© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

עדכונים והקלות לכללי שפכי תעשיה

לאחרונה נכנסו לתוקף כללים חדשים המהווים תיקון ועדכון לכללים העיקריים העוסקים בשפכי תעשיה שמקורם במפעלים והמוזרמים למערכת הביוב.

 

העדכונים מהווים הקלה והפחתה בנטל הרגולטורי וכוללים החרגה של עסקים בעלי השפעה שולית על מערכת הביוב, הסרה של פרמטרים לא רלוונטיים מדרישות הדיגום והקלה בחיוב בגין שפכים חריגים או אסורים.

 

תמצית העדכונים:

  • אופן חיוב תעריפי שפכי מפעלים ב-"מפעל משותף"

נוספה ההגדרה של "מפעל משותף", המהווה מתחם מקרקעין שבו מד מים ראשי או משויך ובו פועלים מספר מפעלים. הגדרה זו מתייחסת למתחמים בהם פועלים מספר בתי עסק (כגון קניונים, מתחמי קניות, מתחמי תעשייה, מבנים מעורבים של משרדים ותעשייה וכיו"ב).

 

כמו כן, נקבעו הוראות בנוגע לחלוקת האחריות לתשלום החיוב בעד הזרמת שפכי תעשיה של המפעלים, לרבות במקרים בהם אין הסכמה לעניין זה בין 'בעל המפעל המשותף' (מחזיק המתחם) לבין המפעלים שבתחומו (ובכפוף לקיומם או אי-קיומם של מדי מים משויכים-נפרדים לכל בתי העסק שבמתחם, כולם או חלקם).    

 

  • מועד הגשת תכנית ניטור של תאגיד מים וביוב

כדי לייצר אחידות, תכנית ניטור של תאגיד המים (הנערכת אחת לשנתיים) למפעלים שהתעורר לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכי תעשיה חריגים או אסורים למערכת הביוב, תיערך ככל הניתן בסוף השנה הקלנדרית שבה יש לאשרה.

 

כמו כן, עודכן, כי במקרים בהם לא תהיה הסכמה בין התאגיד למפעיל המט"ש שאליו מוזרמים שפכי התאגיד, בקשר עם תכנית הניטור כאמור, יכריע בעניין ממונה הסביבה מטעם המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם ממונה שפכי תעשייה ברשות המים. 

 

  • הקלה בחיוב בגין שפכי תעשייה חריגים או אסורים

אם יימצאו שפכים חריגים או אסורים כאשר בדגימה קודמת הסמוכה במפעל לא נמצאו שפכים בערכים, יחויב המפעל על-ידי תאגיד המים רק על חצי מתקופת החיוב או על 45 ימים. זאת לפי התקופה הקצרה מביניהן, אלא אם המפעל הצליח להוכיח כי תקופת החיוב תהיה קצרה יותר. ההוראה מעדכנת את אופן החיוב שהיה נהוג עד כה שנעשה עבור התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או תקופה של 90 ימים (לפי הקצרה).

 

תיקון זה בא להסדיר מקרים בהם החריגות בשפכים החריגים או האסורים שנמצאו בשפכי המפעל אינן מייצגות את איכות השפכים השגרתית-תדירה שבמפעל.

 

  • החרגת עסקים; הסרת פרמטרים מדרישות דיגום; והקלות בערכי שפכים אסורים

אולמות אירועים, מסעדות וקניונים אשר השפעתם על מערכת הביוב הינה מינורית, אשר הוכיחו לתאגיד המים, כי הם מטפלים טיפול נאות בשפכיהם – יוחרגו מחובת ביצוע דיגום וניטור לשפכים.

 

כמו כן בוצעו עדכונים, הקלות ואף הוסרו פרמטרים מזהמים מדרישות הניטור והדיגום של שפכים במספר לא מבוטל של ענפי תעשייה.

 

***

לפרטים נוספים ויצירת קשר, הקליקו כאן