© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות החדשנות פרסמה הוראות חדשות למתן הרשאה לשימוש בידע בתאגידים רב-לאומיים

רשות החדשנות פרסמה הוראות חדשות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל בתאגידים רב-לאומיים. הוראות אלה הן המשך להוראות שפורסמו במאי 2017 בעניין הענקת רישיון לשימוש בידע, המאפשרות, בתנאים מסוימים, להעניק רישיונות שימוש בידע שנצבר בתמיכת הרשות לגורמים מחוץ לישראל ובמקביל להמשיך ולפתח את הידע בארץ.

 

כידוע, על חברה המקבלת את תמיכת הרשות מוטלות מספר מגבלות הנוגעות לשימוש בידע שפותח בתמיכתה, ואשר נועדו להבטיח כי ידע זה יישאר ויפותח בישראל. בהתאם להוראות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, מכירת ידע שפותח במימון הרשות מחוץ לישראל מחייבת קבלת אישור הרשות קודם למכירה. כמו כן, יש לשלם סכום נוסף בגין כך עד לפי 6 מגובה המענק.

 

המונח מכירה הוגדר באופן רחב מאוד ולכן גם הענקת רישיונות מוגבלים לשימוש בידע לגורמים מחוץ לישראל נחשבת למכירה. הדבר יצר קושי עבור חברות רב-לאומיות עם מרכזי פיתוח ברחבי העולם, אשר מעוניינות מחד לייצר שיתופי פעולה בין היחידות השונות ומאידך לא להידרש לשלם סכום משמעותי בגין מכירת הידע.

 

לתוך חלל זה נכנסות ההוראות החדשות המאפשרות בתנאים מסויימים מתן הרשאה לשימוש בידע לתאגיד הרב-לאומי, כנגד תשלום תמלוגים בשיעור של 5% מדמי ההרשאה המתקבלים מהתאגיד ומבלי שהדבר ייחשב מכירה.

 

במילים אחרות, מעתה, חברה אשר קיבלה את תמיכת הרשות, רשאית להגיש בקשה למתן הרשאה לתאגיד רב-לאומי לעשות שימוש בידע שפותח בתמיכת הרשות ובלבד שההרשאה לא תמנע מהחברה הנתמכת לקדם את התכנית העסקית שלה.

 

הגשת הבקשה

 

תאגיד רב-לאומי מוגדר כחברה שמחזור ההכנסות המצרפי שלה עולה על 2 מיליארד דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה. כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה רק בנסיבות בהן התאגיד הרב-לאומי שולט בחברה הנתמכת או כאשר החברה הנתמכת עומדת בראש הקבוצה וההרשאה היא לאחת מהחברות בנות שלה. בשני המקרים הדגש הוא כי השימוש בידע יהיה מוגבל לצרכי התאגיד הרב-לאומי ולא יגביל את פעילות מקבל ההטבה. כלומר – הרישיון אינו רישיון בלעדי.

 

אחד התנאים לאישור יהיה הגשת דיווח שנתי לרשות החדשנות על-ידי החברה והתאגיד הרב-לאומי בדבר עמידתה של החברה הנתמכת בתכנית העסקית, ששימשה כבסיס להגשת הבקשה למתן הרשאה.

 

מימוש ההוראה החדשה הינה תחת שיקול הדעת של ועדת המחקר של רשות החדשנות. לכן יש לעקוב ולבחון כיצד ההוראה תיושם במקרים פרטניים. בכלל זה יש לעקוב כיצד יישום מבחן התשואה העודפת למשק הישראלי המהווה את התנאי היסודי למתן ההרשאה לשיתוף בידע.

 

 

למרות אי-הוודאות, מדובר בחלופה מעניינת עבור תאגידים רב-לאומיים להם חברות בנות, שנתמכות או נתמכו בעבר על-ידי רשות החדשנות וגם עבור עסקאות עתידיות המערבות חברות הנתמכות על ידי הרשות.