© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

מקום העבודה: זכויות בתקופת לידה והורות

זכויות הורים בחופשת לידה

רבות השאלות בנושאי זכויות הורים בחופשת לידה. אבל מה זה אומר מבחינת מקום העבודה? מה הזכויות שלכם כהורים טריים (או הורים בסבב חוזר)? ריכזנו עבורכם את ההסדרים העיקריים הנוגעים לאמהות ולאבות בחופשת לידה.

 

מי זכאי לחופשת לידה?

 

נשים שכירות זכאיות לתקופת לידה והורות. כמו כן, הורים שנולד להם ילד באמצעות פונדקאות והורים שאימצו ילד זכאים לתקופת לידה, וזאת מיום קבלת הילד. גם עצמאיות זכאיות לתקופת לידה והורות ותשלום בגין זאת.

בפוסט זה נתמקד בעיקר בעובדות ועובדים שכירים.

 

מה הוא אורכה של תקופת לידה והורות?

 

מי שעבדה לפחות 12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (גם אם המעסיק התחלף) זכאית ל-26 שבועות תקופת לידה והורות (15 שבועות בתשלום ו-11 שבועות שאינם בתשלום – ראו הסבר בהמשך). מי שעבדה פחות מ-12 חודשים זכאית ל-15 שבועות תקופת לידה והורות. היולדת זכאית לצאת לתקופת הלידה בעת הלידה עצמה, או טרם הלידה, עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.

 

יולדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק או במקום העבודה, רשאית להאריך את תקופת הלידה שאינה בתשלום מעבר ל-11 שבועות. סך כל תקופת הלידה שאינה בתשלום (כולל 11 השבועות להם זכאית היולדת) לא תעלה על 1/4 מתקופת העבודה של היולדת אצל המעסיק, עד ליציאתה לתקופת הלידה או שנה, הנמוך ביניהם.

 

יולדת זכאית לקצר את תקופת הלידה וההורות. ככל שהיא עבדה אצל המעסיק או במקום העבודה שנה לפחות, היא יכולה לשוב לעבודה כבר לאחר 15 שבועות של תקופת לידה והורות. היולדת רשאית לשוב לעבודה אף מוקדם יותר, לאחר 6 שבועות, בתנאי שבן/ בת הזוג שלה מחליפים אותה ביתרת תקופת הלידה וההורות (ראו הרחבה בהמשך). על המעסיק להשיב את היולדת לעבודתה עד 3 שבועות מהמועד שבו הודיעה שהיא מעוניינת לשוב לעבודתה.

 

כיצד נקבע גובה תשלום דמי הלידה?

 

המוסד לביטוח לאומי אחראי על תשלום "דמי הלידה" (תשלום במשך תקופת לידה והורות). הזכאות לתשלום תלויה במשך הזמן שהיולדת (או ההורה במקרה של פונדקאות או אימוץ) שילמה דמי ביטוח לאומי טרם הלידה. אם היולדת שילמה דמי ביטוח לאומי למשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לתקופת הלידה, היא זכאית לדמי לידה בגין 8 שבועות של תקופת הלידה. אם היא שילמה ביטוח לאומי למשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו לתקופת הלידה, או למשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו לתקופת הלידה, היא זכאית לדמי לידה בגין 15 שבועות של תקופת הלידה. לאחר תקופת הזכאות לדמי לידה, היולדת אינה זכאית לתשלום נוסף.

במקרים בהם נולד יותר מילד אחד, תקופת הלידה בתשלום מתארכת ב-3 שבועות (למי שזכאית ל-15 שבועות דמי לידה), או בשבועיים (למי שזכאית ל-8 שבועות דמי לידה).

 

צבירת ותק לזכויות סוציאליות במהלך תקופת הלידה וההורות

 

במשך כל תקופת הלידה וההורות (זו המשולמת וזו שלא) היולדת צוברת ותק במקום העבודה לצורך תשלום זכויות סוציאליות (ימי מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכו'). מספר ימי החופשה להם זכאית היולדת בשנה שבה היתה בתקופת לידה והורות, יהיה בהתאם למספר הימים בהם נכחה היולדת בעבודה באותה שנה.

 

האם על המעסיק להמשיך לבצע הפרשות לפנסיה ולקופות גמל בתקופת הלידה וההורות?  

 

על המעסיק להמשיך ולשלם תשלומים לקופת גמל עבור התקופה שבה שולמו דמי לידה או גמלת שמירת היריון. זאת, בכפוף לכך שהעובדת (או העובד) משלמים גם הם את חלקם עבור אותה תקופה. כמו כן, זה בתנאי שהעובדת או העובד עבדו שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון במקום העבודה והתקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעסיק בכל תקופת ההיריון.

זילכמובן שאפשר להיטיב על הקבוע בחוק בקשר לכך ,אם נקבע אחרת בהסכם העבודה או בהסכם קיבוצי החל ביחסי הצדדים.

 

הפרשות העובדת או העובד לקופת הגמל עבור תקופת הלידה יתבצעו באופן הבא:

המעסיק ינכה מהשכר האחרון טרם יציאה לתקופת הלידה וההורות את החלק של העובדת או העובד בגין חודשיים מתקופת הלידה, וישלם את היתרה בעצמו על חשבון שכר העובד או העובדת.

 

בן או בת הזוג של היולדת זכאים להיעדר מהעבודה מיד לאחר הלידה?

 

בהחלט. בני זוג זכאים להיעדר מהעבודה למשך 5 ימים שלאחר יום הלידה עצמו. אין צורך לקבל את הסכמת המעסיק להיעדרות זו. ימים אלה מורכבים מ-3 ימי חופשה צבורה של בן/בת הזוג במקום העבודה, ו-2 ימי מחלה של בן/ בת הזוג. בגין כל יום מחלה ישולם 50% מהשכר, אלא אם בני הזוג נהנים מהסדר מיטיב לפיו משולם להם שכר מלא מתחילת תקופת המחלה. מדובר ב-5 ימים קלנדריים, כך שסופי שבוע נכללים בימים אלו. ככל שימים אלו נופלים על סוף השבוע, ואלה אינם ימי עבודה של בן/ בת הזוג, לא ינוכו ימי מחלה בגין אותם ימים.

 

ומה לגבי תקופת לידה בתשלום לבן או לבת הזוג של היולדת?

 

בני זוג רשאים לחלוק עם היולדת את תקופת הלידה בתשלום לה היא זכאית. כך, בני זוג זכאים להחליף את היולדת בתקופת הלידה ולקבל בגינה דמי לידה. בכל שלב שלאחר 6 שבועות מיום הלידה, היולדת רשאית לשוב לעבודה ובן/בת הזוג רשאי/ת להחליף אותה בתקופה שנותרה.

 

קיימת גם אפשרות שבן /בת הזוג ישהה בתקופת הלידה בתשלום יחד עם היולדת למשך 7 ימים. במקרה זה, על היולדת לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה להם הייתה זכאית (דמי הלידה ישולמו לפי שכר בן/ בת הזוג, ובתנאי שאלה עומדים בתקופות האכשרה של הביטוח הלאומי).

 

זכויות הורים בחופשת לידה – סיכום

אלו ההסדרים העיקריים להם זכאים הורים בתקופת הלידה וההורות. קיימים מקומות עבודה שמציעים הטבות נוספות כמו תקופת הורות בתשלום לבן הזוג של היולדת על חשבון מקום העבודה. חשוב לברר מול מקום העבודה אם ישנן הטבות נוספות הניתנות במהלך תקופת הלידה וההורות.

 

***

ג'קי זילברמן היא עורכת דין במחלקת דיני עבודה של משרד עורכי דין ברנע ג'פה לנדה. משרדנו עומד לרשותכם לשאלות נוספות.