© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך במהלך להוזלת עלויות הביטוח של בעלי רישיון

בשנים האחרונות חלה התייקרות עקבית של פרמיות הביטוח המקצועי ביחס לפוליסות ביטוח של בעלי רישיון לפי חוק הייעוץ (מנהלי תיקים, יועצי ומשווקי השקעות).

 

בניסיון להוזיל את עלויות הביטוח של בעלי הרישיון, נקטה לאחרונה רשות ניירות ערך בצעדים הבאים:

  1. חוזר שפורסם באוקטובר 2019 המצמצם את החובה המוטלת על בעלי רישיון ניהול תיקים לעדכן באופן שוטף את סכומי הכיסוי בפוליסת הביטוח שלהם בהתאם לשווי הנכסים המנוהל על ידם – בכפוף לחוזר שפורסם על ידי הרשות באוקטובר 2019 .
  2. פרסום באתר הרשות המציג נתונים הנוגעים לתביעות שהוגשו נגד חברות בעלות רישיון הנכללות תחת חוק הייעוץ (קרי, משווקים, יועצים ומנהלי תיקים) בין השנים 2015-2019. בפרסום המידע, מתברר, כי מדובר במספר המסתכם לכדי תביעות בודדות בלבד, כאשר רק תביעה אחת, נכון לשנת 2019, הגיעה לידי שיפוי ע"י חברת הביטוח. בכך הפרסום נועד לייצר שקיפות ולעודד תחרות בין מבטחים, כך שיוכלו לאמוד נכון את הסיכון הטמון בפעילות.
  3. הצעה לתיקון תקנות הביטוח החלות על בעלי רישיון כיום מתוקף תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח.

צעד זה הינו הצעד העיקרי במסגרת צעדיה של הרשות בנושא הוזלת עלויות הביטוח.

 

באם המתווה המוצע לתיקון התקנות יתקבל, בשונה מהחובה הקיימת כיום, בעלי הרישיון עדיין יהיו חייבים בקיום ביטוח אחריות מקצועית עבור לקוחותיהם. אולם היקף הכיסוי הביטוחי של פוליסות הביטוח המקצועי יהיה נתון לשיקול בעלי הרישיון ובהתאם לבחינתם והערכתם. באופן הזה, בעל הרישיון (ובחברה על הדירקטוריון) אחראי על התאמת הביטוח לפעילותו, כך שבמידה וגובה הכיסוי הביטוחי שנקבע על ידיו התברר כלא מספק, האחריות תחול עליו.

 

בנוסף, כוללת הצעת התיקון הקלות נוספות:

  1. חברות בתחילת דרכן יחויבו בעריכת ביטוח רק בתום השנה הראשונה לפעילותן או עם גיוסם של חמישה לקוחות – לפי המוקדם. ביחס למנהלי תיקים, החובה תתקיים רק כאשר שווי הנכסים המנוהלים על ידם יעלה על חמישה מיליון ש"ח,
  2. אפשרות לעריכת ביטוח קבוצתי למספר בעלי רישיון. זאת בלבד שזכותו של כל אחד מבעלי הרשיון לקבלת דמי הביטוח לא תיפגע בשל תביעות של המוטבים האחרים בפוליסה.

 

עוד מוצע, כי ככל שיעמוד בעל רישיון בסכומים והתנאים הקבועים בתקנות ערב כניסת התיקון המוצע לתוקף, ייחשב אותו בעל רישיון כמי שעומד בדרישות הביטוח. זאת עד לתום תקופת פוליסת הביטוח התקפה במועד כניסת תיקון התקנות לתוקף או 30 יום מיום התחילה, לפי המאוחר.

 

ההצעה אינה נוקבת בסכומים קשיחים, אלא קובעת כי הסכומים ייקבעו על ידי בעלי הרישיון ובאחריותם. לכן הערכתנו כי מרבית בעלי הרישיון יעדיפו לבטח עצמם לכל הפחות בסכומי הכיסוי הביטוחי הקבועים כיום בתקנות. בכך, ייתכן והרשות לא תגיע למטרה המרכזית של הפחתת עליות הביטוח, שהציבה לעצמה בצעדים אלו.

תגיות: ביטוח | בעלי רישיון | רשות לניירות ערך