודעה למענה הרשום של החברה. ניתן להגיש התנגדויות למחיקה בתוך 90 ימים ממועד פרסום ההודעה. במידה ולא תוגשנה התנגדויות בחלוף הזמן האמור, ויחלפו 10 ימי עסקים מהמועד האחרון להגשת התנגדויות, הרשם ימחק את החברה מהמרשם והחברה תהיה מחוסלת מאותו מועד.

 

יחד עם זאת, אין פירוש הדבר כי הודעה בדבר כוונת מחיקה תינתן לגבי כל חברה מפרה באשר היא, אלא רק לגבי חברה, שהיה לרשם יסוד סביר להניח כי אינה מנהלת עסקים (לאחר שבדק את נתוני החברה ברשות המיסים, וזאת בנוסף לבדיקות אחרות שהרשם עשוי להידרש לעריכתן), וכי אין לה נכסים וחובות (למעט חובות אגרה שנתית לפי חוק החברות). ככל שיסתבר כי לחברה המחוקה יש נושים או נכסים, היא תידרש לקיים הליך של פירוק בבית המשפט אם תרצה להשלים את חיסולה או לבצע הליך של החייאה.

 

ראוי לציין כי דרך המלך למחיקתה של חברה לא פעילה ממרשם החברות הינה חיסול החברה בדרך של פירוק מרצון ביוזמתה של החברה, ותוך שהיא לוקחת על עצמה את האחריות הנדרשת כלפי צדדים שלישיים. יחד עם זאת, נוכח ההיקף הגדול של החברות הלא פעילות ונוכח ניסיון העבר של רשות התאגידים, ההערכה הינה כי חלק גדול מהחברות לא יזום הליך של פירוק מרצון. בהקשר זה, נזכיר כי בספטמבר 2019 עתיד להיכנס לתוקף התיקון העקיף לחוק החברות במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במסגרתו יתאפשר לחברות שלגביהן מתקיימים תנאים מסויימים להתפרק בהליך מזורז (גם בהליך של פירוק מרצון).

 

במסגרת התיקון מוצע גם לקבוע הסדר לביטול מחיקת החברה. בית המשפט יהיה רשאי לבטל את המחיקה ולהחיות את החברה לבקשת בעל מניות או נושה, ולתת כל הוראה על מנת להעמיד את החברה וכל אדם אחר במצב שבו היו אלמלא נמחקה החברה. זאת בכפוף לתנאים הבאים:

  • הבקשה הוגשה עד 20 שנים ממועד פרסום ההודעה על המחיקה;
  • החברה נמחקה ולא חוסלה לאחר פירוק;
  • החברה מנהלת עסקים או שביום חיסולה בדרך של מחיקה היו לה חובות או נכסים;
  • מטעמים נוספים שמצדיקים את ביטול המחיקה לדעת בית המשפט.

נוסף על כך, על-פי התיקון, גם הרשם יהיה רשאי לבטל מחיקה של חברה שלא חוסלה לאחר פירוק, תוך שנתיים ממועד המחיקה, מיוזמתו או לבקשת החברה, בעל מניה או נושה בחברה.