© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עדכונים בנושא מנהלי תיקים יועצים ומשווקי השקעות לאור משבר הקורונה

לאור משבר הקורונה והשפעותיו, פורסמו לאחרונה על ידי רשות ניירות ערך מספר עדכונים והקלות בקשר עם החובות החלות על מנהלי תיקים יועצים ומשווקי השקעות.

 

הארכת המועד להגשת הדוח על הון עצמי וביטוח

הרשות הודיעה, כי לא תיזום ולא תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה נגד תאגיד מורשה בקשר לאיחור בהגשת הדוח השנתי על הון עצמי, ביטוח ודו"ח מבנה ארגוני ובלבד שהדוחות יוגשו עד ל- 31 במאי, 2020  (במקום עד ה-31 למרץ 2020).

 

לעיון בחוזר לחץ כאן.

 

הקלה בביצוע תיעוד שיחת ייעוץ השקעות ללקוח

הרשות הודיעה, כי ניתן לתעד שיחת ייעוץ עד שבועיים ממועד מתן הייעוץ, ובלבד שהתיעוד בוצע באופן המפורט בעמדת הסגל לייעול תהליך הייעוץ. תיעוד זה ייחשב שנעשה "בסמוך למתן הייעוץ" לעניין דרך ביצוע הרישום בהתאם להוראות החוק.

 

לעיון בהודעה לחץ כאן.

 

מתן ארכה להגשת הערות הציבור להצעות רשות ניירות ערך לתיקוני חקיקה

הרשות פרסמה עדכון בדבר מתן ארכה להגשת הערות הציבור בעניין "הצעה לתיקון תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000" ובעניין  "הצעה לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, בעניין ייעוץ השקעות כללי", כך שהציבור יוכל להעיר הערותיו בנוגע לתיקונים המוצעים עד ליום ל-31 במאי 2020.

 

הוראת שעה זמנית לבעלי רישיון לייעוץ השקעות, לשיווק השקעות ולניהול תיקי השקעות בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח

מליאת הרשות הודיעה על תיקון ההוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש – 2014) אשר תעמוד בתוקף עד ליום 30 ביוני 2020. עיקרי התיקון מתמקדים במתן הקלות באשר לאופן עריכת הליך בירור הצרכים הראשוני ללקוח חדש מרחוק ובדרישת עדכון צרכי הלקוח פעם בשנה. כך, בין היתר, הותר  לבצע את בירור הצרכים של לקוח חדש באמצעות שיחה טלפונית גם ללא הקלטה, ובלבד שהשיחה תתועד באופן מידי על ידי בעל הרישיון. בנוסף הותר לבצע עדכון צרכי לקוח פעם ב-15 חודשים.

 

לנוסח ההוראה הזמנית לחץ כאן.

 

עמדת סגל הרשות בדבר התמחות בעת משבר הקורונה

הרשות פרסמה הנחיות לאופן יישום ההוראות בדבר התמחות לצורך קבלת רישיון בעת משבר הקורונה באופן אשר מקל על קיום ההתמחות מחד גיסא אך שומר על רמתם המקצועית של המתמחים וקיום הוראות החוק מאידך גיסא. ההנחיות עוסקות בסוגיות: היעדרות מאמן בשל חופשה או מחלה; עבודה מהבית; מתמחה הנמצא בבידוד; ומאמן הנמצא בבידוד.

 

לעיון בעמדת הסגל לחץ כאן.

 

עדכון בעניין בחינות הרישוי

הרשות הודיעה, כי מיד לאחר חג הפסח תפורסם באתר הרשות החלטה בדבר מועדי בחינות הרישוי הקבועות לחודשים מאי-יוני 2020.

 

לעדכון המלא לחץ כאן.

תגיות: נגיף הקורונה | רשות ניירות ערך