© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

מהפכה בהנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות עבור אנשים עם מוגבלות

לאחרונה, אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת עדכון הנוגע להנגשת שירותי אינטרנט. תקנה 35, אשר פורסמה לראשונה בשנת 2013, מסדירה את החובה לבצע התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות בישראל, החלה על בעלים / מחזיקים / מפעילים ('חייב') של כל אתר אינטרנט ויישום (אפליקציה) המספקים 'שירות ציבורי' ו/או 'מידע אודות שירות ציבורי' באמצעות האינטרנט לכלל הציבור בישראל. זאת לרבות, אך לא רק – עיריות ורשויות מקומיות, עסקים, חברות ממשלתיות, ארגונים ללא מטרות רווח וכו'. הביצוע הטכני של ההנגשה ייעשה בהתאם להנחיות התקן הישראלי 5568 . נציין שגם בתקן זה צפויה להתבצע בקרוב רביזיה ומתן הקלות בנוגע להנגשת מסמכים מורכבים.

מאז פרסומה של תקנה 35 התגלו בעיות קשות ביישומה הן בפן המעשי-טכני של חובת ההנגשה על-פיה ועלותה הכספית והן בפן המשפטי. התיקון שעתיד להיכנס לתוקף בקרוב לאחר שיפורסם ברשומות, קובע הסדר חדש בתקנה 35 שמטרתו לאזן בין הצורך בהנגשת שירותי האינטרנט לאנשים בעלי מוגבלות לבין הנטל הכלכלי והטכנולוגי הנובע מביצוע ההנגשה שכזו.

 

 

חובת הנגשת מסמכים

מסמכים שהוכנו מיום 26 באוקטובר 2017 והועלו לאתר האינטרנט / האפליקציה – תקנה 35 המקורית חייבה הנגשת כלל המסמכים בשירותי האינטרנט (כגון מסמכי word, pdf ועוד). זאת גם אם מדובר היה במסמכים ישנים. כעת חובת ההנגשה חלה רק על מסמכים שהוכנו והועלו לאתר האינטרנט / האפליקציה החל מיום 26 באוקטובר 2017.

טפסים בשירותי אינטרנט שנועדו למילוי במחשב – חובה להנגישם רטרואקטיבית. זאת גם אם הוכנו והועלו לפני ה-26 באוקטובר 2017. מסמך הסבר אודות הטופס יידרש להיות נגיש רק אם הוכן והועלה לאחר 26 באוקטובר 2015.

מסמכים המכילים מידע אישי שהצפייה בהם מחייבת הזדהות אישית (כניסה באמצעות סיסמה) – החובה להנגישם תחול רק החל מיום 31 לדצמבר 2021. יחד עם זאת, עד למועד זה (תום שנת 2021), על החייב לספק לאדם עם מוגבלות את המסמך באופן נגיש בהתאם לצורכי הנגישות שלו, לפי בקשתו.

 

תנאי מקדים בטרם הגשת תביעות בגין אי-הנגשה

התיקון לתקנה 35 מחייב חובת פנייה מוקדמת לחייב במקרה של היעדר נגישות באתר או באפליקציה. זאת על מנת לאפשר את תיקון ההפרה בטרם מוגשת תביעה. על החייב לתקן את ההפרה ולעמוד בדרישות הנגישות בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ-60 ימים ממועד קבלת ההודעה. 

 

תכני צד שלישי

האחריות על ההנגשה חלה על בעלים / מחזיקים / מפעילים של אתר אינטרנט / אפליקציה כאמור. יחד עם זאת, התיקון לתקנה 35 קובע, כי בעל, מחזיק ו/או מפעיל אתר אינטרנט / אפליקציה לא יהיה אחראי בנוגע לנגישותם של תכנים המצויים באתר / באפליקציה שלא הופקו ו/או נערכו על-ידו אלא על ידי צד שלישי. זאת בין אם אותם תכנים נמסרו לבעל האתר על-ידי הצד השלישי והועלו על-ידי בעל האתר ובין אם צד שלישי מעלה באתר שלו תכנים כאמור, ובלבד שלא מדובר על תכנים שצד שלישי ערך והפיק במיוחד עבור בעל האתר ולפי הנחיותיו. יחד עם זאת, על בעל/מחזיק/מפעיל האתר / האפליקציה לספק תשתית נגישה לאותם תכנים.

 

הנגשת יישומים ('אפליקציות')

אפליקציות המיועדות לשימוש במכשיר טלפון נייד או בטאבלט, נדרשות לעמוד בדרישות התקן הישראלי המיועד לאותן אפליקציות, ככל שישנו. מאחר וכיום לא קיים עדיין תקן ישראלי המיועד לאפליקציות, הנגשת האפליקציות תיעשה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקן נגישות האינטרנט הקבוע בתקנה 35 ככל האפשר.

אם אתר האינטרנט מותאם לשימוש בטלפונים ניידים ובטאבלטים והשירות הניתן בו זהה לשירות הניתן באפליקציה, ניתן לבצע את התאמות הנגישות באחד מהם בלבד – באתר המותאם או באפליקציה. זאת, בצירוף הפניה נגישה באתר או באפליקציה שאינם נגישים לאותה האופציה הנגישה כאמור.

 

תכני וידיאו

חובת כתוביות ותיאור חזותי וקולי לסרטונים חלה על רשות ציבורית או גוף פרטי שמחזורם הכספי הממוצע הוא מעל 5 מש"ח. החובה הינה רק לגבי תכנים שהועלו החל מיום 26 באוקטובר 2017. אם מדובר בסרטון של כנס, הרצאה או דיון ניתן להסתפק בהוספת טקסט של תמלול או פרוטוקול.

 

הצהרת נגישות

בעל אתר אינטרנט / אפליקציה חייב לציין במקום בולט באתר האינטרנט שלו ובאפליקציה שהוא מפעיל (אם קיימת) את הפרטים הבאים:

  • הצהרת נגישות הכוללת מידע בדבר התאמות הנגישות שבוצעו באתר האינטרנט / באפליקציה.
  • קיומו של פטור מנגישות לאתר האינטרנט / האפליקציה או לחלק מהם, אם ישנו ואת ההתאמות החלופיות הקיימות, אם ישנן.
  • פרטי רכז נגישות ודרכי ההתקשרות עימו אם הוא מחויב למנותו לפי החוק.
  • פרטים המאפשרים יצירת קשר לצורך הודעה על העדר התאמות נגישות או בקשה לביצוע הנגשה לרבות דרישה לתיקון נגישות באתר ובאפליקציה.

 

פטורים והקלות

במסגרת הרביזיה לתקנה 35 הורחבו משמעותית מספר פטורים והקלות כדלקמן:

פטור טכנולוגי 

במידה ויש קושי טכנולוגי הנובע מתשתית או ממשק טכנולוגי, שאינם מאפשרים עמידה בדרישות הנגישות, ניתן לקבל פטור מהנגשה זו על-ידי חוות דעת המאשרת את בחינת הצורך בפטור. זו תינתן על-ידי מורשה נגישות לשירות לאחר שהתייעץ באיש מקצוע המתמחה בהנגשת שירותי אינטרנט. הפטור יהיה תקף ל-3 שנים לכל היותר. ניתן יהיה להאריכו ל-3 שנים נוספות בעזרת חוות דעת דומה, כאשר מעבר לכך נדרש אישורו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כי אכן יש קושי טכנולוגי אשר מצדיק את הארכת תוקף הפטור.

פטור מהנגשת תכנים באתרים סגורים בעלי 500 משתתפים

פטור מהנגשה ניתן מראש באתרים בהם קיימת הרשמה מראש ורשומים לשירות 500 משתתפים בו זמנית לכל היותר. זאת למעט מצב שבו אדם עם מוגבלות מבקש את ביצוע ההתאמות, שאז יש לדאוג עבורו לנגישות התכנים.

פטור מוחלט קבוע או זמני מביצוע הנגשת אתר האינטרנט / האפליקציה – פטור זה יינתן לבעלי האתרים להלן:

  • עוסק פטור;
  • חייב שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 100,000 ש"ח;
  • חייב שהמחזור השנתי הממוצע שלו גבוה מ-100,000 ש"ח אך אינו עולה על 300,000 ש"ח – יהיה פטור באופן גורף מהנגשת אתר האינטרנט/ האפליקציה. זאת באופן זמני עד ליום 26 באוקטובר 2020. לאחר מועד זה יידרש להיות נגיש (אלא אם כן יחולו עליו פטור אחר כמפורט בסעיף זה).
  • לחייב שהמחזור הממוצע שלו גבוה מ-300,000 ש"ח ואינו עולה על 1,000,000 ש"ח – יהיה פטור מהנגשת אתר האינטרנט / האפליקציה למשך 3 שנים (שניתן לחידוש מחדש כל 3 שנים) ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. אתר האינטרנט / האפליקציה הופעלו לפני ה-26 באוקטובר 2017;
  2. דרכי ההתקשרות עם החייב לצורך קבלת שירות מפורסמות באופן נגיש בשירות האינטרנט שלו או של גורם אחר המפרסם פרטים של נותן ישירות.

פטור מהנגשת פרסומות 

בתיקון לתקנה 35 נקבע פטור מהנגשת פרסומות, ובלבד שישנה חלופה נגישה למידע על השירות המופיע בפרסומת.

 

 

המועד להשלמת ביצוע הנגשת אתרי האינטרנט והאפליקציות נקבע ליום 26 באוקטובר 2017. לאור לוחות הזמנים הקצרים, אנו ממליצים לבחון בהקדם האם חלה עליכם חובת הנגשה. במידה ואכן כך הדבר, לוודא באיזה אופן ומה חשוב שיהיה מוסדר בחוזה ההתקשרות למול הספק שמבצע עבורכם את שירות ההנגשה.

שימו לב – המחוקק מטיל גם אחריות אישית לביצוע הנגישות על בעלי / מפעילי /מחזיקי אתר אינטרנט / אפליקציה. אי-ביצוע התאמות נגישות עלולה לחשוף אתכם לתביעות ולסנקציות. זה גם במסלול הפלילי-מנהלי באמצעות הטלת קנסות, וגם במסלול האזרחי (לרבות על-ידי תביעה פרטנית ופיצוי כספי ללא הוכחת נזק או אף תביעה ייצוגית).