© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

רשם מאגרי המידע מחיל זכות עיון על מידע דיגיטלי

במסגרת הנחיה חדשה שפרסם לאחרונה רשם מאגרי המידע ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע, גופים כגון ספקי שירותים אשר שומרים הקלטות משיחות טלפון או תכתובות צ'ט עם לקוחותיהם, יאלצו לאפשר ללקוחותיהם (נושאי המידע) לעיין גם במידע מסוג זה, על פי זכות העיון הקבועה בחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

מטרת ההנחיה, שכותרתה "תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף" , להבהיר את האופן שבו מפרש הרשם את הוראות חוק הגנת הפרטיות, בכל הנוגע לזכות העיון ב"מידע דיגיטלי" מסוג שיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'ט, שיחות ווידאו ועוד.

 

על פי ההנחיה החדשה, זכות העיון הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע המוחזק במאגר מידע, חלה לא רק על תכתובות ותרשומות, אלא על כל מידע שנשמר באופן דיגיטלי.

 

חשוב להבין כי אין מדובר בכל מידע הנשמר באמצעים דיגיטליים. היקפו של המידע שעליו חלה זכות העיון נגזר מן ההגדרות בחוק ומהפרשנות בפסיקה למונח מידע. באופן כללי, מדובר במידע שבמהותו הוא מידע אישי, הכולל נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונותיו.

 

ההנחיה מוסיפה כי זכות העיון חלה לא רק לגבי מידע אשר נשמר וקוטלג תחת זהות מסוימת של אדם (בדרך כלל לקוח של ספק שירות), אלא גם כאשר המידע אינו שמור באופן המקושר לזהות אותו אדם, אולם ניתן במאמץ סביר לקשר בינו לבין המידע. לעניין זה מובהר בהנחיה כי מאמץ סביר יכלול גם זיהוי של המידע לפי תאריך וטווח שעות, או הפעלת פונקציות חיפוש המוגדרות במערכות המאגר מלכתחילה.

 

הנחייה זו משקפת פרשנות תכליתית המבקשת להתאים את הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות לעידן המידע הדיגיטלי. הוראות החוק והתקנות נוסחו במקור כשלנגד עיני המחוקק עמדו תכתובות, אולם בעידן הדיגיטלי הזכות לעיין במידע מסוג וידאו או אודיו אינה יכולה להיעשות בדרך של "תדפיס או מצג" כפי שקובעות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981. לכן, קובעת ההנחיה כי לגבי מידע דיגיטלי מסוג זה, הזכות לעיון בדרך של "תדפיס" תתבצע בדרך של מסירת עותק מקובץ הקלטה, והזכות לעיון בדרך של "מצג" צריך שתתבצע בדרך של השמעה או הקרנה.

 

ההנחיה ממשיכה וקובעת התאמות לעידן הדיגיטלי גם באשר לאופן מימוש זכות העיון. על פי ההנחיה זכות העיון במידע דיגיטלי תמומש באמצעות משלוח קובץ דיגיטלי הניתן לקריאה, שמיעה או צפייה, בהתאם לפורמט בו נשמרה התקשורת במקור, ובאופן שניתן לעיון באמצעות תוכנות הזמינות לציבור, וזאת אלא אם קיימת הצדקה משמעותית למימוש זכות העיון דווקא בדרך של השמעה או הקרנה של הקובץ.

 

הנחיה זו תיכנס לתוקף ביום 1.4.2017.