© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

תזכיר חוק האקלים – יעדים ודרכים להתמודדות

לאחרונה פרסם המשרד להגנת הסביבה את תזכיר חוק האקלים, אשר מטרתו העיקרית היא יצירת מסגרת ארגונית להתמודדותה של מדינת ישראל עם משבר האקלים העולמי, וזאת בהתאם למגמה מתפתחת בקרב מדינות העולם שחוקקו חוקי אקלים ברוח דומה. על פי התזכיר, ההתמודדות תתבצע בשני מישורים עיקריים: מניעה וצמצום של פליטות גזי חממה, וזאת לטובת יישום המחויבות של ישראל בזירה הבינלאומית מכוח אמנת האקלים, וכן, קידום ההיערכות המדינית להשפעות משבר האקלים ונזקיו.

 

בשנת 2015, הגישה ישראל למזכירות אמנת האקלים באו"ם את היעדים הראשונים שנקבעו לצורך הפחתת פליטות גזי החממה עד לשנת 2030. יעדים אלה עוגנו עד היום בשורה של החלטות ממשלה ותכניות לאומיות, אשר אוגדו לבסוף תחת חוק האקלים.

 

על פי החוק המוצע, הפעילות המרכזית בשלב הראשון תהא למען הפחתת פליטות גזי חממה ולקידום ההיערכות לנזקי משבר האקלים, וזאת בין השאר בדרך של התייעלות אנרגטית, הרחבת השימוש באנרגיות מתחדשות וכדומה.

 

הדגשים העיקריים העולים מן התזכיר:

  1. יעדים להפחתת פליטות גזי חממה – מדובר ביעדים ארוכי טווח, המתחלקים בין שתי תקופות עיקריות: בין שנת 2030 עד שנת 2049 כתקופה ראשונה, והחל משנת 2050 כתקופה שנייה. בתקופה הראשונה תעמוד הכמות השנתית של פליטות גזי החממה על 73% מהכמות שנמדדה בשנת 2015, ואילו בתקופה השנייה תעמוד על 15% בלבד.
  2. תכנית לאומית להשגת היעדים והיערכות לשינוי אקלים – התכנית הלאומית אמורה לכלול יעדי ביניים להפחתת פליטות גזי החממה, וזאת יחד עם שורה של אמצעים אופרטיביים שייושמו על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים. על פי לוח הזמנים המוצע בתזכיר, התכנית הראשונה צפויה להיות מאושרת עד סוף שנת 2025 ותעודכן מדי חמש שנים.
  3. דיווח לכנסת – מוצע כי השר ידווח לכנסת מדי שנה בדבר יישום התכנית הלאומית. הדיווח יתבסס, בין היתר, על דיווחי משרדי הממשלה שיוגשו בכל שנה. כמו כן, מוצע כי הדוח האמור יפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה (וזאת על מנת להנגיש לציבור מידע עדכני בדבר ההתקדמות הלאומית בנושא).
  4. ועדה מייעצת לשינוי אקלים ו-ועדת מומחים עצמאית – לצורך גיבוש מדיניות לאומית המבקשת להתמודד כראוי עם משבר האקלים, נדרשת הבנה מעמיקה של כלל האתגרים העומדים בפני המדינה ביישום היעדים לעיל. לשם כך, מוצע בתזכיר החוק להקים ועדה מייעצת לשינוי אקלים, אשר תורכב מנציגי משרדי הממשל הרלוונטיים וכן נציגים של קבוצות בעלות עניין בציבור (למשל: תעשיינים, ארגוני סביבה, נציגי הדור הצעיר וכדומה).

 

בנוסף, תזכיר החוק מציע כי תוקם ועדת מומחים לעניין שינוי אקלים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הועדה תפעל באופן עצמאי ובלתי תלוי ממקבלי ההחלטות, חבריה ימונו על ידי האקדמיה והיא תקבע את סדר יומה ואת הנושאים בהם תדון לשם קידום הידע והמחקר בנושא. לבסוף, יוטל על הועדה להגיש לשר את חוות דעתה לעניין התכנית הלאומית מדי חמש שנים וזאת כדי לעודד שיח המבוסס על עובדות מדעיות.

 

כמו כן, תזכיר החוק מציע כי השר להגנת הסביבה יוסמך להתקין תקנות ליישום הוראות החוק ויהיה הממונה על ביצוע הוראות החוק.

 

לעיון בתזכיר החוק המלא לחצו כאן.

 

תגיות: אמנת האקלים | חוק האקלים | משפט סביבתי