© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

הגבלים עסקיים – תיקונים לתשעה פטורי סוג

פטורי סוג, אותם מתעתדת הממונה על הגבלים עסקיים לחדש את תוקפם ולתקן, הם כלי מרכזי המאפשר לפטור קבוצות של הסדרים מסחריים נפוצים מן החובה לקבל את אישורו של בית הדין להגבלים עסקיים. מדובר בהסדרים אשר לא מעוררים חשש לפגיעה ממשית בתחרות וזאת על אף שהם נכנסים להגדרה של "הסדר כובל".

 

בתחילת חודש מאי, רשות ההגבלים פרסמה להערות הציבור טיוטות של פטורי סוג. הטיוטות כוללות מספר תיקונים שיש בהם כדי לפשט את השימוש שנעשה עד היום בפטורי הסוג הקיימים.

התיקונים העיקריים שנמצאו נחוצים על ידי הממונה:

  1. בניגוד למצב הנוכחי, הסדרים הנוגעים למחיר, כמות חלוקת שוק ומכרזים, העומדים בהוראות פטורי הסוג, לא יחייבו פניה פרטנית לממונה.
  2. כאשר תחולת פטור סוג כלשהו מותנית בנתחי השוק של הצדדים, תתחייב קבלת אישור הממונה במקרה של שינוי בנתח השוק של הצדדים בשיעור העולה על 10% מעל התקרה הקבועה בפטור הסוג הרלבנטי. כך לדוגמא, בפטור סוג להסדרי הפצה בלעדיים, נקבע כי פטור סוג זה לא יחול במידה ונתח השוק של המפיץ (הבלעדי) יעלה על 30% לאחר כריתת ההסכם. משמעות התיקון היא כי אם בעת חתימת ההסדר, נתח השוק של המפיץ עמד על 25% (ולכן ההסדר חסה תחת הפטור) אולם במהלך חיי ההסדר, נתח השוק של המפיץ עלה ל-33%, ההסדר יהיה טעון אישור של הממונה באותו המועד, גם אם במועד כריתתו לא היה צורך בקבלת אישור כזה.  מדובר בהבהרה חשובה וכן תזכורת לצדדים, שנדרשים לעקוב אחרי התפתחויות בשוק בו הם פועלים. הסדרים שלא נחשבו כמעוררים חששות תחרותיים במועד יצירתם, ייתכן ויהפכו להסדרים כובלים בשל התפתחויות שחלו בשווקים הרלוונטיים בחלוף הזמן.
  1. בעקבות בקשה מהציבור, תוקנו מספר פטורי סוג, כך שהיתר מכוח פטור סוג יחול לא רק על מי שהוא צד ישיר להסדר אלא גם על אדם השולט בו וחברות אחרות תחת אותו בעל שליטה. זאת מאחר וכלכלית מדובר ביחידה אחת.

 

האמור מתייחס לנוסח הטיוטות כפי שפורסמו באתר הרשות, אולם להערכתנו לא צפויים שינויים מרחיקי לכת בנוסחי פטורי הסוג הסופיים, אשר לפי הודעת הרשות אמורים להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2016.