© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

Together is powerful

פורסם חוק השירותים הפיננסים המטיל חובת רישוי על העוסקים במתן אשראי או מתן שירותים בנכס פיננסי

באוגוסט 2016 פורסם חוק שירותים פיננסיים. החוק מטיל חובת רישוי על העוסקים בשירותים פיננסים – מתן אשראי או מתן שירותים בנכס פיננסי.

אחד החידושים העיקריים בחוק הוא הכפפתם, לראשונה, של נותני שירותים פיננסיים לפיקוחו של רגולטור פיננסי חדש. הרגולטור החדש יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי, תחומים אשר כיום אינם מוסדרים כלל או מוסדרים באופן שאינו מספק.

החוק מגדיר כי על הרגולטור לפקח באופן שיביא לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים. לתפקיד המפקח על נותני השירותים הפיננסים מונתה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

החוק קובע שני סוגי רשיונות לעיסוק במתן שירות פיננסי: רישיון למתן אשראי (יכנס לתוקף ב-1 ביוני 2017) ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי (יכנס לתוקף ב-1 ביוני 2018).

כאן נבקש לפרט בנוגע לחובת הרישוי הקבועה בחוק, סוגי הרישיונות הניתנים מכוחו ועיקרי התנאים לקבלת הרישיונות. 

 

מי חייב לפעול על פי רישיון ?

הוראות החוק מחייבות ברישיון כל אדם העוסק במתן אשראי כדרך עיסוק ומתן שירותים בנכס פיננסי כדרך עיסוק. המונח "דרך עיסוק" אינו מוגדר ולכן גם עוסקים שהעיסוק בשירותים הפיננסים, כהגדרתם בחוק, אינם נמצאים בלב פעילותם העסקית, נדרשים לשקול האם פעילותם מחייבת רישיון לפי החוק.

 

מתן אשראי כעיסוק

החוק מגדיר את המונח מתן אשראי באופן רחב ועל דרך ההדגמה – לדוגמא, כל מתן אשראי, מתן הלוואות, העמדת מסגרת אשראי, ניכיון שיקים, שירותי פקטורינג או ערבות להתחייבותו של אחר. החוק מסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים, להחריג סוגי מתן אשראי מסוימים מתוך החוק.

 

מתן שירות בנכס פיננסי כעיסוק

המונח שירות בנכס פיננסי מוגדר כפעילות שאין בה מתן אשראי, של החלפת נכס פיננסי אחד באחר או ניהול ושמירה של נכס פיננסי. להבדיל מהמונח מתן אשראי, המונח "נכס פיננסי" מוגדר בחוק כרשימה סגורה של נכסים הכוללים, בין היתר, מזומן, שיק, שטר חוב, שטר חליפין, המחאה בנקאית או המחאת נוסעים, כרטיסים נטענים בסכומים מסוימים, ניירות ערך למוכ"ז ומטבע וירטואלי. לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, הסמכות לכלול נכסים פיננסים נוספים ברשימה ובכך להכפיף את העוסקים בהם לחובת הרישוי מכוח החוק.

 

סוגי הרישיונות למתן שירותים פיננסיים

החוק מגדיר ארבעה סוגי רישיונות לפי סוג השירות והיקף הפעילות:

(א) רישיון בסיסי למתן אשראי;

(ב) רישיון מורחב למתן אשראי;

(ג) רישיון בסיסי למתן שירותים בנכס פיננסי ו-

(ד) רישיון מורחב למתן שירותים בנכס פיננסי.

כל עיסוק בשירות פיננסי מחייב רישיון בסיסי ואילו היקפי פעילות נרחבים מחייבים קבלת רישיון מורחב.

עוסקים במתן אשראי נדרשים לקבל רישיון מורחב מקום בו יש להם צבר אשראי של לפחות 25 מיליוני ₪. כאשר המונח צבר אשראי מוגדר כהיקף החובות של מקבלי האשראי לנותן האשראי בתוספת 10%.

העוסקים במתן שירות בנכס פיננסי נדרשים לרישיון מורחב כאשר מחזור העסקים עולה על 30 מש"ח בקשר עם שירותים בנכס פיננסי. 

נזכיר כי החוק פוטר מקבלת רישיון גופים שמפוקחים מכוח חוקים פיננסיים אחרים, כמו חוק הבנקאות, חוק ניירות ערך, מבטח וחברה מנהלת, וכן אנשים פרטיים המעמידים אשראי באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות המשמשות כמתווכים בלבד (פלטפורמות P2P). המפקחת תנהל מרשם של נותני השירותים הפיננסיים שיהיה פתוח לעיון הציבור.

 

תנאים לקבלת רישיון

 

רישיון בסיסי

התנאים לקבלת רישיון בסיסי כוללים בדיקת מהימנות ובדיקת איתנות פיננסית, תוך אבחנה בין מבקש רישיון שהוא יחיד לבין תאגיד.

הדרישות לקבלת רישיון בסיסי מבוססות ברובן על הדרישות הקיימות כדי להירשם כנותן שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון. הדרישות נועדו להבטיח כי מי שעוסק במתן השירותים הפיננסיים הינו גורם נורמטיבי ללא מעורבות בפעילות פלילית חמורה בעבר או בהווה, בדגש על עבירות פיננסיות והלבנת הון.

בהקשר זה, אחד החידושים בחוק הוא הגדרת המונח "בעל השפעה" ביחס לנותן שירות פיננסי שהוא יחיד, וזאת כמי שיכול לכוון את פעילותו של נותן השירותים הפיננסיים. החוק קובע כחזקה כי מי שמממן למעלה מ-50% מהיקף הפעילות של נותן השירותים הפיננסיים הוא בעל השפעה. בהתאם, בדיקת המהימנות הנדרשת לצורך קבלת הרישיון, תעשה גם ביחס לבעל השפעה. זאת במטרה להילחם בהלבנת הון הנעשית באמצעות נותני שירותים פיננסיים בין היתר באמצעותה שימוש באנשי קש.

כאשר מדובר בתאגיד, בדיקות המהימנות תבוצענה גם ביחס לבעלי השליטה ונושאי המשרה שבו.

נציין עוד כי בהתאם להוראות החוק שינוי שליטה בנותן שירותים פיננסיים יחייב קבלת היתר מהמפקחת.

רישיון בסיסי למתן שירות בנכס פיננסי נדרש להציג איתנות פיננסית וזאת באמצעות הון עצמי מזערי של 300,000 ש"ח ומבקש רישיון בסיסי למתן אשראי נדרש להון עצמי מזערי של 500,000 ש"ח.

 

רישיון מורחב

רישיון מורחב יינתן רק לתאגידים הרשומים בישראל (וזאת בשונה מהרישיון הבסיסי שיכול להינתן גם ליחידים).

עם קבלת רישיון מורחב, יחולו על נותן השירותים הפיננסיים חובות נוספות מתחום הממשל התאגידי. נותן השירותים הפיננסיים יידרש למנות דירקטוריון המונה לפחות של 3 דירקטורים ולמנות רואה חשבון מבקר כאילו היה התאגיד חברה ציבורית ועוד. שינוי בהחזקות בנותן שירותים פיננסיים מעבר לרף שנקבע בחוק טעון היתר מהמפקחת.

תנאי להוכחת איתנות פיננסית לצורך קבלת רישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי הוא כי למבקש יהיה הון עצמי של 1,000,000 ש"ח. תנאי לצורך קבלת מתן אשראי נדרש הון עצמי מזערי הנע בין 1,000,000 ש"ח ל-4,000,000 ש"ח, בהתאם לצבר האשראי של המבקש.

בנוסף, החוק מפרט מה שיקולי המפקחת, בבואה להחליט בבקשה למתן רישיון מורחב, בנוסף לשיקולי ההתאמה הנשקלים בהקשר של הרישיון הבסיסי, דוגמת התכנית העסקית של מבקש הרישיון, האמצעים הכספיים ומקורות המימון של מבקש הרישיון, ושיקולים אחרים של טובת הציבור.

שיקולים אלה מטרתם להבטיח את רצינות מבקש הרישיון המורחב ואת יכולתו להוציא לפועל את תכניותיו ולפעול כגורם משמעותי בשוק. 

בנוסף לדרישות המפורטות לעיל למפקחת סמכות להטיל חובות נוספות על בעלי הרישיונות ובכלל זה לעניין חובת ביטוח.