© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

פורסם להערות הציבור תזכיר לתיקון חוק עידוד מיזמי פינוי בינוי

החוק המוצע מיישם הערות שהתקבלו מהציבור, ומטרתו לתקן את חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי).

 

עיקרי התיקון לחוק:

 • הגשת תביעת דייר סרבן 

  הפחתת הרוב הדרוש לשם הגשת תביעה כנגד דייר שסירובו לעסקת פינוי ובינוי אינו סביר, מארבע חמישיות מכלל בעלי הדירות במקבץ פינוי ובינוי לשני שלישים ו"רוב השטח המשותף בכל בית משותף באותו מקבץ צמוד לדירותיהם".

  בהגדרת "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות לעניין קביעת כדאיות כלכלית", במקום "ושבבעלותם שני שלישים" יבוא "ושבבעלותם שליש". בהגשת תביעה כנגד דייר סרבן, על התובע לצרף חוות דעת של שמאי פינוי ובינוי הקובעת כי העסקה המוצעת מושתתת על עקרונות תמורה שוויוניים בין הדיירים. 

 • התמודדות עם שימוש שלא כדין בנכס 

  כאשר בעל דירה המסרב לעסקה נמצא כי ביצע בנייה שלא כדין בדירה או עושה בנכס שימוש שלא כדין, כדוגמת הרחבת דירה ללא היתר, פיצולה למספר יחידות דיור או השימוש בה לצרכי מסחר וכן גידור חלק מהרכוש המשותף ומניעת כניסה אליו, בית המשפט רשאי לקבוע כי הוא לא יבוא במניין בעלי הדירות לחישוב הרוב המיוחס הדרוש להגשת תביעה.  

 • הרשאים להגיש תביעה 

  בנוסף לבעלי הדירות במתחם גם החברה היזמית תהיה רשאית להגיש תביעה כנגד הדייר הסרבן. 

 • סמכות הממונה על פניות הדיירים 

  סמכות הממונה על פניות דיירים לקבוע כי עסקת פינוי בטלה תורחב והממונה יוכל לקבוע כי העסקה בטלה, גם במצבים של החתמה על עסקה תוך מצג כוזב מצדו של היזם, הפעלת לחץ בלתי סביר וניצול מוגבלות. מצבים אלו, כמו גם החתמה בשפה לא ידועה, יוגדרו כ"החתמה פוגענית". 

 • צורה מחייבת לעסקת פינוי ובינוי

  העסקה מחויבת לכלול מועדי חתימה, עקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל דייר, התחייבות היזם לערבויות, מועדים מקסימליים לאישור תוכנית מפורטת, קבלת היתר בנייה ומסירת הדירות לדיירים. ככל והעסקה לא תכלול את פרטים אלה, הממונה יהיה רשאי לקבוע כי עסקת הפינוי בינוי בטלה. 

 • תוקף עסקת פינוי בינוי 

  רוב בעלי הדירות רשאים להודיע כי אינם מעוניינים בעסקה כאשר לא התקשר היזם עם 50% מבעלי הדירות תוך שנתיים מיום החתימה הראשונה של אחד מהבעלים במתחם על עסקת פינוי בינוי וכאשר לא הוגשה תוכנית מפורטת תוך 4 שנים מיום שחתם הדייר הראשון.

 

תגיות: פינוי בינוי