© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עדכון בנוגע לשינויים בתחום רישוי והיתרי בנייה עם כניסתו לתוקף של פרק הרישוי לחוק התכנון והבניה ביום 1.1.16

בחודש אפריל השנה פורסם תיקון 101 לחוק התכנון והבניה. החוק מתמקד בהעברת סמכויות לוועדות המקומיות והרחבתן, כלל שינויים בתחום רישוי הבנייה, שמטרתם לקצר, לייעל ולפשט הליכים אלה. להלן נסקור בקצרה את השינויים אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.16:

מסלולי רישוי בניה

  1. מבנים פטורים מהיתר – מבנים קלים כגון מחסן, פרגולה, גגון, גדר, סגירת חורף ועוד (שינוי זה נכנס לתוקף החל מתחילת חודש אוגוסט).
     

  2. היתר במסלול מקוצר – מבנים שיקבע השר, שאינם עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש, השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה, אופיין ומאפייניהן. מדובר בתוספות בניה כגון ממ"ד, מרפסת, חדר עד 25 מ"ר, מעלית, סגירת קומת עמודים ועוד.
  3. היתר במסלול מלא – ב- 1.1.16 ייכנסו לתוקף השינויים בנוגע למסלול רישוי מקוצר, בו מתקצר זמןההמתנה למתן תשובה מהרשות ל –  45 ימי עבודה. במקרה של אי מתן תשובה תיחשב הבקשה להיתר כהיתר, ובנוגע למסלול רישוי מלא בו באם לא יינתן היתר בתום התקופה של 90 ימי עבודה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר מחוזית אשר מוסמכת לתת את ההיתר.
    החוק מפרט שלבי עבודה ולוחות זמנים להליך היתר הבניה, עד למתן תעודת גמר / טופס 4 / אישור אכלוס. 

הקמת מכונים חיצוניים לבקרה על התכנון והביצוע

המטרה המרכזית של הקמת המכונים היא לרכז את כל הגורמים המאשרים בעירייה ומחוצה לה, ולבצע בקרה מקצועית בנקודה אחת (one stop shop). נקבעו הוראות לעניין הקמת והסמכת מכוני בקרה מורשים הוגדרו תפקידים לבקרי תכן – לבדיקת התאמת ההיתר להוראות החוק בדבר בטיחות ויציבות הבניין והמשתמש, ולבקרי ביצוע – לבדיקת ביצוע העבודות.

רישוי מקוון – נקבעו הוראות להגשת בקשות להיתר בניה בדרך מקוונת.

דיור בהישג יד –  בנוסף לנושא הרישוי, ב- 1.1.16 יכנס לתוקף פרק נוסף בתיקון 101 העוסק בדיור בהישג יד – התוספת הששית לחוק התכנון והבניה. התיקון מסמיך ועדה מקומית, בין היתר, לאשר תכניות שבהן הוספת שטחי בנייה ותוספת שימושים ציבוריים, לרבות מגורים להשכרה, אשר יחולו על בניינים ומגרשים שנקבעו בתכניות כמיועדים לדיור בהישג יד.

 

עדכון בנוגע לשינויים צפויים בתחום תכנון ובנייה במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-16 שאושרה בממשלה ביום 6.8.15

בהמשך למאמצים לפתור את משבר הדיור, הוצעו מספר שינויים נוספים בחקיקה בענייני תכנון ותשתיות, רישום מקרקעין, בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובתמ"א 35. מטרה  השינויים הינה הגדלת היצע הדירות בשוק על ידי הסרת חסמים והגברת קצב פיתוח קרקעות, תכנון ובניית דירות.
שינויים אלה כוללים, בתמצית, הוספת וועדות תכנון מקומיות והרחבת סמכויותיהן, קיצור הליכי איחוד וחלוקה, האצת בנייה ושיווק על קרקעות מדינה, מימון ממשלתי לתכנון מתחמי דיור בבעלות פרטית, שחרור חסמי תשתית, עידוד הסכמי פיתוח בין רשויות מקומיות ויזמים, פטור מהיתרי בנייה לעבודות תשתית לאומית מסוגים מסוימים, חקיקה ראשית אחידה בנושא היטלי פיתוח ברשויות והמרת דירות בשימוש חורג לשימוש מגורים.
 

עדכון בנוגע לשינויים מוצעים בחוק מיסוי מקרקעין ביחס לדירות מגורים
במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-16

במסגרת הרפורמה בשוק הדיור ובמטרה להגדיל את היצע הקרקעות והדירות למגורים, הוצעו במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנת 2015-16, מספר שינויים בחוק מיסוי מקרקעין, אשר נסקור  בקצרה להלן:

 

הוראת שעה ביחס למכירת קרקעות ע"י יחידים:

הוצע לקבוע הוראת שעה לתקופה של 3 שנים לפיה במכירת קרקעות המיועדות למגורים ע"י יחידים, יעמוד שיעור מס השבח על השבח הריאלי עד ליום 7.11.01 על 25% בלבד (זאת לעומת שיעור מס היכול להגיע גם לכ- 50%). התנאים להפחתת שיעור מס השבח כאמור הינם: (1) קיימת ביחס לנכס הנמכר תכנית המתירה בניה של 10 דירות מגורים לפחות (2) יום רכישת הזכות בנכס הנמכר הינו בין 1.4.61 לבין 5.11.01 (3) במידה שניתן לבנות על הנכס הנמכר 1000 דירות לפחות – המכירה היא לקבלן שהנכס יהווה עבורו מלאי עסקי (4) במידה שניתן לבנות על הנכס הנמכר פחות מ-1000 דירות – הסתיימה בנייתן של 80% מהדירות או לפחות 10 דירות לפי הגבוה בתוך 28-48 חודשים מיום העסקה (תלוי במספר הדירות).
בהצעה נקבעו סייגים לתחולת ההקלה, למשל, במקרים של מכירה לקרוב, מכירה ללא תמורה, עסקה פטורה ממס (באופן מלא או חלקי), שינוי ייעוד ופעולה באיגוד.

 

קיצור תקופות למכירת דירה נוספת לצורך תשלום מס שבח ומס רכישה מופחתים:

הוצע לקצר את התקופה בה הרוכש מתחייב למכור את דירתו הנוספת לשם תשלום מס רכישה מופחת עבור דירה יחידה לתקופה של 12 חודשים (במקום 24 חודשים) וכן, לקצר את התקופה בה ייחשב מוכר דירה כבעל דירה יחידה אם רכש דירה נוספת בתקופה של 12 החודשים שקדמו למכירה (במקום 18 חודשים).

 

הגבלת תקופת הפטור לדירת ירושה לתקופה של שנתיים מיום הפטירה:

במצב הנוכחי אין מגבלת זמן לקבלת הפטור. על פי ההצעה, הגבלת תקופת הפטור לשנתיים לא תחול במקרים הבאים: (1) אם בין היורשים נכלל בן הזוג של המוריש וכל עוד הוא בחיים (2) אם בין היורשים נכלל ילדו של המוריש שטרם מלאו לו 21 שנים – התקופה לקבלת הפטור תסתיים שנתיים לאחר המועד שמלאו לו 21 (3) אם בין היורשים נכלל ילדו של המוריש שהוא חסוי – התקופה לקבלת הפטור תסתיים שנתיים לאחר שחדל להיות חסוי.

 

מוכר שעשה שימוש בדירת ירושה למכירת דירה נוספת כדירה יחידה, לא יוכל למכור את דירת הירושה בפטור לדירה יחידה:

הוצע לקבוע, כי מוכר שמכר דירת מגורים כדירה יחידה תוך שימוש בחזקה לפיה דירת הירושה לא תחשב כדירה נוספת, לא יוכל להנות מפטור לדירה יחידה בעת מכירת דירת הירושה.

 

פטור על הסכום האינפלציוני החייב במכירה בחישוב מס מוטב:

הוצע לקבוע כי במכירת דירת מגורים אשר מס השבח בגינה מחושב בחישוב ליניארי חדש, יינתן פטור גם על הסכום האינפלציוני החייב, בגין חלק השבח הפטור. התיקון המוצע יהיה רטרואקטיבי מיום 1.1.14.

 

חזרה לכל העדכונים