© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

שינוי כללי התחרות – הכתבת מחירי מינימום

פטור הסוג להסדרים שאינם אופקיים עבר לאחרונה שינוי משמעותי. מעבר לשינוי שמו של פטור הסוג לכללי התחרות הכלכלית, הוכנס בו תיקון משמעותי המתייחס לסוגיית כבילת המחיר בהסדר אנכי.

עד לתיקון פטור הסוג האנכי החריג מגדרי תחולתו הסדרים הכוללים כבילות מחיר מסוימות, כך שלמשל, הסדרי הכתבת מחיר (למעט הסדרי הכתבת מחיר מרבי) לא חסו תחתיו.
פטור הסוג קבע מספר תנאים מצטברים לתחולתו – הראשון הוא כי אין בהסדר כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות, השני כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או מניעתה וכי הכבילות שבו נחוצות לצורך מימוש ההסדר בין הצדדים. התנאי השלישי האחרון היה כי בהסדר אין כבילות מחיר (למעט מחיר מקסימום).

 

כתוצאה מכך, כל הסדר אנכי שכלל כבילות ביחס למחיר נדרש לעמוד לבחינה פרטנית של רשות התחרות או לחסות תחת פטור סוג אחר.

 

כעת, במסגרת הכללים המעודכנים, אשר ייכנסו לתוקפם ב-15 בספטמבר 2021, תוסר הדרישה לפיה ההסדר לא יכלול כבילות מחיר. לכן, כל הסדר אנכי, גם אם יש בו מחירי מינימום (Resale Price Maintenance – RPM), יהיה נתון למשטר של הערכה עצמית על-ידי הצדדים להסדר לעניין החשש לפגיעה בתחרות ובחינה בדיעבד על-ידי הרשות. כמו כן, במקרה של בחינת הרשות, בטענה כי ההסדר לא חסה תחת פטור הסוג, נטל ההוכחה יהיה על הרשות לרשות ולא תתאפשר הרשעה פלילית במקרה של צדדים שפעלו וביצוע הערכה עצמית סדורה, בשל החובה להוכיח עבירה על החוק "מעבר לספק סביר".

 

הנימוקים שניתנו לתיקון בדברי ההסבר היו שיקולים של הרמוניה חקיקתית, הגברת וודאות לצדדים וחסכון בנטל רגולטורי על-ידי העברת ההסדרים למשטר של הערכה עצמית, בדומה להסדרים אנכיים אחרים, חלף התדיינות על הפטור הפרטני.

 

יודגש, כי אין בתיקון כדי להכשיר באופן גורף הסדרי הכתבת מחיר אנכיים ואלה יהיו מותרים אך ורק אם מתקיימים ביחס להסדר התנאים המהותיים לפיהם, אין בהסדר כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי הכבילות שבו נחוצות לצורך מימוש עיקרו.

 

כמו-כן, לצד תיקון פטור הסוג האנכי, בכוונת הרשות להתאים את גילוי דעת 2/17 בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית. התאמה זו הכרחית לצורך הבהרת האופן שבו רשות התחרות מנתחת את התקיימות מבחני הפטור ביחס להסדרי הכתבת מחיר אנכית. מדובר בתיקון חשוב שיהיה כלי מרכזי בידי השוק הפרטי בתהליכי הערכה העצמית להם יידרשו.