© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשות ניירות ערך קבעה לראשונה כיצד תוסדר הנפקת נכסים קריפטוגרפים

הועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים מבוזרים לציבור פרסמה את מתווה המדיניות הרגולטורית שלה. במסגרת הדו"ח, המליצה הועדה להתמקד באפשרויות הסדרה הנהנות מגמישות מובנית. זאת לאור העובדה, שמדובר בתחום חדש ודינמי, אשר הסדרתו באמצעות חקיקה קשיחה בשלב זה צפויה להיות לא אפקטיבית, הן במישור התפתחות התעשייה והן במישור ההגנה על ציבור המשקיעים.

 

הועדה הכירה, מחד, בחשיבות נטילת חלק פעיל על-ידי רשות ניירות ערך ביצירת תשתית רגולטורית ובנקיטת צעדים אקטיביים להטמעת קידמה טכנולוגית בשוק ההון. מאידך, היא הבהירה כי בשל תפקידה העיקרי של רשות ניירות ערך בהגנה על המשקיעים, עליה להבטיח כי השימוש בטכנולוגיה חדשנית מבוצע באופן הוגן ומבטיח את השמירה על עניינו של ציבור המשקיעים ועל אמונו בשוק ההון.

 

עוד צוין, כי התעשייה המבוססת על טכנולוגיית הרישום המבוזר היא בעלת פוטנציאל לשנות, לייעל ולפתח את העולם הפיננסי ולחזק את הכלכלה הישראלית. תרומה זו יכולה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בחלקן של טכנולוגיות אלה בפיתוחם של אמצעי מימון חדשים עבור חברות ישראליות ובהנגשת אפיקי השקעה מגוונים לציבור הישראלי.

 

עיקרי המלצותיה:

 

משטר גילוי ייעודי –  

הצעה ומכירה של נכסים קריפטוגרפים לציבור, אשר עונים על הגדרת ניירות ערך, תהיה טעונה פרסום תשקיף וחובות דיווח שוטף מכוח חוק ניירות ערך. הגילוי יותאם למאפייניה הייחודיים של החברה המבקשת לגייס כסף באמצעות הנפקת נכסים קריפטוגרפים. ממסקנות הוועדה עולה, כי במסגרת הגילוי הייעודי יושם דגש, בין היתר, על הזכויות הגלומות בנכסים, ניסיון היזמים, מטרות הפיתוח, לוחות הזמנים והעלויות הכרוכות בו ולסיכוני אבטחה וסייבר.

 

הקלות ותנאים לפעילות במסגרת "ארגז חול רגולטורי" (Regulatory Sandbox)

בפברואר 2019 פורסמה המלצת הצוות הבין משרדי להקמת ארגז חול רגולטורי. מטרתו העיקרית היא לאפשר סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות פינטק. ארגז חול רגולטורי אמור לייתר את הצורך בעמידה בכל כללי הרגולציה החלים על חברות הבוחנות פיתוח של שירות או מוצר פיננסי חדש, בתנאי שפעילות חברות אלה תוגבל באופנים מסוימים. מסקנות הוועדה הן, שניתן יהיה להשתמש במסגרת זו גם לחברות המנפיקות נכסים קריפטוגרפים, היות שמדובר בפעילות חדשנית שראוי לעודד אותה.

 

פלטפורמה ייעודית למסחר בנכסים קריפטוגרפים שהינם ניירות ערך

יש לבחון התאמות ברגולציה הקיימת של פלטפורמות מסחר וסליקה, שיותאמו גם למסחר בנכסים הקריפטוגרפים, כדי לאפשר מסחר אמין ובטוח.  

 

מודל למימון המונים (Crowd Funding)

הומלץ לבחון החלת מודל הדומה למודל מימון ההמונים, המסדיר את אופן גיוס כספים מהציבור בסכומים נמוכים יחסית ללא תשקיף, גם עבור מיזמי נכסים קריפטוגרפים שנופלים תחת ההגדרה של ניירות ערך.

 

הדו"ח משקף את עמדת רשות ניירות ערך, לפיה חוק ניירות ערך אמור לחול גם על הנפקת נכסים קריפטוגרפים. הוועדה אמנם ציינה, כי יש לבחון התאמות במשטר הגילוי באופן שיהיה מותאם למאפיינים הייחודיים של פעילות בתחום הנכסים הקריפטוגרפים, אך בשלב זה תחול המסגרת הרגולטורית הקיימת. כמו כן, הומלץ על הקמת סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות שפועלות בתחום. זאת בין אם באמצעות מודל הקמת ארגז חול רגולטורי, כאשר זה יוקם, ובין אם באמצעות התאמות בתחום הסליקה והמסחר.   

 

לקוחות מתחום הבלוקצ'יין או השוקלים הנפקת נכסים קריפטוגרפים, יידרשו לבחון אם הנכס הקריפטוגרפי המונפק עונה על הגדרת נייר ערך. בהתאם יידרשו להתאים את פעילותן.

תגיות: ארגז חול רגולטורי | מטבעות קריפטוגרפים | מימון המונים | רגולציה