© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

שינוי משמעותי במתכונת הדיווחים על מיזוגים לרשות התחרות

ב-20 במרץ פורסם ברשומות תיקון דרמטי לתקנות המסדירות את אופן הדיווח על עסקאות מיזוג הטעונות את אישור הממונה על התחרות על פי חוק התחרות. התקנות החדשות משנות את מתכונת הדיווח על מיזוגים לממונה על התחרות, ומטרתן המוצהרת היא לספק לרשות כבר בעת ההגשה את מלוא המידע הנדרש לצורך בדיקת המיזוג. זאת על מנת לקצר את משך זמן הבדיקה ולחסוך במשאבי הרשות. התקנות ייקראו מעתה "תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004". 

 

התקנות מתרכזות סביב שני שינויים עיקריים:

 

האחד – צמצום מספר העסקאות המחייבות דיווח, וזאת באמצעות העלאת רף הדיווח בחלופת מחזור המכירות. מעתה יידרש אישור הממונה למיזוג רק אם המחזור השנתי המינימלי של לפחות שתיים מהחברות המתמזגות הוא 20 מיליון ש"ח, במקום 10 מיליון ש"ח קודם לתיקון.

 

השני והעיקרי – הרחבה משמעותית של היקף המידע שיידרשו צדדים למיזוג לאסוף ולהעביר לממונה כבר עם הגשת הודעות המיזוג.
השינוי בהיקף המידע המוגש צפוי להכביד באופן משמעותי על הצדדים לעסקאות הטעונות דיווח. בכל עסקה כזו יידרשו הצדדים להקדיש פרק זמן משמעותי ביותר לאיסוף המידע הרלוונטי ולהכנת הודעות המיזוג, במקביל לעבודה על העסקה עצמה.

 

א. הקלה ברף הדיווח על מיזוגים, בהיבט מחזור המכירות

 

 

כיום חלה חובה לדווח על מיזוג אם מחזור המכירות המצרפי של הצדדים למיזוג עולה על כ-367 מיליון ש"ח. תנאי נוסף הוא שמחזור המכירות של כל אחת מלפחות שתיים מהחברות המתמזגות הוא לפחות 10 מיליון ש"ח. התקנות החדשות מעלות את רף הדיווח המינימלי ל-20 מיליון ש"ח לכל אחת מהחברות. המחזור המינימלי יעודכן מדי שנה בהתאם למדד.

 

שינוי זה נכנס לתוקף החל מה- 20 במרץ 2022.

 

בתנאים האחרים שמחייבים הגשת הודעות מיזוג – אם המיזוג יוצר נתח שוק של 50%, או אם קיים נתח שוק כזה בידי מי מהצדדים – לא חל שינוי.

 

ב. שינוי מתכונת הדיווח על מיזוגים – החל מיום 20 במאי 2022

 

 

השינוי במתכונת הדיווח על מיזוגים כולל החלפה של טפסי הודעות המיזוג הקיימים, עבור הודעת מיזוג מלאה והודעה מקוצרת, בטופס חדש ואחוד. הטופס החדש מרחיב במידה ניכרת את היקף המידע שיש לספק במסגרת הודעת המיזוג.

 

חברות מתמזגות יחויבו בהגשת הטופס החדש בלבד בחלוף חודשיים מיום תחילתן של התקנות, כלומר, 20 במאי 2022.

 

הצדדים יידרשו מעתה לספק לרשות, כבר בעת הגשת הודעת המיזוג, מידע בהיקף נרחב בהרבה משנדרש כיום אודות צדדים הקשורים אליהם. מידע כזה לא תמיד נמצא ברשות הצדדים ועלול להיות קשה לאיתור, בעיקר במקרים של מבנה בעלות מבוזר או מסועף.

 

כך למשל יידרשו פרטים אודות:

 

  • כל בעלי הזכויות המחזיקים בחברה המתמזגת 10% או יותר, במישרין או בעקיפין.

  • בעל השליטה הסופי בכל מי שמחזיק ב-20% או יותר בחברה המתמזגת ופירוט הזיקה התחרותית בין כל אחד מאותם בעלי זכויות לבין צד אחר למיזוג.

  • החברות שבהן מחזיקה החברה המתמזגת למעלה מ-10%, במישרין או בעקיפין, אם הן פועלות בשווקים בחובת דיווח מוגברת (כהגדרתם בהמשך). יידרש פירוט הזיקה התחרותית בין כל אחת מאותן חברות לבין צד אחר למיזוג.

  • בעל השליטה הסופי בחברה המתמזגת ובכל חברה שבה הוא מחזיק למעלה מ-20%, במישרין או בעקיפין, הפועלות בשווקים בחובת דיווח מוגברת. גם במקרה זה יידרש פירוט הזיקה התחרותית בין אחת מאותן חברות לבין צד אחר למיזוג.

 

בנוסף יידרש מידע נרחב מכל צד למיזוג אופקי – בין מתחרים, ומכל צד למיזוג אנכי – בין שחקנים הפועלים בחוליות שונות בשרשרת הייצור. כל צד יידרש לפרט אודות היקפי מכירות ונתחי שוק בתחומי הפעילות שבהם מתקיימת חפיפה אופקית או אנכית, וכן אודות מתחרים, ספקים ולקוחות. פרטים אלו יידרשו גם אם נתח השוק של אותו צד קטן ביותר. כיום, לעומת זאת, פרטים בהיקף כזה נדרשים רק מצדדים שנתח השוק שלהם עולה על 25%.

 

במיזוגים שבהם הצדדים הם בעלי נתחי שוק גבוהים יחסית, יידרש מידע רב ומפורט נוסף:

 

• אם נתח השוק המצרפי של הצדדים למיזוג אופקי הוא 25% או יותר – יידרש תיאור מאפייני התחרות בשוק: האופן שבו לקוחות בוחרים בין ספקים, קבוצות מובחנות של לקוחות, בידול בין מתחרים בשוק ועוד. כן יידרש כל צד לפרט אודות הסדרים עם מתחרים בתחומי הפעילות הנוגעים למיזוג, לרבות שיתוף פעולה נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי בלבד כגון הלוואה ועוד.

 

• אם חלקו של צד למיזוג אנכי הוא 30% או יותר בשוק שבו עשויה להתקיים זיקה אנכית בין הצדדים – יידרש פירוט אודות הסדרים בין אותו צד לבין מתחריו בתחומי הפעילות מושא המיזוג.
שווקים בחובת דיווח מוגברת.

 

התקנות החדשות מגדירות "שווקים בחובת דיווח מוגברת" ומטילות חובת דיווח רחבה עוד יותר על צדדים למיזוגים בשווקים אלה.

 

הצדדים יידרשו לספק מידע נוסף אודות כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת, ובכלל זה: כניסה ויציאה של מתחרים בשלוש השנים שקדמו להגשת הודעת המיזוג; חסמי כניסה וחסמי התרחבות; דרישות רגולטוריות; פירוט ההתייעלות הצפויה כתוצאה מעסקת המיזוג; ומידע אודות תחרות מייבוא.

 

במקרה של מיזוג אופקי, תוטל חובת דיווח מוגברת בשווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר. במקרה של מיזוג אנכי, תוטל החובה בשווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות הוא 30% או יותר.

 

ג. תקנות המיזוגים – מה הלאה?

 

 

מתכונת הדיווח החדשה צפויה להכביד באופן משמעותי את הנטל המוטל על מגישי הודעות מיזוג. נטל זה יורגש בייחוד בעסקאות שאינן מעוררות חששות תחרותיים. עד היום נדרשו הצדדים לעסקאות כאלה לספק לרשות מידע בהיקף מצומצם, כאשר לעתים קרובות אושר המיזוג בלא בקשת כל מידע נוסף.

 

על פי פרסומים רשמיים, מטרת התיקון היא לספק לרשות את מלוא המידע הנדרש לצורך בדיקת המיזוג כבר בעת ההגשה, ובכך להביא לקיצור משך זמן הבדיקה ולחיסכון במשאבי הרשות. מטרה זו עומדת בסימן שאלה, ודאי ככל שמדובר בחלק הארי של המיזוגים, שממילא לא דרשו היקפי מידע כאלה קודם לאישורם. על כל פנים, יהיה מעניין לבחון האם מתכונת זו אכן תביא לקיצור זמני הבדיקה והאישור של מיזוגים, באופן שיצדיק את ההכבדה על הצדדים.

 

שאלה מעניינת נוספת היא מה יעלה בגורל המסלול ה"ירוק בוהק", שנועד לאשר בתוך ימים ספורים מיזוגים שבבירור אינם מעלים חששות תחרותיים. מעתה צפויה הרשות ממילא לקבל, בכל הודעת מיזוג, את הפרטים הנוספים שנדרשים כיום רק במסלול "ירוק בוהק", ואף למעלה מכך. האם המשמעות היא שמיזוגים רבים יאושרו במסלול "ירוק בוהק", כלומר תוך ימים ספורים? או שמא לא יהיה צורך לתמרץ את הצדדים באמצעות מסלול טיפול מקוצר לספק לרשות פרטים עודפים, ומסלול זה ירוקן מתוכן?

 

לקובץ התקנות המלא הקליקו כאן.

 

***

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה בעניין זה, ובכלל זה בהסבר מקדים בדבר דרך ההכנה של הודעות המיזוג והיערכות לכך במסגרת מו"מ לעסקה, וכן בהכנת הודעות המיזוג בכל עסקה ספציפית.

 

 

 

תגיות: מיזוגים ורכישות | רשות התחרות