© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

סיומה של עסקה מתמשכת מהווה הודעת סירוב של הצרכן לקבלת מסרים פרסומיים

ב-5 בפברואר 2018 התקבל בכנסת תיקון מספר 66 לחוק התקשורת. התיקון לחוק, הידוע בכינויו 'חוק הספאם', קובע כי עם סיומה של עסקה בין עוסק ובין צרכן לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך (כגון עסקאות טלפוניה, אינטרנט, כבלים וכו'), ייחשב הצרכן כמי שנתן הודעת סירוב להמשך קבלת דברי פרסומת מאותו עוסק. דבר פרסומת מוגדר כ'מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה'.

 

משמעות הדבר היא שעם סיומה של העסקה המתמשכת, עוסק יהיה מנוע מלשלוח דברי פרסומת לצרכן, וזאת אף מבלי שהצרכן יידרש להודיע באופן יזום על סירובו להמשיך ולקבל ממנו דברי פרסומת.

 

לפיכך, על העוסק, מיד עם סיומה של עסקה מתמשכת בינם לבין צרכנים, לפעול במקביל גם להפסקת משלוח דברי פרסומת לאותם צרכנים, אשר הביעו הסכמתם לקבלם קודם לכן או לא הודיעו על סירובם לקבלם. ככל והעוסק יהיה מעוניין לשלוח דברי פרסומת לאותו צרכן שזה עתה הסתיימה ההתקשרות עמו, אזי יהיה עליו לפעול לקבלת הסכמתו המפורשת לכך בהתאם להוראות החוק.

 

יובהר שהתיקון לחוק זה אינו עוסק בדיוור ישיר כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות (פניה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם – גם שלא לצורך פרסומי). יחד עם זאת, יתכן שהתיקון לחוק התקשורת יוביל בהמשך גם לתיקון דומה לחוק הגנת הפרטיות בנוגע לדיוור ישיר.