© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

"חוק האנג'לים" החדש מעניק הטבות מס למשקיעים בענף ההיי-טק הישראלי

חוק אנג'לים חדש פורסם בסוף יולי במטרה לשמר את ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעה בחברות טכנולוגיה באמצעות תמריצי מס שונים (מדובר בהוראת שעה שתקפה עד סוף שנת 2026). החוק מהווה המשך ל"חוק האנג'לים" הקודם, שתוקפו פג בסוף שנת המס 2019.

הטבות המס כוללות:

  • זיכוי ממס למשקיעים בחברות הזנק.
  • התרת ניכוי סכום השקעה בחברת הזנק מרווח הון שנוצר למשקיע בעת מכירת מניות של חברה טכנולוגית אחרת.
  • התרה בניכוי של השקעה במניות של חברה טכנולוגית כהוצאה בשנת מס שוטפת.
  • מתן פטור ממס בגין הכנסות ריבית של מוסד פיננסי זר בגין הלוואה שמעניק לחברה טכנולוגית בישראל. 

מתן זיכוי ממס למשקיעים בחברת הזנק

בתנאים מסוימים, מעניק החוק זיכוי ממס למשקיעים בחברות הזנק. הזיכוי יחושב בגובה של סכום ההשקעה המוכפל בשיעור מס רווח הון שהיה חל על המשקיע אילו היה מוכר את המניות שהוקצו לו בגין אותה השקעה ברווח בשנת המס שבה ביצע את ההשקעה (הזיכוי יינתן ביחס לסכום השקעה מרבי שלא יעלה על 4 מיליון ש"ח). הזיכוי יינתן למשקיע בשנת המס שבה בוצעה ההשקעה. אם הזיכוי לא ינוצל, יהיה ניתן לנצל אותו בשנות המס הבאות. מטרת ההטבה היא כמובן להוזיל את עלויות ההשקעה למי שמשקיע בחברות הזנק.

ניכוי של סכום ההשקעה בחברת הזנק 

החוק מעניק ליחיד שמחזיק מניות של חברה טכנולוגית, ובהתקיים תנאים מסוימים, אפשרות לנכות מרווח ההון שנוצר לו בעת מכירת המניות את סכום ההשקעה שמבצע בחברת הזנק. אפשרות זאת קיימת רק אם ביצע את ההשקעה בסמוך למועד המכירה, קרי במהלך 12 חודשים לאחר המכירה או במהלך 4 חודשים לפני המכירה (כאשר סכום הניכוי המקסימלי לא יעלה על 5.5 מיליון ש"ח).

 

כאשר אותו משקיע ימכור את מניותיו בחברת ההזנק בעתיד, לחישוב רווח ההון בגין מכירת אותן מניות, יתווסף אותו סכום שנוכה מרווח ההון שנבע ממכירת המניות של החברה הטכנולוגית. במילים אחרות, ההטבה מעניקה לבעל המניות דחייה של תשלום מס בגין רווח ההון ממכירת המניות של החברה טכנולוגית עד למועד שבו ימכור את מניותיו בחברת ההזנק.

 

מטרת ההטבה היא לתמרץ משקיעים שיש להם ניסיון בהשקעה בחברות טכנולוגיות להשקיע בחברות הזנק מתחילות, מתוך הנחה שמשקיעים אלו מביאים איתם ניסיון עסקי וניהולי שחשוב שמאוד לחברות בתחילת דרכן.

 

משקיע אשר זכאי הן להטבת המס של זיכוי ממס בשל השקעה בחברת הזנק והן להטבה זו רשאי לבחור לממש אחת מהן בלבד (כלומר – אין כפל הטבות).

ניכוי הוצאות רכישה של חברה טכנולוגית בשנה השוטפת

חברה טכנולוגית ישראלית שרוכשת שליטה בחברה טכנולוגית ישראלית או זרה, שבבעלותה "נכס לא מוחשי מוטב" (כגון: תוכנת מחשב, פטנט וכדומה) תוכל לנכות, בהתקיים תנאים מסוימים, את עלות הרכישה מ"הכנסתה הטכנולוגית המועדפת" (קרי חלק ההכנסה הטכנולוגית הנובע ממחקר ופיתוח בישראל). עלות הרכישה תותר בניכוי לחברה הטכנולוגית הרוכשת בשיעורים שנתיים שווים במשך 5 שנים, וזאת החל מהשנה שלאחר רכישת השליטה או תשלום התמורה בפועל (לפי המאוחר). זאת, בשונה מהמצב כיום שבו עלות הרכישה של חברה נרכשת אינה מותרת בניכוי מהכנסתה השוטפת של החברה הרוכשת, אלא תילקח בחשבון אך ורק בעת מכירה של החברה הנרכשת.

 

מתן האפשרות לניכוי עלויות הרכישה של חברה טכנולוגית יכול לסייע במיתון הירידה ברווחיות של החברה הרוכשת במהלך השנים הראשונות לרכישה שכן בדרך כלל לוקח זמן עד שהשקעה הופכת לרווחית.

פטור ממס על הכנסות ריבית המשולמות למוסד פיננסי זר

חברות טכנולוגיות ישראליות גדולות המעוניינות בהמשך צמיחה זקוקות לסכומי מימון גבוהים. אפשרויות המימון של חברות הטכנולוגיה הישראליות בישראל הן מצומצמות, ולכן הן פונות בדרך כלל למימון יקר ממקורות זרים.

 

החוק קובע כי הכנסות מריבית, לרבות הפרשי הצמדה ודמי ניכיון, של מוסד פיננסי זר (כגון: תאגיד בנקאי, גוף מוסדי וכדומה) בשל הלוואה שהעניק לחברה טכנולוגית תהיה פטורה ממס, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים.

 

מטרת הפטור היא להוריד את העלויות המושתות על חברות טכנולוגיה ישראליות בעת גיוס אשראי ממוסדות פיננסיים זרים המתמחים במתן אשראי לחברות טכנולוגיות.

 

חלון הזדמנויות לקבלת הטבות מס

כאמור, הוראת השעה הינה בתוקף עד סוף שנת 2026. לפיכך, נוצר כעת למשקיעים בענף ההיי-טק, ישראלים וזרים, חלון זמנים צר לצורך קבלת הטבות מס בעת השקעה בחברות הנזק בתחילת דרכן ובחברות טכנולוגיה מבוססות וכן בעת נטילת הלוואות ממוסדות פיננסיים זרים לצורך מימון הפעילות השוטפת של אותן חברות טכנולוגיה.

 

***

 

למחלקת המיסים במשרד ברנע ג'פה לנדה ניסיון רב בייצוג חברות טכנולוגיות ישראליות ורב לאומיות ובליווי עסקאות רכישה ומכירה של חברות טכנולוגיות. נשמח לייעץ לכם ולעמוד לרשותכם בעניין זה.

 

חנא דאהר (שותף) ואלון דוידוביץ' הם עורכי דין במחלקת המסים במשרד.

 

 

תגיות: הטבות מס | חוק האנג'לים