© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

שימוע רשות החשמל: הליך תחרותי למתקנים סולאריים במתח גבוה ונמוך

לאחרונה ​פרסמה רשות החשמל שימוע המזמין להציע הצעות לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך. הליך זה הינו הליך שני מבין שישה אשר בכוונת רשות החשמל לפרסם עד סוף שנת 2018 (ההליך הראשון בוצע בתחילת שנת 2017).

 

במסגרת התוכנית, רשות החשמל מתכוונת לפעול להקצאת מכסות נוספות של כ-1,300 מגה וואט לייצור חשמל, בכדי לעמוד ביעד שהציבה הממשלה לפיו עד לשנת 2020, 10% מסך ייצור החשמל בארץ יגיע ממקורות מתחדשים.

 

ההזמנה להציע הצעות מפרטת את העקרונות להשתתפות בהליך התחרותי, ביניהם:

  • המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין (ואם הוא שותפות עליו להיות שותפות רשומה) ואשר  לא עומדים ותלויים כנגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
  • ההספק המצרפי המוקצה בהליך הוא לא יעלה על סך מצטבר של 50 מגה וואט.
  • על הזוכה בהליך התחרותי להגיש לאישור רשות החשמל אישור הפעלה מסחרית לגבי כל מתקן עד ל"מועד המחייב" הקבוע בהחלטה, העומד על 21 חודשים מהמועד בו שלחה רשות החשמל הודעות למועמדים לזכייה. זוכה שלא יקים את המתקן עד למועד המחייב, יוכל להשלים את הקמתו עד ל"מועד המחייב המרבי". מועד זה, נקבע ל-23 חודשים מהמועד שבו שלחה רשות החשמל הודעות למועמדים לזכייה.
  • התעריף שייקבע בהליך יעמוד בתוקף לתקופה של 23 שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית.
  • השתתפות בהליך והקמת מיתקנים מכוחו אינם מותנים בקבלת רישיון מותנה. רשות החשמל תעניק רישיון ייצור לזוכה אשר יקים מיתקן בהספק של 5 מגה-וואט או יותר קודם למועד המחייב המרבי.