Barnea Logo
Barnea Logo
מתחם נווה שרת, תל-אביב
מצב קיים - 148 יח"ד
תכנון מוצע - 380 יח"ד
בדיונים בועדה המקומית
Barnea Logo
מתחם הבושם, תל-אביב
מצב קיים - 128 יח"ד
תכנון מוצע - 474 יח"ד
אושר במחוזית ופורסם להתנגדויות
Barnea Logo
מתחם בלפור, בת-ים
מצב קיים: 168 יח"ד
מצב מוצע: 670 יח"ד
Barnea Logo
מתחם אבן גבירול, אשדוד
מצב קיים - 298 יח"ד
תכנון מוצע- 1,568 יח"ד
בשלבי תכנון
Barnea Logo
מתחם בר יוחאי, ירושלים
מצב קיים - 320 יח"ד
תכנון מוצע- 1,050 יח"ד
לאחר אישור ועדה מחוזית
Barnea Logo
מתחם שטרן, ירושלים
מצב קיים - 102 יח"ד
תכנון מוצע- 340 יח"ד
לאחר אישור ועדה מחוזית
Barnea Logo
מתחם צביה ויצחק, ירושלים
מצב קיים - 80 יח"ד
תכנון מוצע- 400 יח"ד
בשלבי תכנון
Barnea Logo
מתחם הטייסים, נס ציונה
מצב קיים - 301 יח"ד
תכנון מוצע- 1,200 יח"ד
Barnea Logo
מתחם הגדוד העברי, גבעת אולגה
מצב קיים - 36 יח"ד
תכנון מוצע- 274 יח"ד
עבר את אישור הועדה המחוזית ופורסם להתנגודיות
Barnea Logo
מתחם חיל הים, חיפה
מצב קיים - 119 יח"ד
תכנון מוצע- 440 יח"ד